Науково-практичний коментар до ст. 83 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 83 Господарського кодексу України

Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства
 
1. Державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону.
2. Особливості реєстрації господарських товариств, які здійснюють банківську і страхову діяльність, а також професійну діяльність на ринку цінних паперів, визначаються цим Кодексом та відповідними законами.
3. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
4. Зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.
Коментар:
1. Державна реєстрація господарського товариства – засвідчення факту створення або припинення господарського товариства як юридичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, передбачених законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр). Порядок державної реєстрації господарських товариств визначається Законом України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” від 15.05.2003 р.
Порядок проведення державної реєстрації господарських товариств включає, зокрема:
– перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;
– перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;
– внесення відомостей про господарське товариство до Єдиного державного реєстру;
– оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.
Державна реєстрація господарських товариств здійснюється державними реєстраторами – посадовими особами, які призначаються на посаду міським головою міста обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.
Для проведення державної реєстрації господарського товариства засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
– копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
– два примірники установчих документів (при державній реєстрації акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подається статут; командитного товариства та повного товариства – засновницький договір. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником як установчий документ державному реєстратору подається меморандум (одноособова заява);
– документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації господарського товариства (за проведення державної реєстрації господарського товариства реєстраційний збір справляється у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
У залежності від виду господарського товариства та особливостей його створення державному реєстратору додатково подаються:
– копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб\’єктів господарювання – при утворенні господарського товариства внаслідок реорганізації у формі злиття або приєднання;
– документ, що підтверджує внесення засновниками вкладів до статутного (складеного) капіталу господарського товариства, – у разі державної реєстрації господарського товариства, для якого законом встановлено вимоги щодо формування статутного (складеного) капіталу;
– звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, – у разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств;
– документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру – у разі державної реєстрації господарського товариства, засновником якого є іноземна юридична особа.
До оформлення документів, які подаються державному реєстратору при реєстрації господарського товариства, законом встановлюються такі вимоги:
– документи повинні бути викладені державною мовою;
– якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений;
– установчі документи господарського товариства повинні містити відомості, передбачені законом;
– установчі документи господарського товариства викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені;
– документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження повинен бути легалізований у встановленому порядку.
Строк державної реєстрації господарського товариства не повинен перевищувати трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації.
2. Здійснення господарськими товариствами виключних видів господарської діяльності, які пов\’язані із наданням банківських, страхових, а також фінансових послуг на ринку цінних паперів, обумовлює необхідність встановлення законодавцем спеціальних вимог щодо державної реєстрації таких суб\’єктів господарювання. До виключних видів діяльності, зокрема, належать: банківська діяльність, страхова, брокерська, дилерська, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами; діяльність з управління активами; діяльність з управління іпотечним покриттям; депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів; діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів; діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку; розрахунково-клірингова діяльність.
Особливості реєстрації господарських товариств, які здійснюють банківську і страхову діяльність, а також професійну діяльність на ринку цінних паперів, визначаються Господарським кодексом України та відповідними законами. На рівні спеціального закону особливості державної реєстрації господарських товариств, які здійснюють банківську діяльність, визначаються Законом України \”Про банки та банківську діяльність\”, страхову діяльність – Законом України \”Про страхування\”, діяльність з управління активами – Законами України \”Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)\” та \”Про недержавне пенсійне забезпечення\”, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку – Законом України \”Про цінні папери та фондовий ринок\”, діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарну діяльність або розрахунково-клірингову діяльність – Законом України \”Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні\” та ін.
3. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Датою державної реєстрації господарського товариства є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації господарського товариства. Факт набуття господарським товариством статусу юридичної особи посвідчується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, яке повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації господарського товариства.
4. Зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до Єдиного державного реєстру, підлягають державній реєстрації.
Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів господарського товариства засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи:
– заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;
– нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;
– оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;
– два примірники змін до установчих документів юридичної особи та два примірники установчих документів у новій редакції, або два примірники установчих документів у новій редакції;
– документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів.
При цьому в залежності від характеру та підстав внесення змін до установчих документів господарського товариства законом передбачається необхідність подання крім вищеназваних ще й додаткових документів, зокрема:
– у разі внесення змін до статуту, які пов\’язані із зменшенням статутного (складеного) капіталу господарського товариства, додатково подається документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення;
– у разі внесення змін до установчих документів, які пов\’язані із зміною складу засновників (учасників) господарського товариства, додатково подається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу господарського товариства про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) господарського товариства, якщо це передбачено законом або установчими документами господарського товариства;
– у разі внесення змін до установчих документів, які пов\’язані із зміною складу засновників (учасників) господарського товариства на підставі факту смерті фізичної особи – засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) померлого до складу засновників, додатково подається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка органу реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим;
– у разі внесення змін до установчих документів, які пов\’язані із зміною найменування або місцезнаходження господарського товариства, додатково подається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
Проведення державної реєстрації змін до установчих документів господарського товариства здійснюється за процедурами, передбаченими для проведення державної реєстрації господарського товариства.
Не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів господарського товариства державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції, один примірник оригіналу установчих документів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих документів, які пов\’язані із зміною найменування або місцезнаходження господарського товариства, додатково видається нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке було замінено, з відміткою про видачу нового свідоцтва.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code