Науково-практичний коментар до ст. 37 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 37 Господарського кодексу України

Стаття 37. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію
 
1. Вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність суб\’єкта господарювання згідно з цим Кодексом або адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність винних осіб у випадках, передбачених законом.
Коментар:
1. Здійснення дій, визначених законодавством як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність згідно з цим Кодексом, а також адміністративну, цивільну та кри­мінальну відповідальність.
За недобросовісну конкуренцію, вчинену суб\’єктом господарювання – юридичною осо­бою, Антимонопольний комітет України накладає штраф у розмірі 3 % виручки від реаліза­ції продукції, виконання робіт, надання послуг за останній звітний рік, що передував року, в якому було накладено штраф.
Якщо встановлено факт неправомірного використання чужих рекламних матеріалів, за­цікавлені особи можуть звернутись до Антимонопольного комітету України із заявою про ви­лучення товарів з неправомірно використаним позначенням або копією продукції інших суб\’єктів господарської діяльності як у виробника, так і у продавця. Такий захід застосовуєть­ся у випадку, коли можливість змішування товарів не може бути усунута іншим шляхом.
У разі дискредитації суб\’єкта господарювання приймається рішення про офіційне спро­стування неправдивих відомостей за рахунок порушника, який поширював неправдиві, неповні або неточні відомості, у строк і засобами, які визначені законодавством.
Неправомірне використання фірмового найменування, знака для товарів та послуг або будь-якого маркування, неправомірне копіювання форми упаковки, зовнішнього оформлен­ня, а також імітація, копіювання, пряме відтворення товару інших покупців, використання імені на власний розсуд тягне за собою накладення штрафу від ЗО до 44 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У випадку коли штраф на суб\’єкта господарювання накладається в розмірі до 1000 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян, постанову про накладення штрафу може прийня­ти державний уповноважений Антимонопольного комітету України у відповідності до свого підпорядкування.
Рішення щодо штрафних санкцій у розмірі від 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян приймаються виключно Антимонопольним комітетом України на його засіданнях.
Слід зауважити, що у чинному законодавстві не визначені строки застосування до юри­дичних осіб відповідальності за адміністративні правопорушення.
2. Кримінальна відповідальність за дії, визнані як недобросовісна конкуренція, настає у відпо­відності зі статтями 230—232 Кримінального кодексу України за правопорушення, що поля­гають: в умисному неподанні або поданні завідомо неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітету України або його територіальному відділенню, а також ухиленні від виконання законних рішень цих органів, які вчинені службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю, підприємства, установи та організації (стаття 230); незаконному збиранні з метою ви­користання або використанні відомостей, що становлять комерційну таємницю (стаття 231); розголошенні комерційної таємниці (стаття 232).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code