Науково-практичний коментар до ст. 116 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 116 Господарського кодексу України

Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями
 
1. Підприємство, створене відповідно до вимог цього Кодексу, в статутному капіталі якого не менш як десять відсотків становить іноземна інвестиція, визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.
2. Іноземною інвестицією є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об\’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
3. Іноземні інвестиції можуть вкладатися в об\’єкти, інвестування в які не заборонено законами України.
4. Підприємства з іноземними інвестиціями мають право бути засновниками дочірніх підприємств, створювати філії і представництва на території України і за її межами з додержанням вимог законодавства України та законодавства відповідних держав.
5. Законом можуть бути визначені галузі господарювання та/або території, в яких встановлюється загальний розмір участі іноземного інвестора, а також території, на яких діяльність підприємств з іноземними інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.
6. Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями визначаються цим Кодексом, законом про режим іноземного інвестування в Україні, іншими законодавчими актами.
Коментар:
1. Підприємством з іноземними інвестиціями визнається підприємство будь-якої організаційно-правової форми, яке створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків.
Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями повинні містити відомості, передбачені законодавством України для відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також відомості про державну належність їх засновників (учасників).
Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.
Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення митом. При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на територію України на підставі виданого підприємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховане на баланс підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя.
Порядок видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, та сплати ввізного мита у разі відчуження цього майна затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 р. N 937.
Якщо протягом трьох років з часу зарахування іноземної інвестиції на баланс підприємства з іноземними інвестиціями майно, що було ввезене в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного фонду зазначеного підприємства, відчужується, у тому числі у зв\’язку з припиненням діяльності цього підприємства (крім вивезення іноземної інвестиції за кордон), підприємство з іноземними інвестиціями сплачує ввізне мито, яке обчислюється виходячи з митної вартості цього майна, перерахованої у валюту України за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України на день здійснення відчуження майна.
Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них, якщо інше не передбачено законодавством України. Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції власного виробництва, яка була повністю вироблена або піддана достатній переробці чи обробці підприємством з використанням власного або орендованого майна, відповідно до Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 р. N 1061.
Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 29.01.2002 р. N 1-рп/2002 у справі N 1-17/2002 (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) зі зміною, внесеною Ухвалою названого суду від 14.03.2002 р. N 3-уп/2002, з дня набуття чинності ч. 1 ст. 5 Закону України \”Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб\’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження\”, спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені законодавством України, не регулюють питання валютного, митного та податкового законодавства, чинного на території України, та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов\’язкових платежів). Таким чином, до підприємств, створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, з 25.02.2000 р. застосовується національний режим оподаткування, установлений законами України для підприємств, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження.
2. Іноземною інвестицією є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об\’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у виді:
– іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
– валюти України – при реінвестиціях в об\’єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об\’єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);
– будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов\’язаних з ним майнових прав;
– акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
– грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов\’язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
– будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
– прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
– інших цінностей відповідно до законодавства України.
3. Іноземні інвестиції можуть вкладатися в об\’єкти, інвестування в які не заборонено законами України. Обмеження будь-яких форм здійснення іноземних інвестицій може провадитися лише на підставі відповідного закону.
4. Підприємства з іноземними інвестиціями мають право бути засновниками дочірніх підприємств, створювати філії і представництва на території України і за її межами з додержанням вимог законодавства України та законодавства відповідних держав. На створення підприємствами з іноземними інвестиціями дочірніх підприємств, філій і представництв на території України поширюється загальний режим національного законодавства України.
Дочірнім визнається підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства. Дочірні підприємства підприємств з іноземними інвестиціями мають статус юридичної особи і діють на підставі статуту, затвердженого вищим органом управління відповідного підприємства з іноземними інвестиціями.
Філією визнається відокремлений структурний підрозділ підприємства з іноземними інвестиціями, розташований поза межами його місцезнаходження, наділений його майном, який не має статусу юридичної особи і здійснює фінансово-господарську діяльність від імені підприємства.
Представництвом підприємства з іноземними інвестиціями є його відокремлений підрозділ, який теж не є юридичною особою, діє у відповідності з положенням про представництво, але, як правило, не має права займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, а виконує функції і завдання сприяння організації і здійсненню статутної діяльності підприємства з іноземними інвестиціями, виступає від його імені та фінансується останнім.
5. Участь іноземного інвестора у певних галузях господарювання та/або на певних територіях може бути обмежена на законодавчому рівні. Також виключно законами України можуть визначатися території, на яких діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними інвестиціями забороняється виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.
6. Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, крім Господарського кодексу України, регулюється Законом України \”Про режим іноземного інвестування\” від 19.03.96 р., іншими законодавчими актами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code