Науково-практичний коментар до ст. 317 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 317 Господарського кодексу України

Стаття 317. Підрядні відносини у капітальному будівництві
1. Будівництво об\’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб\’єктами господарювання для інших суб\’єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.
2. Для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
3. Господарські відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення капітального будівництва регулюються відповідними договорами підряду, якщо інше не передбачено законодавством або договором сторін. За згодою сторін будівельні поставки можуть здійснюватися на основі договорів поставки.
Коментар:
1. Частина 1 коментованої статті визначає перелік робіт, які здійснюються суб\’єктами господарювання для інших суб\’єктів або на їх замовлення на умовах підряду. До таких робіт належать: будівництво об\’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки, тощо. При цьому вказаний перелік не є вичерпним і до нього можуть входити інші види робіт у сфері капітального будівництва.
Капітальне будівництво – це діяльність суб\’єктів господарювання, спрямована на створення нових об\’єктів виробничого і іншого призначення, на їх розширення, реконструкцію, технічне переозброєння та капітальний ремонт. Воно є однією з найважливіших галузей матеріального виробництва, основою розвитку всіх інших його галузей, слугує головним джерелом розширеного виробництва. До капітального будівництва як однієї з галузей матеріального виробництва відноситься також діяльність по виконанню проектних і дослідницьких робіт, підготовці технічної документації, необхідної для здійснення будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних і інших спеціальних капітальних робіт.
Будівництво – це сукупність будинків і споруджень, зведення яких здійснюється на одній чи декількох будівельних майданчиках за єдиним проектом. Об\’єкт будівництва – це кожна окремо розташована споруда або спорудження (із усім стосовним до нього устаткуванням, інструментом і інвентарем, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами і т. д.), на які складені окремий проект і кошторис.
Видами капітального будівництва є нове будівництво (новобудова), розширення, реконструкція і технічне переозброєння діючих підприємств, будинків і споруджень, тобто їхня модернізація.
Нове будівництво – будівництво комплексу об\’єктів новостворюваних підприємств, будинків і споруджень, окремих виробництв, що зводяться на нових будівельних майданчиках і після введення в експлуатацію будуть перебувати на самостійному балансі, тобто виникає нова організація – юридична особа.
Розширення діючих підприємств – будівництво на них чи на прилеглих до них територіях додаткових виробництв, нових окремих цехів і об\’єктів чи здійснення робіт по розширенню вже існуючих на підприємствах таких цехів й об\’єктів. До цього виду капітального будівництва відноситься також будівництво філій і виробництв діючих підприємств, які після введення в експлуатацію не будуть знаходитися на самостійному балансі.
Реконструкція діючих підприємств – перебудова існуючих цехів і об\’єктів, пов\’язана з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу. Така перебудова здійснюється за комплексним проектом на реконструкцію підприємства в цілому і, як правило, без розширення наявних будинків і споруджень. Реконструкція може виступати як оновлення, перебудова, реставрація споруди, будівлі тощо.
Технічне переозброєння діючих підприємств – комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і ділянок. Здійснюється воно за проектами і кошторисами на окремі об\’єкти чи окремі види робіт і, як правило, без розширення виробничих потужностей.
Капітальний ремонт будівлі – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов\’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, та інженерного устаткування без заміни будівельних габаритів об\’єкта і його техніко-економічних показників (див. лист Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.06.2001 р.).
Взагалі, відносини у сфері капітального будівництва можуть здійснюватися трьома способами:
1) підрядний спосіб, коли будівництво здійснюється з залученням спеціалізованих будівельних, монтажних і інших організацій будівельного профілю;
2) господарський спосіб, коли будівництво здійснюється власними силами забудовника; 3) змішаний спосіб, коли одна частина робіт здійснюється власними силами забудовника, а інша частина – силами сторонніх спеціалізованих організацій. Підрядний спосіб є найбільш поширеним при виконанні робіт в капітальному будівництві.
У даній статті йде мова про підрядний спосіб виконання зазначених робіт, тобто для цього залучаються сторонні спеціалізовані будівельні, монтажні й інші організації будівельного профілю.
2. У частині 2 даної статті закріплені види договорів, які можуть укладатися виходячи з переліку робіт, зазначених в ч. 1 ст. 317 ГК України. Такими можуть бути договори підряду: на капітальне будівництво (у тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори.
Глава 33 ГК України \”Капітальне будівництво\” регулює підрядні відносини в капітальному будівництві. Зі змісту ст. 317 ГК України випливає, що предметом договору підряду у капітальному будівництві є будівництво об\’єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва тощо, які виконуються суб\’єктами господарювання для інших суб\’єктів господарювання або на їх замовлення, які здійснюються на умовах підряду. Вказане положення тісно пов\’язане з положенням ЦК України про предмет договору будівельного підряду (ст. 875 ЦК України), оскільки предмети договорів будівельного підряду та договору на капітальне будівництво стосуються ідентичних видів будівельних робіт. Таким чином, норми ГК України застосовуються в тому випадку, коли сторонами договору виступають суб\’єкти господарювання. Норми ГК України про капітальне будівництво та норми ЦК України про підряд кореспондуються між собою, оскільки ч. 2 ст. 317 ГК України передбачає, що загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Крім того, необхідно відзначити, що буквальне положення щодо відсилки тільки до ЦК України та законів не охоплює велику кількість підзаконних нормативних актів, які визначають питання договору підряду в будівництві, зокрема до таких належать постанови КМУ \”Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві\” від 01.08.2005 р., \”Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги\” від 04.10.2000 р., \”Про затвердження Методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг\” від 12.03.2003 р., накази Державного комітету України з будівництва та архітектури тощо. Тобто існує правова колізія щодо можливості застосування підзаконних нормативних актів до відносин у сфері будівельного підряду поряд з законами та ГК України і ЦК України.
Так, норми ч. 2 ст. 317 ГК України щодо загальних умов договорів підряду, які визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено ГК України, узгоджуються з нормами, передбаченими ч. 3 ст. 875 ЦК України про те, що до договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.
3. Частиною 3 коментованої статті визначається, що господарські відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення капітального будівництва регулюються відповідними договорами підряду, якщо інше не передбачено законодавством або договором сторін. За згодою сторін будівельні поставки можуть здійснюватися на основі договорів поставки. Тобто в договорі підряду у сфері капітального будівництва повинні бути врегульовані питання матеріально-технічного забезпечення, за винятком випадків, передбачених законодавством або договором сторін.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code