Науково-практичний коментар до ст. 120 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 120 Господарського кодексу України

Стаття 120. Організаційно-правові форми об\’єднань підприємств
 
1. Господарські об\’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об\’єднання підприємств, передбачені законом.
2. Асоціація – договірне об\’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об\’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об\’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств – учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.
3. Корпорацією визнається договірне об\’єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об\’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.
4. Консорціум – тимчасове статутне об\’єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.
5. Концерном визнається статутне об\’єднання підприємств, а також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об\’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.
6. Державні і комунальні господарські об\’єднання утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об\’єднання (комбінат, трест тощо).
Коментар:
1. ГК України не обмежує види об\’єднань підприємств (поширеними видами господарських об\’єднань є комбінати, трести, картелі, синдикати). Не поширюються положення цієї глави на об\’єднання підприємств на ПФГ, на асоційовані підприємства та об\’єднання громадян.
2. Асоціація має такі ознаки:
а) метою створення асоціації є координація господарської діяльності;
б) є договірним об\’єднанням;
в) централізує одну чи кілька виробничих та управлінських функцій, розвиток спеціалізації і кооперації виробництва, організацію спільних виробництв на основі об\’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів;
г) працює переважно для задоволення господарських потреб учасників асоціації;
д) у статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією;
е) асоціація не має права втручатися в господарську діяльність підприємств – учасників асоціації.
За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, з іншими підприємствами та організаціями.
Зауважимо, визначення асоціації як об\’єднання, створеного з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, що об\’єдналися, шляхом централізації однієї чи кількох виробничих функцій, є не досить вдалим, оскільки в такому виді асоціація мало чим відрізняється від кооперації4.
3. Ознаками корпорації є:
а) створена на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об\’єдналися;
б) органам управління корпорації делегуються окремі повноваження централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.
4. Ознаками консорціуму є:
а) це – тимчасове статутне об\’єднання підприємств;
б) створюється для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо);
в) використовує кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел у порядку, визначеному його статутом;
г) у разі досягнення мети його створення консорціум припиняє свою діяльність.
5. Ознаками концерну є:
а) це – статутне об\’єднання підприємств, а також інших організацій;
б) створюється на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об\’єднання;
в) відбувається централізація функцій науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності;
г) учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями;
д) учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.
Зазначимо, що, по-перше, концерн традиційно не визнається юридичною особою, однак на теренах СНД історично склалося, що об\’єднання підприємств визнається юридичною особою, хоча такий підхід, на нашу думку, подекуди обтяжує їх існування. По-друге, наріжним поняттям у концерні є поняття залежності. Поняття \”фінансова залежність\” в українському законодавстві не тлумачиться. По-третє, у німецькому законодавстві (в якому вперше з\’явився цей інститут об\’єднання підприємств) концерн – один з видів об\’єднання підприємств без створення юридичної особи, що засновано на залежності від головного підприємства.
6. У ГК України міститься рекомендація, що державним і комунальним господарським об\’єднанням потрібно утворюватися у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об\’єднання (комбінат, трест тощо). Проте це не означає, що державним та комунальним підприємствам забороняється об\’єднуватися в інших формах (наприклад, в Україні створено державні консорціуми \”Екосорб\” та \”Укрфітотерапія\”).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code