Науково-практичний коментар до ст. 76 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 76 Господарського кодексу України

Стаття 76. Казенне підприємство
 
1. Казенні підприємства створюються у галузях економіки, в яких:
законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам;
основним (понад п\’ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава;
за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів;
переважаючим (понад п\’ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним;
приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом.
2. Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства проводяться відповідно до вимог цього Кодексу за рішенням органу, до компетенції якого належить створення даного підприємства.
3. Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління.
4. Казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням.
5. Орган, до сфери управління якого входить казенне підприємство, затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.
6. Найменування казенного підприємства повинно містити слова \”казенне підприємство\”.
 
Коментар:
 
1. Законодавством України передбачена особлива категорія державних підприємств – казенні підприємства. Так, відповідно до ст. 76 ГК України казенні підприємства створюються на базі державних підприємств, які не підлягають приватизації за наявності наступних умов:
– підприємство виконує діяльність, яка за чинним законодавством може здійснюватися тільки державним підприємством. Так, ст. 4 Закону України \”Про підприємництво\” (дана стаття залишається діяти) визначені види господарської діяльності, які можуть здійснюватися виключно державними підприємствами та організаціями. Зокрема, діяльність, пов\’язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою тощо;
– основним споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава (50 відсотків і більше). У будь-якій державі світу є наявний державний сектор економіки, тобто певні підприємства та установи, що забезпечують виконання державою своїх функцій. Прикладами таких підприємств слугують підприємства, що забезпечують охорону особливо важливих державних об\’єктів, підприємства з виготовлення та ремонту військової техніки, зброї тощо. Зазначені підприємства також можуть створюватися у формі казенних;
– за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів, тобто якщо державне підприємство є суб\’єктом природної монополії. Відповідно до Закону України \”Про природні монополії\” природною монополією визнається стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв\’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб\’єктами природних монополій, не можуть бути замінені іншими товарами (послугами), у зв\’язку з цим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Зазначеним Законом визначається перелік суб\’єктів природних монополій, а також сфери їх дії. Наприклад, суб\’єкти природних монополій можуть діяти у сфері транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами, управління повітряним рухом, централізованого водопостачання та водовідведення тощо;
– переважним (50 відсотків і більше) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним.
2. Відповідно до законодавства створення, реорганізація та ліквідація казенного підприємства здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України. Так, наприклад, постановою КМУ від 26.07.2006 р. затверджено Перелік казенних підприємств, що перетворюються у державні комерційні підприємства.
При цьому в ч. 2 коментованої статті законодавець окрему увагу приділяє рішенню про створення казенного підприємства, в якому повинно бути зазначено обсяг і характер основної діяльного підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що створюється.
3. Як і будь-яке державне підприємство, казенне підприємство відноситься до підприємств – не власників майна. Так, майно закріплюється за казенним підприємством на праві оперативного управління, тобто всі питання використання закріпленого за ним майна вимагають обов\’язкової згоди органу, до сфери управління якого входить дане підприємство.
4. Казенне підприємство відповідно до законодавства визнається юридичною особою, тобто на нього поширюються норми гл. 7 Цивільного кодексу України.
5. Як уже зазначалося, казенне підприємство є різновидом державного підприємства, тобто йому притаманні всі характерні риси цього підприємства. Зокрема, питання затвердження статуту казенного підприємства, призначення його керівника, надання дозволу на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначення видів продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл, відносяться до виключної компетенції органу, до сфери управління якого входить казенне підприємство.
6. Законодавством встановлюється обов\’язок для казенного підприємства у своєму найменуванні використовувати слова \”казенне підприємство\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code