Науково-практичний коментар до ст. 246 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 246 Господарського кодексу України

Стаття 246. Обмеження та зупинення діяльності суб\’єкта господарювання
1. Здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров\’ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється.
2. У разі здійснення господарської діяльності з порушенням екологічних вимог діяльність суб\’єкта господарювання може бути обмежена або зупинена Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також іншими уповноваженими органами в порядку, встановленому законом.
3. До підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, що неодноразово допустили реалізацію недоброякісних товарів або систематично порушують встановлені законодавством правила торгівлі та надання послуг або умови зберігання і транспортування товарів, крім господарських та адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, можуть застосовуватися також спеціально передбачені законом про захист прав споживачів адміністративно-господарські санкції, включаючи вилучення недоброякісних товарів та зупинення діяльності зазначених суб\’єктів у встановленому законом порядку.
4. Органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають право у випадках і порядку, передбачених законом, приймати обов\’язкові рішення про припинення суб\’єктом господарювання виробництва продукції (виконання робіт, послуг), відвантаження і реалізації товарів, що не відповідають вимогам нормативних актів.
Коментар:
Коментована стаття встановлює адміністративно-господарські санкції за здійснення суб\’єктами господарювання діяльності, що загрожує життю і здоров\’ю людей або становить небезпеку для довкілля.
Частина друга статті передбачає обмеження або зупинення діяльності суб\’єкта господарювання у разі порушення ним екологічних вимог.
Спеціальним нормативно-правовим актом, який встановлює правила охорони довкілля, у тому числі при здійсненні господарської діяльності, а також підстави застосування відповідальності за їх порушення, є Закон України \”Про охорону навколишнього природного середовища\” N 1264-XII від 25.06.91 р.
Згідно зі ст. 68 Закону відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:
а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище;
б) порушенні норм екологічної безпеки;
в) порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі в поданні завідомо неправдивого експертного висновку;
г) невиконанні вимог державної екологічної експертизи;
д) фінансуванні, будівництві і впровадженні у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи;
е) порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об\’єктів;
є) допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;
ж) перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;
з) самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;
и) порушенні строків внесення зборів за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища;
і) невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
ї) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні опору їх представникам;
й) порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин та відходів;
к) невиконанні вимог охорони територій та об\’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
л) відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення;
м) приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя і здоров\’я.
Відповідно до ст. 13, 15, 17 Закону до суб\’єктів господарювання органами місцевого самоврядування можуть бути застосовані такі адміністративно-господарські санкції в разі порушення ними законодавства України про охорону навколишнього природного середовища:
– тимчасове зупинення господарської діяльності підприємства;
– припинення господарської діяльності підприємства.
У частинах третій і четвертій коментованої статті законодавець приділяє увагу порядку застосування санкцій, включаючи вилучення недоброякісних товарів та зупинення діяльності суб\’єкта господарювання, до підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, які:
– неодноразово допустили реалізацію недоброякісних товарів;
– систематично порушують встановлені законодавством правила торгівлі та надання послуг, а також умови зберігання і транспортування товарів;
– виробляють продукцію, виконують роботи, надають послуги, відвантажують чи реалізують товари, що не відповідають вимогам нормативних актів.
До таких підприємств в порядку ст. 23 Закону України \”Про захист прав споживачів\” N 1023-XII від 12.05.91 р. застосовуються штрафи, розмір яких визначається у відсотках від вартості недоброякісних товарів, робіт, послуг або по відношенню до неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Відповідно до ст. 26, 28 цього Закону до суб\’єктів господарювання, які порушують відповідне законодавство, уповноваженими державними органами та органами місцевого самоврядування також застосовуються спеціальні адміністративно-господарські санкції, а саме:
1) припинення відвантаження і реалізації товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб\’єктами господарювання виявлених недоліків;
2) заборона суб\’єктам господарювання реалізації споживачам продукції:
а) на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів;
б) на яку в нормативно-правових актах та нормативних документах встановлено обов\’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров\’я, майна споживачів та охорони навколишнього природного середовища, якщо продукцію внесено до переліку продукції, що підлягає обов\’язковій сертифікації, але яка не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);
в) ввезеної на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;
г) на яку строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув;
ґ) яка є фальсифікованою;
3) прийняття рішення про:
а) припинення суб\’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, – до усунення виявлених недоліків;
б) тимчасове припинення діяльності суб\’єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, – до усунення виявлених недоліків;
4) опломбовування в порядку, передбаченому законодавством, виробничих, складських, торговельних та інших приміщень суб\’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправних, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засобів вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code