Науково-практичний коментар до ст. 335 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 335 Господарського кодексу України

Стаття 335. Національний банк України. Рада Національного банку України
1. Національний банк України – центральний банк держави, основною функцією якого є забезпечення стабільності грошової одиниці України – гривні.
2. Правовий статус Національного банку України визначається законом про Національний банк України.
3. Розробку основних засад грошово-кредитної політики та контроль за її виконанням здійснює Рада Національного банку України. Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
Коментар:
1. Центральні банки створені та функціонують у багатьох країнах. Вони відрізняються за назвами, порядком утворення, обсягом повноважень. Проте, незважаючи на певні об\’єктивні відмінності, центральним банкам притаманні також і спільні риси. Центральний банк характеризується подвійною правовою природою: з одного боку, він є органом державної влади, уповноваженим здійснювати державне управління у сфері банківської діяльності, а з іншого – банківською установою, яка здійснює банківські операції, виступає кредитором останньої інстанції для інших банків.
Правовий статус Національного банку України визначений у першу чергу Конституцією України та Законом України \”Про Національний банк України\”.
Згідно зі ст. 99 Конституції України Національний банк України є центральним банком України, основною функцією якого є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України – гривні.
Відповідно до ст. 2 Закону України \”Про Національний банк України\” Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. У цьому визначенні закріплена подвійна правова природа Національного банку України: з одного боку, він є центральним банком, тобто банківською установою, яка має право здійснювати певні банківські операції в порядку, визначеному банківським законодавством, а з іншого боку – особливим органом державного управління.
Звертаємо увагу, що Національний банк України є органом зі спеціальним статусом. Це означає, що він не належить до жодної гілки влади. Така особливість правового статусу НБУ зумовлена в першу чергу його основною функцією – забезпеченням стабільності гривні. Для виконання цієї функції Національний банк повинен бути наділений певною самостійністю та незалежністю від інших органів державної влади.
Функції Національного банку закріплені у Конституції України та в Законі України \”Про Національний банк України\”. Виходячи з норм зазначених законодавчих актів функції Національного банку можна поділити на такі групи:
1) основна функція НБУ;
2) інші (допоміжні) функції НБУ.
Як ми вже з\’ясували, основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності національної грошової одиниці України – гривні. Для виконання основної функції Національний банк здійснює, зокрема, такі функції:
– відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та провадить грошово-кредитну політику;
– монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
– виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування;
– встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
– організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
– визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
– визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
– здійснює банківське регулювання та нагляд;
– веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
– складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування;
– здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;
– забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів, здійснення операцій з ними та банківськими металами;
– представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків.
2. Відповідно до ст. 8 Закону України \”Про Національний банк України\” керівними органами Національного банку є Рада Національного банку України та Правління Національного банку України.
Структура Національного банку будується за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.
До системи Національного банку входять центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності Національного банку.
Національний банк у межах, визначених законодавством, самостійно вирішує питання організації, створення, ліквідації та реорганізації структурних підрозділів та установ Національного банку, його підприємств, затверджує їх статути та положення.
Для інкасації та охорони цінностей та об\’єктів Національний банк має відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code