Науково-практичний коментар до ст. 95 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 95 Господарського кодексу України

Стаття 95. Виробничий кооператив
 
1. Виробничим кооперативом визнається добровільне об\’єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об\’єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі у його діяльності.
2. Виробничі кооперативи можуть здійснювати виробничу, переробну, заготівельно-збутову, постачальницьку, сервісну і будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
3. Виробничий кооператив є юридичною особою і діє на основі статуту.
4. Найменування виробничого кооперативу повинно містити слова \”виробничий кооператив\” або \”кооперативне підприємство\”.
Коментар:
1. Визначення виробничого кооперативу, подане в ч. 1 коментованої статті, в цілому співпадає з відповідним визначенням, наведеним у ст. 2 Закону України \”Про кооперацію\” (див. коментар до ст. 94 ГК України).
Поряд з цим у Законі України \”Про сільськогосподарську кооперацію\” від 17.07.97 р. окремо дається визначення сільськогосподарського виробничого кооперативу (одного з видів сільськогосподарських і виробничих кооперативів). Так, сільськогосподарським виробничим кооперативом є юридична особа, утворена шляхом об\’єднання фізичних осіб, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства на засадах обов\’язкової трудової участі у процесі виробництва.
Решта сільськогосподарських кооперативів, які не є виробничими, названий Закон відносить до обслуговуючих, серед яких розрізняють переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та інші.
2. Однією з характерних ознак виробничого кооперативу є безпосереднє здійснення виробничої, переробної, заготівельно-збутової, постачальницької, сервісної і будь-якої іншої підприємницької діяльності, не забороненої законом. Вказана діяльність може включати, зокрема, виробництво, заготівлю, переробку і реалізацію продукції, виробів виробничо-технічного призначення, виготовлення товарів народного споживання, збирання і переробку вторинної сировини і відходів виробництва, ремонт і обслуговування техніки, виробниче, шляхове і житлове будівництво, роздрібну торгівлю і громадське харчування, побутове обслуговування, організацію культурного дозвілля, медичну допомогу, надання правових, транспортно-експедиційних, науково-дослідних, проектних, конструкторських, впроваджувальних, спортивно-оздоровчих та інших послуг, а також у сферах рибальства, рибництва і виробництва рибної продукції, заготівлю деревини, видобуток корисних копалин, інших природних ресурсів та в інших галузях господарської діяльності тощо. Перелік вказаних видів діяльності не є вичерпним, але неодмінною умовою їх здійснення виробничим кооперативом є дотримання закріпленого в ст. 3 ЦК України, ст. 5 ГК України принципу свободи підприємницької діяльності, яка не заборонена законом, що становить конституційну основу правового господарського порядку в Україні.
3. Частина 3 коментованої статті закріплює за виробничим кооперативом статус юридичної особи, який набувається ним з моменту державної реєстрації кооперативу, що здійснюється в загальному для всіх суб\’єктів підприємницької діяльності порядку, визначеному Законом України \”Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців\” від 15.05.2003 р.
Діяльність виробничого кооперативу здійснюється лише на підставі статуту як єдиного обов\’язкового установчого документа кооперативного підприємства. Відповідно до ст. 8 Закону України \”Про кооперацію\”, ч. 2 ст. 164 ЦК України статут виробничого кооперативу має містити такі відомості: найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження; мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності; склад його засновників; умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього; права і обов\’язки членів та асоційованих членів кооперативу; порядок внесення змін до статуту кооперативу; порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов\’язань щодо їх сплати; форми участі членів кооперативу в його діяльності; порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах; порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу; порядок розподілу його доходу та покриття збитків; порядок обліку і звітності у кооперативі; порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов\’язаних з цим майнових питань; порядок скликання загальних зборів; умови і порядок повернення паю. Статут може містити й інші пов\’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
Додаткові вимоги закон висуває до змісту статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу, де додатково також повинні визначати: форми трудової участі та оплати праці членів кооперативу; співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї, а також інші положення, пов\’язані зі специфікою діяльності кооперативу, якщо вони не суперечать чинному законодавству.
Відсутність у статуті будь-яких з обов\’язкових відомостей тягне за собою відмову в державній реєстрації з підстав невідповідності установчих документів вимогам, передбаченим законом.
4. Закон вимагає, щоб кожна юридична особа мала найменування, яке індивідуалізує її від інших юридичних осіб. Відповідно до ст. 90 ЦК України найменування юридичної особи обов\’язково повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму: вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. Спеціальною вимогою до найменування виробничого кооперативу, що міститься в коментованій статті, є неодмінна наявність у ньому слів \”виробничий кооператив\” або \”кооперативне підприємство\”, що свідчать про його організаційно-правову форму.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code