Науково-практичний коментар до ст. 130 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 130 Господарського кодексу України

Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання
 
1. Громадяни, які постійно проживають на території України, можуть об\’єднуватися у кредитні спілки.
2. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована громадянами у встановленому законом порядку на засадах добровільного об\’єднання грошових внесків з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.
3. Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки.
4. Майно кредитної спілки є її власністю і складається з фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.
5. Кредитна спілка не може бути засновником або учасником суб\’єктів підприємницької діяльності.
6. Статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки та іншими законами.
Коментар:
1. Громадянам, які постійно проживають на території України, законодавець надає право об\’єднання у кредитні спілки. Правовий стан кредитних спілок в України визначається Законом України \”Про кредитні спілки\”. Так, відповідно до ст. 10 вказаного Закону членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об\’єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у ч. 1 ст. 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність, з урахуванням обмежень, передбачених ч. 2 цієї статті. У свою чергу, ч. 1 ст. 6 Закону до ознак, за яких можуть об\’єднуватися громадяни у кредитні спілки, відносять: особи мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї професійної спілки, об\’єднання професійних спілок, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області. При цьому чисельність засновників кредитної спілки повинна бути меншою ніж 50 членів, які на установчих зборах приймають рішення про її утворення.
2. Частина 2 коментованої статті мітить легальне визначення кредитної спілки, яке за своїм змістом є тотожним визначенню кредитної спілки, що міститься в ст. 1 Закону України \”Про кредитні спілки\”, окрім вказівки на те, що кредитна спілка заснована на кооперативних засадах. Дана ознака дозволяє відмежувати кредитні спілки від громадських та інших неприбуткових організацій, якими вони довгий час визнавалися відповідно до Указу Президента України \”Про затвердження Тимчасового положення про кредитні спілки\” від 20.09.93 р., який на сьогодні втратив свою чинність. Іншими ознаками кредитної спілки є:
– господарська організація непідприємницького типу, тобто відсутність мети отримання прибутку. Основною метою створення кредитної спілки є задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні і наданні інших фінансових послуг. Тобто в своїй діяльності кредитні спілки керуються як законодавством про кредитні спілки, так і законодавством, що регулює діяльність фінансових установ, зокрема Законом України \”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\”;
– створення на добровільних засадах, що передбачає право вільного входження та виходу з кредитної спілки;
– наявність спеціальної правосуб\’єктності, що передбачає можливість здійснення кредитною спілкою тільки тих видів діяльності, що прямо передбачені законодавством. Так, згідно зі ст. 21 Закону України \”Про кредитні спілки\” кредитна спілка відповідно до свого Статуту приймає вступні й обов\’язкові пайові та інші внески від членів спілки; надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки; спілка залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов\’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов\’язань кредитної спілки; спілка виступає поручителем виконання членом спілки зобов\’язань перед третіми особами; розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, в об\’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об\’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов\’язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення; спілка надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу; виступає членом платіжних систем; оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого кредиту; провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.
Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Законом, не допускається;
– наявність статусу юридичної особи, який спілка набуває з моменту державної реєстрації, що здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ.
3. Єдиним установчим документом кредитної спілки є Статут, що затверджується загальними зборами членів спілки. Статтею 7 Закону України \”Про кредитні спілки\” визначається, що Статут кредитної спілки обов\’язково повинен містити: найменування кредитної спілки та її юридичну адресу; мету створення і завдання кредитної спілки; ознаку членства у кредитній спілці; порядок утворення та діяльності органів управління кредитної спілки, порядок утворення філій та відділень, їх повноваження; права та обов\’язки членів кредитної спілки; умови і порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства; порядок сплати вступних та інших внесків; джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна кредитної спілки, в тому числі порядок і умови надання кредитів членам кредитної спілки, порядок формування та використання фондів, утворюваних спілкою; порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління кредитної спілки; порядок внесення змін і доповнень до статуту кредитної спілки; порядок припинення діяльності кредитної спілки та вирішення майнових питань у зв\’язку з її ліквідацією (реорганізацією); порядок покриття можливих збитків кредитної спілки; порядок розподілу доходів кредитної спілки.
Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності.
4. Майно кредитної спілки належить їй на праві приватної власності. Джерелами формування майна кредитної спілки можуть виступати:
– вступні обов\’язкові пайові та інші внески членів кредитної спілки (крім внесків (вкладів) на депозитні рахунки);
– плата за надання своїм членам кредитів та інших послуг, а також доходи від провадження інших видів статутної діяльності;
– доходи від придбаних кредитною спілкою державних цінних паперів;
– грошові та інші майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога як юридичних, так і фізичних осіб, у тому числі іноземних;
– інші надходження, не заборонені законодавством.
Майно кредитної спілки складається з її фондів (хоча Закон використовує поняття \”капітал\”), якими є пайовий, резервний та додатковий капітал, а також залишок нерозподіленого доходу спілки, і вони не можуть бути меншими 10 % від суми її загальних зобов\’язань. Пайовий капітал кредитної спілки формується з обов\’язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, для забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів. Резервний капітал кредитної спілки формується з вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела формування резервного капіталу. Додатковий капітал кредитної спілки формується з цільових внесків членів спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних, осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.
З метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів кредитною спілкою за рахунок частини доходів кредитної спілки формується резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок. Порядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат визначається Положенням про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об\’єднаних кредитних спілок, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 р.
Кредитна спілка має право створювати й інші капітали та резерви, необхідні для здійснення її статутних завдань.
5. Частиною 5 коментованої статті встановлено заборону для кредитної спілки бути засновником або учасником суб\’єктів підприємницької діяльності. Проте з даного правила існують винятки щодо можливості кредитної спілки бути засновником (учасником) кооперативного банку, а також юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист від використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею кредитного правочину.
Крім того, даною статтею встановлено заборону для кредитних спілок бути засновниками або учасниками суб\’єктів підприємницької діяльності, тобто дане положення не поширюється на суб\’єктів некомерційного господарювання (неприбуткових господарських організацій).
6. Оскільки кредитні спілки мають характерні особливості правового стану, даною статтею визначається, що статус, порядок організації та здійснення господарської діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про кредитні спілки та іншими законами. Як уже зазначалося, спеціальними законами, що визначають правовий статус кредитних спілок, є Закони України \”Про кредитні спілки\” та \”Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг\”.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code