Науково-практичний коментар до ст. 100 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 100 Господарського кодексу України

Стаття 100. Майно виробничого кооперативу
 
1. Майно виробничого кооперативу становить колективну власність кооперативу. Виробничий кооператив є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів, одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
2. Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з кооперативу може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу.
3. Для здійснення господарської та іншої діяльності виробничий кооператив за рахунок власного майна формує відповідні фонди.
4. Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.
5. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.
6. Фінансові ресурси виробничого кооперативу формуються за рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством.
Коментар:
1. Для досягнення мети своєї діяльності кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси. Згідно з ч. 1 коментованої статті майно виробничого кооперативу становить колективну власність кооперативу. Відповідно до ч. 4 ст. 37 Закону України \”Про кооперацію\” власність виробничого кооперативу є недоторканною, перебуває під захистом держави і охороняється законом. Забороняється використання майна кооперативних організацій на цілі, не пов\’язані з їх статутною діяльністю.
Майно, що є у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу. Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції, доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої статутом діяльності, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.
Володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу.
2. Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з кооперативу може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу. При цьому в разі користування землею на умовах оренди при визначенні розміру орендної плати за землю враховуються положення Указу Президента України від 02.02.2002 р. N 92/2002 \”Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)\”, згідно з яким плата повинна визначатися в розмірі не менше 1,5 відсотка визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю) з поступовим збільшенням цієї плати залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря.
3. Відповідно до ч. 3 коментованої статті для здійснення господарської та іншої діяльності виробничий кооператив за рахунок власного майна в порядку, передбаченому його статутом, формує відповідні фонди. ГК не наводить переліку цих фондів, проте у ст. 20 Закону України \”Про кооперацію\” передбачена можливість формування для забезпечення статутної діяльності кооперативу таких фондів, як пайовий, резервний, неподільний та спеціальний. Вищеназваний закон визначає вказані фонди наступним чином:
Пайовий фонд – це майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів кооперативу.
Неподільний фонд створюється в обов\’язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків, майна кооперативу та відрахувань від доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, передбачених законом. Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок відрахувань до неподільного фонду частини доходу визначається статутом кооперативу.
Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків).
Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів кооперативу та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління кооперативу.
4. Зі змісту ч. 4 коментованої статті слідує, що обов\’язковими для виробничого кооперативу є пайовий і неподільний фонди.
Пай кожного члена кооперативу формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі. Розмір паю члена кооперативу залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і в сумі визначають загальну частку кожного члена кооперативу у майні кооперативу. Член виробничого кооперативу зобов\’язаний внести до дня державної реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину, що залишилася, – протягом року з дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлений статутом кооперативу. У разі виходу або виключення з кооперативу член кооперативу має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами відповідно до їх вартості на момент виходу, а земельної ділянки – у натурі. Повернення паю відбувається в строк та на умовах, визначених законом та статутом (див. коментар до ч. 5 ст. 98 ГК України). Право власності членів кооперативу – фізичних осіб на свою загальну частку успадковується.
Кодекс встановлює обмеження, згідно з яким неподільний фонд не може утворюватися за рахунок внесків натурою у вигляді землі. Відповідно до ст. 22 Закону України \”Про кооперацію\” земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду або придбаних ним у власність. Кооперативи придбавають земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України.
5. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.
6. Фінансові ресурси виробничого кооперативу формуються за рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не заборонених законодавством.
Відповідно до Закону України \”Про кооперацію\” джерелами формування майна кооперативу є: вступні, членські та цільові внески його членів, паї та додаткові паї; майно, добровільно передане кооперативу його членами; кошти, що надходять від провадження господарської діяльності; кошти, що надходять від створених кооперативом підприємств, установ, організацій; грошові та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних; інші надходження, не заборонені законодавством.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code