Науково-практичний коментар до ст. 156 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 156 Господарського кодексу України

Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка
 
1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України засвідчується патентом.
2. Відносини суб\’єкта господарювання, що є роботодавцем для винахідника (винахідників) або автора (авторів) об\’єктів, зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання патенту і права використання зазначених об\’єктів інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України та іншими законами.
3. Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання є:
виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;
застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;
пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється відповідно до закону.
4. Суб\’єктам господарювання належить право попереднього використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за умов, передбачених Цивільним кодексом України.
5. Володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як вклад у статутний капітал підприємства.
6. Правила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв\’язку з реалізацією у сфері господарювання прав на сорти рослин та породи тварин.
Коментар:
1. В Україні діє реєстраційний принцип надання правової охорони винаходам, корисним моделям та промисловим зразкам. Державна реєстрація здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України за висновком формальної експертизи (для промислових зразків і корисних моделей), формальної та кваліфікаційної експертизи (для винаходів), які проводяться Державним підприємством \”Укрпатент\”. Під час проведення формальної експертизи (експертиза за формальними ознаками) встановлюється належність зазначеного у заявці об\’єкта до переліку об\’єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення узаконеним вимогам. Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).
У результаті прийняття позитивного рішення за зазначеними експертизами здійснюється державна реєстрація, свідченням якої є видача патенту. Відповідно до законодавства патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) патент на промисловий зразок – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).
2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об\’єкт, створений у зв\’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об\’єкт. У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права інтелектуальної власності на такий об\’єкт можуть належати юридичній або фізичній особі, де або у якої працює працівник. Право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель) та промисловий зразок має роботодавець винахідника чи автора. Винахідник (автор) подає роботодавцю письмове повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель), промисловий зразок з описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі), промислового зразка достатньо ясно і повно.
Роботодавець повинен протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подати до Укрпатенту заявку на одержання патенту чи передати право на його одержання іншій особі або прийняти рішення про збереження службового винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації. У цей же строк роботодавець повинен укласти з винахідником (автором) письмовий договір щодо розміру та умови виплати йому (його правонаступнику) винагороди відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем. Якщо роботодавець не виконає зазначених вище вимог у встановлений строк, то право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель), промисловий зразок переходить до винахідника (автора) або його правонаступника. У цьому випадку за роботодавцем залишається переважне право на придбання ліцензії. Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового винаходу (корисної моделі), промислового зразка як конфіденційної інформації у разі їх невикористання не повинен перевищувати чотирьох років. У протилежному випадку право на одержання патенту на службовий винахід (корисну модель), промисловий зразок переходить до винахідника (автора) чи його правонаступника.
3. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту і застосування процесу. Виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.
Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.
Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.
Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:
1) продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;
2) існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.
Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.
Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.
4. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.
5. При внесенні об\’єктів інтелектуальної власності до статутного фонду підприємства здійснюється їх оцінка державними оцінювачами інтелектуальної власності.
6. Особа, яка створила сорт рослини, визнається автором сорту. Вона набуває особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослини від дати державної реєстрації прав на сорт. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослини не відчужуються, не передаються і діють безстроково. Особа, визнана автором сорту, має право перешкоджати іншим особам привласнювати та спотворювати його авторство; вимагати не розголошувати його ім\’я як автора сорту і не зазначати його у публікаціях; вимагати зазначення свого імені під час використання сорту, якщо це практично можливо. Цей перелік особистих немайнових прав автора не є вичерпним. Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про державну реєстрацію майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту. По сортах родів і видів, які не віднесені до переліку родів і видів, сорти яких проходять експертизу на придатність на поширення, що затверджується Установою, рішення про державну реєстрацію прав на сорт є одночасно рішенням про державну реєстрацію сорту.
Майновими правами інтелектуальної власності на сорт рослини є право володільця патенту на використання сорту та виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту іншими особами. Виключне право на дозвіл чи заборону використання сорту полягає в тому, що ніхто без дозволу володільця патенту не може щодо сорту або посадкового матеріалу здійснювати виробництво або відтворення (з метою розмноження); доведення до кондиції з метою розмноження; пропонування до продажу; продаж або інший комерційний обіг; вивезення за межі митної території України; ввезення на митну територію України. Майнові права володільця патенту можуть бути предметом застави і використовуватись у спільній діяльності, зокрема бути внеском до статутного фонду чи майна юридичної особи та бути предметом іншого комерційного обігу, що не заборонений законом. Свої майнові права володілець патенту реалізує на власний розсуд, але при цьому не повинні порушуватися майнові права володільців патентів на інші сорти.
Майновим правом інтелектуальної власності на поширення сорту рослини є право його володільця на поширення сорту і на дозвіл чи заборону поширення сорту іншими особами, яке полягає в тому, що без дозволу власника майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослини не можуть здійснюватися щодо посадкового матеріалу сорту такі дії: пропонування до продажу, продаж або інший комерційний обіг.
7. Суб\’єктами племінної справи у тваринництві є власники племінних (генетичних) ресурсів, підприємства (об\’єднання) з племінної справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекційно-гібридні центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин; підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, та фізичні особи, які надають відповідні послуги та беруть участь у створенні та використанні племінних (генетичних) ресурсів; власники неплемінних тварин – споживачі племінних (генетичних) ресурсів та замовники послуг з племінної справи у тваринництві. Власники племінних (генетичних) ресурсів зобов\’язані мати племінні свідоцтва (сертифікати), які є документальним підтвердженням якості належних їм племінних тварин, сперми, ембріонів, яйцеклітин. Племінне свідоцтво (сертифікат) є основою для визначення цінності племінних (генетичних) ресурсів і гарантує певний рівень ефективності їх використання.
Суб\’єкти племінної справи у тваринництві мають право виконувати певні функції з племінної справи у тваринництві за умови отримання дозволу на їх виконання; використовувати племінні (генетичні) ресурси, що їм належать, на виконання загальнодержавних програм селекції. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві розробляються та здійснюються Кабінетом Міністрів України і затверджуються в установленому законом порядку. Загальнодержавні програми селекції у тваринництві розробляються на період 5 – 10 років і є обов\’язковими для виконання всіма суб\’єктами племінної справи у тваринництві. Діяльність, пов\’язана з виконанням певних функцій у племінному тваринництві, здійснюється суб\’єктами племінної справи у тваринництві за наявності у них дозволів на їх виконання. Дозвіл на виконання певних функцій у племінному тваринництві видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Суб\’єктам племінної справи у тваринництві, які здійснюють свою діяльність у межах прийнятих загальнодержавних програм селекції у тваринництві, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання сільського господарства, залежно від напряму їх діяльності та якості племінних (генетичних) ресурсів присвоюється відповідний статус. Експорт та імпорт племінних (генетичних) ресурсів здійснюються у порядку, передбаченому законодавством України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code