Науково-практичний коментар до ст. 62 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 62 Господарського кодексу України

Стаття 62. Підприємство як організаційна форма господарювання
 
1. Підприємство – самостійний суб\’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб\’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
2. Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Підприємства незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, а також установчих документів, на основі яких вони створені та діють, мають рівні права та обов\’язки.
4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.
5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
 
Коментар:
 
1. Підприємство є основним суб\’єктом господарських відносин. Можна з впевненістю сказати, що підприємство є основним суб\’єктом господарювання. Саме підприємства утворюють головні ланки народного господарства, тоді як інші суб\’єкти (банки, страхові компанії, об\’єднання) обслуговують їх діяльність.
Основні ознаки підприємства:
1) суб\’єкт господарювання;
2) самостійний учасник господарських відносин;
3) створюється компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб\’єктами;
4) метою створення є задоволення суспільних та особистих потреб;
5) систематичне здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
2. Залежно від мети підприємства створення розрізняють комерційні та некомерційні. Комерційні підприємства здійснюють підприємницьку діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та для одержання прибутку (ч. 2 ст. 3 ГК). Прикладом таких підприємств є приватні підприємства, іноземні підприємства та підприємства з іноземними інвестиціями, комунальні комерційні підприємства, державні комерційні підприємства, господарські товариства (але лише ті, що діють як підприємства). Діяльність некомерційних підприємств спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб\’єктів господарювання (ч. 3 ст. 3 ГК). Такими є казенні та комунальні некомерційні підприємства.
3. Більшість підприємств діють на основі статуту або інших установчих документів. Згідно з ч. 1 ст. 57 ГК установчими документами суб\’єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, – статут (положення) суб\’єкта господарювання. Частиною 2 ст. 87 ЦК встановлено, що установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.
4. Варто відзначити, що відповідно до ст. 191 ЦК підприємство – це об\’єкт цивільних прав. Однак, ст. 191 ЦК знаходиться в гл. 13 \”Речі. Майно\” розд. \”Об\’єкти цивільних прав\”, норми якого визначають види об\’єктів цивільних прав та їх правовий режим. До того ж у ЦК передбачена можливість утворення підприємств як осіб публічного права – державних (ч. 2 ст. 176 ЦК) та комунальних (ч. 2 ст. 169 ЦК) підприємств. Частина 1 ст. 83 ЦК передбачає можливість створення юридичних осіб у формі товариств, установ чи в інших формах, встановлених законом. У даному випадку – це ГК2. Якщо проаналізувати визначення підприємства як об\’єкта цивільних прав, то воно відповідає визначенню цілісного майнового комплексу, що згідно з ч. 3 ст. 66 ГК визнається нерухомістю і може бути об\’єктом купівлі-продажу та інших угод, на умовах і в порядку, визначених цим Кодексом та законами, прийнятими відповідно до нього.
Майно за підприємством може закріплюватися на праві власності, оперативного управління, господарського відання, оперативного управління або на інших речових правах відповідно до гл. 30 ЦК.
Майно підприємства відображається в його балансі. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 \”Баланс\”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. N 87, баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов\’язання і власний капітал. Можна виділити такі особливості складення балансу.
Підприємство відкриває рахунки в банку згідно з ЦК, ГК, Законом України \”Про банки та банківську діяльність\” та нормативними актами Національного банку України.
5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб. Це означає, що підприємство діє як одна юридична особа. Проте, зрозуміло, що його засновниками можуть бути інші юридичні особи, так що і підприємство може бути засновником інших юридичних осіб.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code