Науково-практичний коментар до ст. 103 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 103 Господарського кодексу України

Стаття 103. Правління виробничого кооперативу
1. Правління виробничого кооперативу створюється у кооперативі, до складу якого входить не менше десяти членів.
2. Правління кооперативу:
розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями розвитку кооперативу;
скликає загальні збори членів кооперативу і контролює виконання прийнятих ними рішень;
вносить на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства;
забезпечує збереження майна кооперативу;
організовує проведення незалежних аудиторських перевірок діяльності кооперативу;
вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями;
делегує виконавчому директору кооперативу право на прийняття відповідних рішень з питань компетенції правління, якщо це передбачено статутом кооперативу;
вирішує інші питання діяльності кооперативу.
3. Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами членів виробничого кооперативу. Функції голови кооперативу і порядок його відкликання визначаються статутом кооперативу.
4. Члени правління можуть обирати зі свого складу заступника голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу.
5. Члени правління кооперативу працюють переважно на громадських засадах. У статуті кооперативу може бути передбачено винагороду за роботу членів правління.
6. Періодичність проведення засідань правління кооперативу визначається статутом кооперативу. Рішення приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів правління кооперативу.
7. У разі якщо до складу виробничого кооперативу входить менше десяти членів, функції та повноваження правління здійснюють загальні збори та голова кооперативу відповідно до статуту.
Коментар:
1. Відповідно до ст. 16 Закону України \”Про кооперацію\” виконавчим органом кооперативу є правління. Правління виробничого кооперативу створюється в кооперативі, до складу якого входить не менше десяти членів. Виконавчий орган підзвітний вищому органу управління виробничого кооперативу – загальним зборам членів кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи кооперативу.
2. Коментована стаття визначає такі повноваження правління виробничого кооперативу:
– розробка і внесення на затвердження загальних зборів напрямів розвитку кооперативу;
– скликання загальних зборів членів кооперативу і контроль за виконанням прийнятих ними рішень;
– внесення на затвердження загальних зборів рішення про прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства;
– забезпечення збереження майна кооперативу;
– організація проведення незалежних аудиторських перевірок діяльності кооперативу;
– вирішення питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними організаціями;
– делегування виконавчому директору кооперативу права на прийняття відповідних рішень з питань компетенції правління, якщо це передбачено статутом кооперативу;
– вирішення інших питань діяльності кооперативу.
Відповідно до ст. 16 Закону України \”Про кооперацію\” правління кооперативу, у тому числі виробничого, додатково може виконувати також наступні функції:
здійснює управління кооперативом у період між загальними зборами членів кооперативу, забезпечує виконання їх рішень;
представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами;
укладає угоди між кооперативом та іншими особами;
діє від імені кооперативу в межах, передбачених статутом кооперативу.
Виконавчий орган може бути наділений іншими повноваженнями, визначеними вищим органом управління кооперативу або його статутом.
3. Правління очолює голова кооперативу, який обирається загальними зборами членів виробничого кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п\’ять років. Функції голови кооперативу і порядок його відкликання визначаються статутом кооперативу.
4. Члени правління, як і голова кооперативу, також обираються загальними зборами на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п\’ять років. Зі свого складу члени правління можуть обирати заступника голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу. Заступник голови кооперативу може за дорученням голови готувати і проводити засідання правління, а також виконує інші функції, а в разі відсутності голови – заміщує його. На секретаря правління покладається обов\’язок ведення документації правління, її облік і зберігання.
5. Частина 5 коментованої статті містить диспозитивну норму, з якої слідує, що, за загальним правилом, члени правління кооперативу працюють переважно на громадських засадах. Однак у статуті кооперативу може бути передбачено винагороду за роботу членів правління.
6. Періодичність проведення засідань правління кооперативу та порядок прийняття ним рішень визначаються статутом кооперативу. Відповідно до положень коментованої статті рішення правління приймається більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів правління кооперативу.
7. У разі якщо до складу виробничого кооперативу входить менше десяти членів, обирається лише голова кооперативу, який разом із загальними зборами здійснює функції та повноваження правління. Розмежування компетенції між головою і загальними зборами членів виробничого кооперативу здійснюється відповідно до статуту кооперативу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code