Науково-практичний коментар до ст. 1068 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1068 Цивільного кодексу України

Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
 
1. Банк зобов\’язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.
2. Банк зобов\’язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом.
3. Банк зобов\’язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.
4. Клієнт зобов\’язаний сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.
Коментар:
1. Перелік банківських операцій за рахунком визначається нормативними актами, договором та звичаями ділового обороту, що застосовуються у банківській практиці. Так, наприклад, за поточними рахунками, що відкриваються банками суб\’єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України (п. 5.1 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах). За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб – резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов\’язані із здійсненням підприємницької діяльності (п. 7.8 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах).
2. Ч. 2 коментованої статті встановлює обов\’язок банку зарахувати грошові кошти, що надійшли за рахунок клієнта, в дань надходження до банку відповідного розрахункового документа.
Під розрахунковим документом слід розуміти документ на переказ коштів, що використовується для ініціювання переказу з рахунка платника на рахунок отримувача (ст. 1 Закону України \”Про платіжні системи та переказ грошових коштів в Україні\”).
Разом із тим, правило, встановлене ч. 2 коментованої статті є диспозитивним, відтак, у договорі або законі може бути встановлений інший строк для зарахування коштів на рахунок.
Правила зарахування коштів на рахунок встановлюються також актами Національного банку України. Зокрема, зарахування коштів за безготівковими розрахунками відбувається відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22, за розрахунками готівкою – Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637.
Згідно з п. 2.19 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті розрахункові документи, що надійшли до банку протягом операційного часу, він виконує в день їх надходження. Розрахункові документи, що надійшли після операційного часу, банк виконує наступного робочого дня. Розрахункові документи на списання коштів з рахунків платника, що надійшли до банку після операційного часу, банк може виконувати в день їх надходження, якщо це визначено договором банківського рахунка. За порушення цих строків банк, що обслуговує платника, несе відповідальність згідно із законодавством України.
Операційний час – частина операційного дня банку або іншої установи – члена платіжної системи, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком або іншою установою – членом платіжної системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах.
Банк отримувача зобов\’язаний зарахувати на рахунки своїх клієнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами протягом операційного дня, у день їх отримання, якщо під час проведення контролю за реквізитами цих документів, що здійснюється відповідно до цієї глави, не виявлено розбіжностей. Банк отримувача зобов\’язаний перевірити відповідність номера рахунка отримувача і його коду (номера), що зазначені в електронному розрахунковому документі, і зараховувати кошти на рахунок отримувача, лише якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності банк має право затримати суму переказу на строк до чотирьох робочих днів.
3. Правило, встановлене ч. 3 коментованої статті, стосується обов\’язку банку видати або перерахувати грошові кошти з рахунка клієнта за його розпорядженням грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. Так само як і правило, встановлене ч. 2 коментованої статті, норма ч. 3 не є імперативною, тому договором банківського рахунка або законом може бути встановлений інший строк для видачі або перерахування коштів.
4. Розрахунково-касове обслуговування клієнта, як правило, має оплатний характер. Договір банківського рахунка визначає розмір та умови здійснення оплати. Разом із тим, якщо договір не містить зазначених умов, клієнт обслуговується безоплатно. Плата за здійснення операцій, як правило, визначається у процентному відношенні до грошової суми, що перераховується банком за розпорядженням клієнта.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code