Науково-практичний коментар до ст. 1061 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1061 Цивільного кодексу України

Стаття 1061. Проценти на банківський вклад
1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, встановленому договором банківського вкладу.
Якщо договором не встановлений розмір процентів, банк зобов\’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку України.
2. Банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу, якщо інше не встановлено договором.
У разі зменшення банком розміру процентів на вклади на вимогу новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів, зі спливом одного місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не встановлено договором.
3. Встановлений договором розмір процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на умовах його повернення у разі настання визначених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не встановлено законом.
4. Умова договору щодо права банку змінювати розмір процентів на строковий вклад в односторонньому порядку є нікчемною.
5. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав.
6. Проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти, якщо інше не встановлено договором банківського вкладу.
У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.
Коментар:
1. Істотною умовою договору банківського вкладу є умова про проценти. Вона випливає із оплатного характеру договору банківського вкладу та підлягає погодженню сторонами при його укладанні. Проте у разі, якщо договором не встановлений розмір процентів, то застосовується правило ч. 1 ст. 1061 ЦК України – банк зобов\’язаний виплачувати проценти у розмірі облікової ставки Національного банку. Відповідно до ст. 1 Закону України \”Про Національний банк України\” обліковою ставкою вважається виражена у відсотках плата, що береться Національним банком України за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми векселя. Облікова ставка є найнижчою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.
Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями встановлюються банками самостійно. Національний банк України встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням ситуації на грошово-кредитному ринку. Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним проценти: у національній валюті, якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок у національній валюті; у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника – в іншій іноземній чи в національній валюті; у банківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок відкритий у банківських металах, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника – у національній валюті.
2. Законодавством допускається можливість одностороннього зменшення або збільшення банком відсоткової ставки з урахуванням правил, сформульованих у змісті коментованої статті. Реалізація рішення банку щодо зменшення розміру процентної ставки за договором банківського вкладу на вимогу можлива лише за певних умов. Передусім, зменшення розміру процентів на вклади на вимогу стосується вкладів, внесених до повідомлення вкладників про зменшення процентів. Прийнявши рішення про зменшення розміру процентної ставки за договором вкладу на вимогу, банк зобов\’язаний у визначеному договором порядку повідомити вкладника. Законодавство, однак, не містить вимог до способу та змісту такого повідомлення, що надає можливість банку самостійно їх визначати, якщо інше не визначено у договорі.
Подібне повідомлення необхідно адресувати вкладнику шляхом вручення листа під розписку, направлення поштою рекомендованого листа, а не через розміщення відповідної інформації в установі банку в загальнодоступному для клієнтів місці чи у засобах масової інформації. В останньому випадку обов\’язок банку щодо повідомлення про зменшення відсоткової ставки за вкладом на вимогу не може вважатися виконаним, враховуючи його адресацію невизначеному колу осіб.
У договорі банківського вкладу на вимогу сторони можуть визначити момент, з якого запроваджується зменшений розмір процентної ставки. Якщо у договорі така умова відсутня, рішення банку щодо зменшення розміру процентної ставки за договором банківського вкладу на вимогу набирає чинності лише зі спливом місяця з моменту відповідного повідомлення.
Не допускається одностороннє зменшення банком встановленого договором розміру процентів на строковий вклад або на вклад, внесений на інших умовах його повернення, за умови настання визначених договором обставин, якщо інше не встановлено законом. Зокрема, згідно до ст. 1060 ЦК України якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.
Законом України від 12.12.2008 р. \”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку\” вищевказане положення ЦК зроблено ще більш імперативним. Тепер одностороння зміна банком процентів по банківським вкладам можлива тільки у випадках, прямо встановлених законом. В договір такі умови включати не можна під загрозою їх нікчемності.
3. Проценти на банківський вклад нараховуються від дня, наступного за днем надходження вкладу у банк, до дня, який передує його поверненню вкладникові або списанню з рахунка вкладника з інших підстав. Тобто, у день надходження грошових коштів вкладника за договором банківського вкладу і у день їх повернення вкладникові або списання з рахунка вкладника проценти на банківський вклад не нараховуються.
Якщо інше не встановлено договором банківського вкладу, проценти на банківський вклад виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а не витребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти.
У разі повернення вкладу виплачуються всі нараховані до цього моменту проценти. Оподаткування доходів від вкладних (депозитних) операцій юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code