Науково-практичний коментар до ст. 1151 Цивільного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 1151 Цивільного кодексу України

Стаття 1151. Умови конкурсу
 
1. Засновник конкурсу повідомляє про його умови одночасно з оголошенням про конкурс або персонально кожному, хто виявив бажання брати участь у ньому.
2. Предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо.
3. За результатами конкурсу видається нагорода (премія). Кількість призових місць, вид нагороди (сума премії) за кожне призове місце тощо визначаються в умовах конкурсу.
Умовами конкурсу може бути обумовлено надання переможцеві лише морального заохочення.
4. Умовами конкурсу має бути передбачено строк подання творів на конкурс чи виконання певної дії.
5. Предмет конкурсу, нагорода (премія), яка має бути виплачена переможцеві, є істотними умовами оголошення конкурсу.
Коментар:
1. Оголошення про проведення конкурсу повинно містити необхідний перелік умов, які повідомляються одночасно з оголошенням або кожному бажаючому окремо. Зміст ст. 1151 ЦК України дозволяє виділити наступні обов\’язкові умови конкурсу: а) визначення предмета конкурсу; б) встановлення строку для подання на конкурс творів чи виконання певної дії; в) визначення нагороди (премії), яка виплачується переможцеві.
Визначення предмета конкурсу передбачає інформування учасників про сутність завдання, виконання якого вимагається засновником конкурсу. Ступінь деталізації завдання залежить від його складності, а також від результатів, досягнення яких очікується засновником.
Строк виконання конкурсного завдання і подання учасником творів на конкурс може бути встановлений у вигляді фіксованої дати, коли відбувається одночасне виконання завдання і його оцінювання (наприклад, конкурс на виконання музичних творів), або може визначатися проміжком часу, протягом якого повинні бути надані результати (наприклад, з моменту оголошення конкурсу протягом місяця). При проведенні конкурсу з метою обмеження кількості учасників можуть встановлюватися також проміжні строки.
Винагорода (премія) переможцеві конкурсу, як правило, виплачується в грошовій або іншій матеріальній формі. Разом з тим законодавець дозволяє встановлювати винагороду у вигляді морального заохочення (нагородження дипломом, подякою, відзнакою і т. п.). Умовами конкурсу може бути передбачено визначення як однієї, так і кількох премій для різних переможців (наприклад, головна премія для особи, яка посіла перше місце, дві другі та десять третіх премій). Крім того, засновником конкурсу може встановлюватись заохочувальна премія, що виплачується особі, яка хоч і не стала переможцем, проте має бути, на думку засновника, відзначена у зв\’язку з певними досягненнями у конкурсі (наприклад, спеціальна премія для молодих вчених).
Чинне законодавство не передбачає інших обов\’язкових вимог щодо оголошення про проведення конкурсу. Водночас засновник конкурсу не позбавлений права включати до змісту оголошення додаткові факультативні умови. Зокрема, можуть бути передбачені критерії оцінки наданих на конкурс робіт, строки оголошення результатів конкурсу, порядок повернення робіт, не відзначених на конкурсі.
2. Важливе правове значення для правильності розуміння природи і кваліфікації конкурсних правовідносин має виконання дії (роботи), яка є предметом конкурсу. Таке виконання не завжди зумовлюється оголошенням конкурсу і може здійснюватися особою незалежно від її участі у конкурсі. В такому випадку здійснення певної роботи, хоч і може співпадати з предметом публічного конкурсу, але ні в якому разі не породжує правовідносин, пов\’язаних з проведенням конкурсу. Дана позиція знаходить своє нормативне підтвердження в тому, що якщо засновник скористався наданим йому законом правом щодо зміни умов конкурсу або взагалі відмовився від його проведення (ст. 1152, 1153 ЦК України), заінтересована особа вправі претендувати на відшкодування витрат лише за умови, що вони \”понесені нею для підготовки до участі у конкурсі\” (ч. 2 ст. 1152, ч. 2 1153 ЦК України). З наведеного випливає, що засновник звільняється від обов\’язку відшкодувати витрати, якщо буде доведено, що робота виконувалася не у зв\’язку з оголошенням конкурсу.
Таким чином, саме по собі здійснення певної дії (виконання роботи), яка вимагається засновником, ще не може бути свідченням бажання особи прийняти участь у конкурсі. Для того, щоб дана особа перетворилася на учасника конкурсу, необхідне подання роботи на конкурс. Лише в такому випадку можна з впевненістю стверджувати про її стійке прагнення вступити з засновником конкурсу у зобов\’язальні відносини.
Інформація стосовно порядку і форми подання роботи на конкурс за загальним правилом визначається засновником в оголошенні про конкурс, а за відсутності таких вказівок в оголошенні – випливає з сутності предмета конкурсу. Якщо предметом конкурсу виступає виконання певної роботи, остання втілюється в матеріальному об\’єкті. Якщо засновником вимагається здійснення учасником певної дії (наприклад, виконання музичного твору), подання результатів здійснюється у вигляді демонстрації даної дії у безпосередній присутності засновника або осіб, уповноважених останнім (конкурсної комісії, журі).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code