Науково-практичний коментар до ст. 102 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 102 Господарського кодексу України

Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу
 
1. Загальні збори:
вносять зміни до статуту кооперативу;
обирають шляхом прямого таємного голосування голову кооперативу, членів правління кооперативу, членів ревізійної комісії (ревізора), членів спостережної ради кооперативу;
затверджують напрями розвитку кооперативу;
заслуховують звіти органів управління кооперативу про їх діяльність;
визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх формування та використання;
затверджують правила внутрішнього розпорядку кооперативного підприємства, річний звіт і баланс кооперативу, порядок формування і розподілу доходу кооперативу, рішення правління (голови) кооперативу про прийняття нових членів;
вирішують питання про входження кооперативного підприємства до об\’єднань підприємств (кооперативів), участь кооперативу у заснуванні інших суб\’єктів господарювання;
приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
2. Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення, пов\’язані зі статутною діяльністю виробничого кооперативу.
3. Загальні збори членів кооперативу проводяться щорічно після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися також у будь-який час за рішенням правління (голови) кооперативу чи з ініціативи не менш як третини членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом.
4. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них присутні більше половини членів виробничого кооперативу. Рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, приймаються більшістю голосів загальної кількості членів кооперативу.
Коментар:
1. Частина 1 коментованої статті визначає компетенцію загальних зборів членів виробничого кооперативу як вищого органу управління. Вказаний перелік повноважень не є вичерпним. Керуючись ст. 15 Закону України \”Про кооперацію\” від 10.07.2003 р., до компетенції загальних зборів членів виробничого кооперативу також належить: визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв; визначення розмірів оплати праці голови правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу; прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном; утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників.
2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті передбачено право загальних зборів виробничого кооперативу своїм рішенням віднести до компетенції загальних зборів будь-які інші питання, пов\’язані зі статутною діяльністю виробничого кооперативу.
3. Загальні збори членів кооперативу можуть бути черговими та позачерговими.
Чергові загальні збори членів виробничого кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу в разі потреби, але не рідше одного разу на рік, після закінчення фінансового року. Про дату, місце, час проведення та порядок денний чергових загальних зборів члени виробничого кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення.
Позачергові загальні збори членів виробничого кооперативу можуть скликатися у будь-який час за рішенням правління (голови) кооперативу чи з ініціативи не менш як третини членів кооперативу, якщо інше не передбачено статутом. Закон України \”Про кооперацію\” наділяє правом скликання позачергових зборів також спостережну раду, ревізійну комісію (ревізора) та орган управління кооперативного об\’єднання, членом якого він є.
Позачергові загальні збори членів кооперативу повинні бути скликані протягом 20 днів з дня надходження відповідної вимоги. У разі незабезпечення правлінням (головою) кооперативу скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 днів.
Закон України \”Про кооперацію\” додатково до передбаченої ГК України можливості безпосередньої участі членів виробничого кооперативу у загальних зборах дозволяє їм скористатися своїм правом участі в зборах через спеціальних представників, так званих \”уповноважених кооперативу\”. Так, у разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну численність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів виробничого кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Кількість членів виробничого кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених визначаються статутом виробничого кооперативу.
4. Відповідно до положень коментованої статті та Закону України \”Про кооперацію\” визначається кворум загальних зборів членів виробничого кооперативу, які правомочні вирішувати питання порядку денного за умови, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених – за наявності не менше двох третин уповноважених.
Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос. При цьому закон встановлює заборону передачі членом або уповноваженим виробничого кооперативу свого права голосу іншій особі.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) виробничого кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об\’єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) виробничого кооперативу, присутніх на його загальних зборах.
Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) виробничого кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code