Науково-практичний коментар до ст. 1135 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1135 Цивільного кодексу України

Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
 
1. Під час ведення спільних справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або спільно всіма учасниками договору простого товариства.
У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників.
2. У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого товариства.
3. У відносинах із третіми особами учасники не можуть посилатися на обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо ведення спільних справ учасників, крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя особа знала або могла знати про наявність таких обмежень.
4. Учасник, який вчинив від імені всіх учасників правочин, щодо якого його право на ведення спільних справ учасників було обмежене, або вчинив в інтересах усіх учасників правочин від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок витрат, якщо вчинення цього правочину було необхідним в інтересах усіх учасників. Учасники, яким внаслідок таких правочинів було завдано збитків, мають право вимагати їх відшкодування.
5. Рішення щодо спільних справ учасників приймаються учасниками за спільною згодою, якщо інше не встановлено договором простого товариства.
Коментар:
1. Частина перша коментованої статті встановлює три форми ведення спільних справ учасників простого товариства:
а) право діяти від імені всіх учасників має кожен з них;
б) ведення спільних справ доручається одному з учасників, уповноваженого на те взаємною згодою сторін;
в) ведення справ здійснюється спільно всіма учасниками.
Дія наведеної диспозитивної норми обмежується приписами вітчизняного податкового законодавства, яке передбачає ведення спільних справ простого товариства тільки в одній формі – уповноваженим на те за згодою інших сторін договору учасником.
На учасника, якому доручено ведення спільних справ, чинним законодавством України покладаються обов\’язки, зокрема, щодо вжиття необхідних заходів з метою державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора1, взяття на облік договорів про спільну діяльність органами державної податкової служби2, ведення податкового обліку результатів спільної діяльності3, утримання та внесення податку до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність4, відкриття поточного банківського рахунку5. Договором простого товариства на такого учасника можуть бути покладені і інші обов\’язки, пов\’язані із веденням спільних справ.
2. У відносинах із третіми особами повноваження учасника на ведення спільних справ можуть бути посвідчені самим договором простого товариства або виданою іншими учасниками довіреністю. Такий учасник вчиняє правочини, пов\’язані з забезпеченням ведення спільної діяльності, від свого імені6, але в інтересах усіх сторін договору.
3. У тому випадку, якщо сторони договору простого товариства хочуть обмежити права учасника, уповноваженого на ведення спільних справ, в частині вчинення правочинів певного виду, щодо певного майна, його вартості, тощо, такі обмеження мають бути застережені в договорі або у виданій такому учасникові довіреності. В протилежному випадку, вважатиметься, що уповноважений учасник діяв за згодою інших сторін договору, а останні не вправі будуть посилатися на вищезгадані обмеження його повноважень.
4. Частина четверта коментованої статті надає учаснику, якому доручено ведення спільних справ, право вийти за межі наданих йому повноважень, діючи в інтересах усіх сторін договору простого товариства. За наведених умов, такий учасник може вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок витрат, пов\’язаних із вчиненням вищевказаного правочину (зокрема, орендної плати, експлуатаційних витрат, державного мита, збитків у зв\’язку з інфляційним процесом тощо7). Кореспондуючим зазначеному правом вимагати відшкодування завданих вчиненням вищезгаданого правочину збитків наділені і інші учасники простого товариства.
5. ЦК України не обмежує сторін договору простого товариства у визначенні порядку прийняття рішень щодо спільних справ. Такі рішення можуть прийматися як більшістю голосів, так і за згодою усіх учасників, пропорційно розміру вкладу учасника в спільне майно або в іншому, встановленому договором.
 
Також додамо, що ведення спільних справ учасників договору означає здійснення у спільних інтересах усіх необхідних дій, що забезпечують чітке виконання умов договору і досягнення його мети. Спільні справи учасників договору ведуться за їх загальною згодою. При цьому слід пам\’ятати, що кожен з учасників користується рівними правами у вирішенні питань організації й управління діяльністю простого товариства незалежно від розміру внеску.
Укладаючи договір простого товариства, сторони повинні вирішити питання про порядок ведення спільних справ. ЦК не обмежує їх у виборі форми цього порядку. Наприклад, сторонами може бути створена рада з числа їх працівників, яка приймає рішення не більшістю голосів, а за загальною згодою. Якщо договором передбачена така форма ведення спільних справ, то у випадку необхідності укладання договорів для досягнення мети сумісної діяльності (договори підряду, оренди, поставки тощо) такі договори укладаються всіма учасниками сумісної діяльності або за їх дорученням одним із них.
Якщо керівництво сумісною діяльністю сторони доручили одному з учасників договору, то на останнього може покладатися і ведення спільних справ усіх учасників договору. Якщо йдеться про співробітництво між юридичними особами, такого учасника прийнято називати головною організацією. Учасник, якому доручено керівництво спільною діяльністю, приймає на себе ведення спільних справ учасників договору. Він діє лише у межах повноважень (прав та обов\’язків), що визначаються у підписаному іншими учасниками договору дорученні. Крім умови договору про покладення ведення спільних справ на одного з учасників договору інші учасники договору видають довіреність про надання йому повноважень для представництва перед третіми особами. Така довіреність повинна бути оформлена відповідно до глави 17 ЦК України. За таких обставин особа, на яку покладено ведення спільних справ, укладає договори, пов\’язані з забезпеченням сумісної діяльності, від свого імені і сама набуває цивільних прав і несе обов\’язки за договорами. У процесі їх виконання ця особа не з її вини і вини контрагента може мати певні витрати (збитки). У таких випадках вона має право, у тому числі шляхом пред\’явлення позову, вимагати їх покриття усіма учасниками сумісної діяльності.
Стаття, що коментується, передбачає випадки, коли учасники не можуть посилатися на обмеження прав учасника. Але якщо учасники хочуть обмежити права ведучого загальні справи щодо виду вчинених угод, їхньої суми і т.п., вони повинні прямо вказати про це в дорученні чи письмовому договорі простого товариства. Інакше вони не вправі будуть посилатися на обмеження прав учасника, і зроблена ним угода буде визнана загальною для всіх. Причому обов\’язок по доведенню того, що в момент в укладення угоди третя особа знала чи повинна була знати про існуючі обмеження, покладається на самих учасників.
Стаття, що коментується, передбачає наслідки на випадок вчинення дій учасником без належних повноважень. Він повинен врегулювати внутрішні взаємні майнові претензії товаришів, коли один з них уклав угоду з третіми особами:
а) від свого імені, але в інтересах усіх товаришів;
б) від імені всіх, але без наданих повноважень. Якщо учасник, який уклав подібну угоду, доведе, що вона була необхідна для інтересів всіх учасників, він може вимагати від них розмірного відшкодування понесених витрат. У протилежному випадку він не тільки несе витрати по договору, але зобов\’язаний відшкодувати учасникам заподіяні ним збитки.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code