Науково-практичний коментар до ст. 1100 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1100 Цивільного кодексу України

Стаття 1100. Виконання інкасового доручення
 
1. У разі відсутності будь-якого документа або невідповідності документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученню виконуючий банк повинен негайно повідомити про це клієнта. У разі неусунення зазначених недоліків банк повертає документи без виконання.
2. Документи подаються платникові у тій формі, в якій вони одержані, за винятком банківських відміток і написів, необхідних для оформлення інкасової операції.
3. Документи, що підлягають оплаті при їх поданні, виконуючий банк зобов\’язаний подати до платежу негайно з отриманням інкасового доручення.
Якщо документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника подати документи для акцепту негайно з отриманням інкасового доручення, а вимогу платежу має здійснити не пізніше ніж у день настання строку платежу, визначеного у документі.
4. Часткові платежі можуть бути прийняті у випадках, якщо це встановлено банківськими правилами, або за наявності в інкасовому дорученні спеціального дозволу.
5. Одержані (інкасовані) суми негайно передаються виконуючим банком у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати ці суми на рахунок клієнта. Виконуючий банк має право відрахувати з інкасованих сум належні йому плату та відшкодування витрат та (або) видатків.
Коментар:
Згідно зі статтею 4 Міжнародних правил з інкасо всі документи, які направляються для інкасації, повинні супроводжуватися інкасовим дорученням, у якому зазначається, що на це інкасо поширюються Міжнародні правила з інкасо, публікація N 522, та містяться точні та повні інструкції. Банкам дозволено діяти тільки у відповідності з такими інкасовими інструкціями та цими Правилами. Банки не повинні досліджувати документи для того, щоб знайти в них необхідні інструкції. Якщо в інкасових інструкціях не міститься інших вказівок, банки не будуть приймати до уваги інструкції, отримані від будь-якої сторони/банку, іншого, ніж сторона/банк, від якого він і отримав інкасове доручення.
Інкасове доручення обов\’язково має містити такі дані:
• Дані про банк, від якого отримано інкасове доручення, включаючи його повне найменування, адресу (поштову та СВІФТ), номер телекса, телефону, факсу та номер для посилань.
• Відомості про принципала, включаючи його повне найменування, поштову адресу, а також, якщо необхідно, номери телексу, телефону і факсу.
• Відомості про платника, включаючи його повне найменування, поштову адресу або місце, в якому має бути зроблене представлення, а також, якщо необхідно, номери телексу, телефону і факсу.
• Відомості про представляючий банк, якщо такі є. включаючи повне його найменування, поштову адресу та, якщо необхідно, номери телексу телефону і факсу;
• Сума (суми) та валюта(и), які підлягають інкасації.
• Перелік доданих документів із зазначенням кількості аркушів кожного документа;
• Строки та умови отримання платежу та/або акцепту.
• Умови передачі документів проти: платежу та/або акцепту; інші умови.
Сторона, яка готує інкасові інструкції, зобов\’язана забезпечити, щоб умови передачі документів були сформульовані чітко та однозначно, в іншому випадку банки не несуть відповідальності за можливі наслідки.
Щодо витрат, які підлягають стягненню, зазначається, чи допускається відмова від їх оплати чи ні.
Щодо відсотків, які підлягають інкасації, якщо такі наявні, зазначається, чи допускається відмова від їх оплати чи ні, включаючи: розмір відсотків, відсотковий період; підставу для розрахунку (наприклад, 360 або 365 днів у році).
Метод платежу та форма платіжного повідомлення.
Інструкції на випадок платежу, неакцепту та/або незгоди з іншими умовами.
Інкасові доручення повинні містити повну адресу платника або домі ціль, тобто, зазначення місця, в якому має бути зроблене представлення. Якщо адреса є неповною або неправильною, інкасуючий банк може без будь-якої відповідальності з його сторони спробувати встановити належну адресу.
Інкасуючий банк не несе відповідальності затримку через зазначення в інкасових інструкціях неповної/неточної адреси платника.
Представлення – це процедура, коли представляючий банк передає платнику документи відповідно до отриманих інструкцій.
В інкасових інструкціях має бути чітко зазначений проміжок часу для вчинення платником будь-якої дії.
Документи повинні бути представлені платнику у тому вигляді, в якому вони були отримані, за винятком того, що банки уповноважені наклеїти необхідні марки за рахунок сторони, від якої документи отримані на інкасо, якщо в інкасо не міститься інших інструкцій, та проставити необхідні індосаменти (передавальні написи) або проставити гумові штампи або інші ідентифікуючі відмітки або знаки, які звичайно використовуються або спеціально вимагаються для інкасової операції.
Для виконання інструкцій принципала банк-ремітент буде використовувати банк, вказаний принципалом, в якості інкасую чого. За відсутності такої вказівки банк-ремітент може звернутися до будь-якого банку на свій вибір або на вибір іншого банку в країні платежу або акцепту або в країні, де повинні бути виконані інші умови. Документи та інкасове доручення можуть бути надіслані банком-ремітентом безпосередньо інкасую чому банку або через інший банк. Якщо банк-ремітент не зазначає який-небудь конкретний банк в якості представляю чого банку, інкасуючий банк може використати для цієї мети будь-який банк на свій вибір.
Згідно зі статтею 16 Міжнародних правил з інкасо інкасовані суми (за мінусом витрат та/або дисбурсментських та/або додаткових витрат) повинні бути без затримки передані стороні, від якої було отримано інкасове доручення, у відповідності з умовами цього інкасового доручення.
У тому випадку, якщо документи підлягають оплаті у валюті платежу (місцеві валюті), представляючий банк повинен, якщо інше не обумовлене в інкасовому дорученні, передати документи платнику проти платежу у місцевій валюті, тільки якщо такою валютою можна негайно розпорядитися у спосіб, зазначений в інкасовому дорученні (ст. 17 Міжнародних правил).
У тому випадку, коли документи підлягають оплаті у валюті, іншій, ніж валюта платежу (іноземній валюті), представляючий банк повинен, якщо інше не обумовлено в інкасовому дорученні, передати документи платнику, проти платежу в обумовленій іноземній валюті, тільки якщо така іноземна валюта може бути негайно переведена у відповідності з інструкціями, наданими в інкасовому дорученні (ст. 18 Міжнародних правил).
Щодо \”чистих\” інкасо часткові платежі можуть бути прийняті тоді, у такому розмірі та на таких умовах, які дозволені законодавством, яке діє у місці платежу. Фінансовий(і) документ(и) будуть передані платнику тільки після отримання повного платежу за ним.
Щодо документарних інкасо часткові платежі можуть бути прийняті, тільки якщо в інкасовому дорученні містяться спеціальні повноваження на це. Однак, якщо не зазначено інше, представляючий банк буде передавати документи платнику тільки після отримання повного платежу і не несе відповідальності за наслідки, які випливають через таку затримку у передачі документів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code