Науково-практичний коментар до ст. 1075 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1075 Цивільного кодексу України

Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
 
1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час.
2. Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка:
1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;
2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;
3) в інших випадках, встановлених договором або законом.
3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.
4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком клієнта протягом трьох років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку.
Коментар:
1. Договір банківського рахунку може буди розірваний з ініціативи клієнта у будь-який час. Це правило є винятком із загальної норми, встановленої ст. 525 ЦК про те, що одностороння відмова від виконання зобов\’язання не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття рахунку, форма та зміст якої встановлюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах.
За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок клієнта, зазначений у заяві, тощо). Датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.
Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.
У день закриття рахунку банк зобов\’язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку (п. 20.5 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах).
2. Ч. 2 коментованої статті регулює випадки дострокового розірвання договору з ініціативи банку. Зокрема, банк має право вимагати розірвання договору:
1) якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це. Якщо банківські правила або договір не вказують мінімального розміру суми, що повинна зберігатися на рахунку клієнта, банк позбавлений права розірвати договір з цієї підстави.
2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором. Під терміном \”операція\” слід розуміти дії із списання або зарахування коштів на рахунок.
3) в інших випадках, встановлених договором або законом.
Підставами для припинення договору банківського рахунку є й інші умови припинення зобов\’язань, передбачені главою 50 ЦК.
3. Розірвання договору банківського рахунку тягне за собою закриття рахунку та породжу обов\’язок банку повернути клієнту грошові кошти, що лишилися, виплатити проценти, передбачені договором та нараховані на день закриття рахунку. Залишок та проценти виплачуються клієнту через касу банка або переказуються ним на інший рахунок.
4. Якщо протягом трьох років підряд на рахунку відсутній залишок грошових коштів та не здійснюються операції за рахунком, банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта, про що банк повідомляє клієнта.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code