Науково-практичний коментар до ст. 319 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 319 Господарського кодексу України

Стаття 319. Генеральний підрядник і субпідрядник
1. Договір підряду на капітальне будівництво може укладати замовник з одним підрядником або з двома і більше підрядниками.
2. Підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників, на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками – як замовник.
3. Договір підряду на виконання робіт з монтажу устаткування замовник може укладати з генеральним підрядником або з постачальником устаткування. За згодою генерального підрядника договори на виконання монтажних та інших спеціальних робіт можуть укладатися замовником з відповідними спеціалізованими підприємствами.
Коментар:
1. Частина 1 ст. 319 ГК дозволяє замовнику укладати договір а) з одним; б) з двома і більше підрядниками. У другому випадку коментованою нормою закріплена множинність осіб на боці підрядника, оскільки предмет зобов\’язання на капітальне будівництво є неподільним. На етапі укладення договору сторони визначають, що роботи будуть виконувати декілька підрядних організацій, які і будуть відповідати перед замовником за виконання обов\’язків солідарно (ст. 541, 543 ЦК України). Замовник, який самостійно залучає декілька будівельних підприємств, має організовувати координацію їх дій.
2. Частина 2 коментованої норми передбачає більш поширений спосіб організації залучення двох і більше виконавців підрядних робіт – систему генерального підряду.
Сутність системи генерального підряду полягає в наступному:
1) замовник доручає виконання всього комплексу робіт генпідряднику;
2) генпідрядник за загальним правилом самостійно залучає до виконання частки або всього комплексу робіт субпідрядника;
3) генпідрядник знаходиться у правовідносинах з замовником і субпідрядником, а між останніми самостійних правовідносин не виникає, а тому вони не мають права пред\’являти один одному претензії або будь-які інші вимоги;
4) відповідальність перед замовником за невиконання або неналежне виконання зобов\’язань субпідрядником несе генпідрядник;
5) генеральний підрядник у правовідносинах з субпідрядником є замовником і виконує всі його обов\’язки, а зокрема з прийняття та оплати робіт. Для замовника організація будівельних робіт за системою генерального підряду вигідна тим, що він не повинен організовувати взаємодію та координацію дій всіх будівельних організацій. Він має справу лише з однією особою, яка є професіоналом у галузі капітального будівництва.
Генеральний підрядник – підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. Субпідрядник – підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт (ст. 3 постанови Кабінету Міністрів України \”Про затвердження умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві\” від 01.08.2005 р. N 668). На залучення субпідрядників генеральний підрядник повинен отримати згоду замовника. Доцільно оформлювати її у письмовій формі.
Кількість субпідрядників, обсяг та види робіт, які їм передаються, визначає генпідрядник. У випадку передачі ним субпідрядникам усього обсягу робіт він має обов\’язок координації їх дій, організації проведення всього комплексу робіт, загального керівництва та контролю.
Тільки генеральний підрядник має відносини як із замовником, так і з субпідрядником. Він же відповідає перед замовником за виконання, належне виконання зобов\’язань останнім і за виконання замовником своїх обов\’язків за договором.
Субпідрядник повинен своїми силами, засобами та за свій рахунок і на свій ризик виконати доручені йому роботи. Він самостійно забезпечує їх якість та строки виконання. При цьому він несе повну відповідальність за це перед генпідрядником. Замовник може пред\’явити претензії з приводу виконання вищенаведеного тільки генпідряднику, якщо інше не встановлено договором або законом.
У свою чергу розрахунки за виконані субпідрядником роботи, їх прийняття здійснює генпідрядник, а тому всі претензії та вимоги, пов\’язані з порушенням договірних зобов\’язань замовником, субпідрядник пред\’являє генпідряднику, якщо інше не передбачено договором.
Субпідрядні роботи є складними і виникають на підставі договору генерального підряду (основного договору), який укладається між замовником та генпідрядником, і договору субпідряду між генпідрядником та кожним окремим субпідрядником.
Субпідрядний договір, як і основний договір, є договором підрядного типу. Його правова регламентація здійснюється не тільки гл. 33 ГК України та Загальними умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. N 668, але й загальними нормами ЦК про правочин, цивільно-правовий договір, про підряд.
Умови субпідрядного договору повинні бути узгоджені з положеннями договору генерального підряду, зокрема щодо предмета, змісту, строків виконання, як окремих станів, видів робіт, так і строків виконання договорів. Форма договору субпідряду – проста письмова. Типових чи примірних договорів субпідряду органами державної влади не затверджено.
3. Договір на монтаж устаткування може укладатися замовником не тільки з генеральним підрядником, але і з постачальником устаткування. У такому разі останній буде виступати підрядником з виконання робіт на монтаж поставленого устаткування. Укладення договору на виконання цих робіт з іншими спеціалізованими організаціями, які не є постачальниками устаткування, або ж на виконання інших спеціальних робіт можливе лише за згодою генерального підрядника. Оформлювати її необхідно в письмовій формі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code