Науково-практичний коментар до ст. 281 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 281 Господарського кодексу України

Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги
1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до законодавства і є основним документом, що регламентує порядок здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв\’язання спорів з цих питань.
2. Правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
3. Біржовими торгами є торги, що публічно і гласно проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі.
4. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам – громадянам, зареєстрованим на біржі відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.
Коментар:
1. Правила біржової торгівлі є основним документом, що регулює порядок здійснення біржових операцій, встановлює правила поведінки учасників торгів, посадових осіб і працівників бірж, ведення біржової торгівлі та розв\’язання спорів з цих питань. Стаття 17 Закону України \”Про товарну біржу\” вказує, що у правилах біржової торгівлі визначається:
• строк та місце проведення біржових операцій;
• склад учасників біржових торгів і сукупність вимог, що ставляться до них;
• порядок здійснення та реєстрації біржових операцій;
• порядок визначення та розмір плати за користування послугами біржі;
• відповідальність учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил біржової торгівлі;
• інші положення, встановлені органами управління біржі.
Крім цього, Законом України \”Про товарну біржу\” (ст. 17) визначені обмеження, які мають бути передбачені у правилах біржової торгівлі. Так, на товарній біржі забороняються: купівля-продаж товарів (контрактів) однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін; будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін; поширення неправдивих відомостей, що можуть призвести до штучної зміни кон\’юнктури.
З метою уніфікації правил товарних бірж, на яких проводяться торги сільськогосподарською продукцією, спільним наказом Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України 03.04.96 р. було затверджено Типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією.
Всі спори, що виникають у процесі виконання правил біржової торгівлі, вирішуються залежно від компетенції – дирекцією, біржовим комітетом, біржовим арбітражем, загальними зборами членів біржі відповідно до законодавства України, статуту біржі та біржових правил.
2. Відповідно до ч. 2 ст. 17 Закону України \”Про товарну біржу\” правила біржової торгівлі затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
3. До прийняття Господарського кодексу України законодавством не визначалося поняття \”біржові торги\”. Виходячи з визначеного ст. 281 ГК поняття біржових торгів можна визначити принципи їх проведення – це публічність та гласність, місце проведення – торговельна зала товарної біржі, учасники торгів – члени біржі. Біржові торги проводяться по товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому правилами біржової торгівлі. Як правило, біржі здійснюють обмін товарів, що характеризуються якісною однорідністю (речі, визначені родовими ознаками, взаємозамінний товар). Завдяки замінності товару, що обертається на біржі, він відсутній у торговій залі.
4. Закон України \”Про товарну біржу\” (ст. 15) визначає біржову операцію як угоду, що здійснюється тільки членами біржі або брокерами та відповідає таким умовам: а) якщо угода являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, допущених до обігу на товарній біржі; б) якщо її учасниками є члени біржі; в) якщо вона подана до реєстрації та зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.
Угоди, зареєстровані на біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню. Зміст біржової угоди (за винятком найменування товару, кількості, ціни, місця і строку виконання) не підлягає розголошенню. Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України. Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам. Відповідно до ст. 16 Закону України \”Про товарну біржу\” брокери – це фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту; обов\’язки брокерів полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових операцій шляхом підшукування контрактів і в поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі. Кількість брокерів кожної товарної біржі визначається біржовим комітетом (радою біржі). Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів.
Важливою, з точки зору дотримання інтересів клієнта, є встановлена законодавством заборона брокерам розголошувати комерційні таємниці щодо здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів. Також брокерам заборонено одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному.
Необхідно зазначити, що законодавче визначення біржової операції як певної угоди є досить дискусійним. У літературі цілком слушно зауважується, що біржова операція – це сукупність дій учасників біржової торгівлі й персоналу біржі зі здійснення й реалізації біржових угод. У проекті Закону України \”Про товарну біржу\” (реєстр. N 3256) врегульовано це питання та визначено поняття біржового договору. Це цілком обґрунтовано, оскільки операція – окрема дія в певному процесі, а договір є підставою виникнення прав та обов\’язків сторін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code