Науково-практичний коментар до ст. 336 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 336 Господарського кодексу України

Стаття 336. Організаційно-правові форми банків
1. Банки створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку.
2. Учасниками банку можуть бути юридичні особи та громадяни, резиденти і нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об\’єднання громадян, релігійні та благодійні організації.
3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також збільшувати статутний капітал банку для покриття збитків.
4. Банки мають право створювати банківські об\’єднання, види яких визначаються законом. Банк може бути учасником лише одного банківського об\’єднання.
5. Умови та порядок створення, державної реєстрації, ліцензування діяльності та реорганізації банків, вимоги щодо статуту, формування статутного капіталу та інших фондів, а також здійснення функцій банків встановлюються законом про банки і банківську діяльність. Законодавство про господарські товариства та про кооперацію поширюється на банки в частині, що не суперечить цьому Кодексу та зазначеному закону.
Коментар:
1. Банки створюються у формі відкритого акціонерного товариства або кооперативного банку. При цьому законодавство про господарські товариства та про кооперацію поширюється на банки в частині, що не суперечить цьому Кодексу та Закону України \”Про банки і банківську діяльність\”.
Типи, порядок створення та правовий статус банківських об\’єднань визначені в Законі України \”Про банки і банківську діяльність\”.
Відповідно до ст. 9 цього Закону банки мають право створювати банківські об\’єднання таких типів:
– банківська корпорація;
– банківська холдингова група;
– фінансова холдингова група.
Банківська корпорація – це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів банків – учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю. Статутний капітал банківської корпорації повинен відповідати загальним вимогам Національного банку України щодо статутного капіталу новостворюваного комерційного банку. У Законі України \”Про банки і банківську діяльність\” визначено мінімальний перелік функцій, які передаються банками – учасниками корпорації. Зокрема, централізації на рівні корпорації підлягають:
– виконання розрахунків як серед членів корпорації, так і за її межами;
– операції на ринках грошей та капіталів;
– встановлення та ведення кореспондентських рахунків (у національній та іноземних валютах);
– моніторинг кредитних ризиків;
– розробка та прийняття загальних для членів банківської корпорації правил і процедур виконання операцій та внутрішньої звітності;
– формування зовнішньої звітності;
– внутрішній аудит.
Зазначений перелік централізованих функцій може бути розширений за згодою банків – членів корпорації. Передача повноважень щодо централізованого виконання вказаних функцій від банків-членів до банківської корпорації повинна бути зафіксована не тільки у статуті банківської корпорації, але і в статутах банків – членів такої корпорації.
Банки, що увійшли до банківської корпорації, зберігають свою юридичну самостійність у межах, обумовлених їх статутами та статутом банківської корпорації. Банки, що увійшли до банківської корпорації, можуть входити до інших банківських об\’єднань (за винятком професійних асоціацій, створених не на комерційних засадах) виключно за згодою корпорації. Банки – члени банківської корпорації повинні в усіх своїх документах, угодах тощо вказувати свою належність до корпорації.
Банківська холдингова група – це банківське об\’єднання, до складу якого входять виключно банки.
Банківська холдингова група складається з материнського банку та дочірніх банків. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50 % акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками.
Дочірній банк не має права володіти акціями материнського банку. У разі якщо дочірній банк набув права власності на акції материнського банку, він зобов\’язаний відчужити їх у місячний термін.
Банківські холдингові групи дозволяється створювати лише за умови, що угода про їх створення передбачає покладення на головний банк групи додаткових організаційних функцій стосовно банків – членів групи, а також створення системи управління спільною діяльністю.
Материнський банк банківської холдингової групи відповідає за зобов\’язаннями своїх членів у межах свого внеску в капіталі кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між ними.
Фінансова холдингова група – це банківське об\’єднання, яке складається переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.
Материнській компанії має належати більше 50 відсотків акціонерного (пайового) капіталу кожного з учасників фінансової холдингової групи. Материнська компанія фінансової холдингової групи зобов\’язана подавати наглядовим органам консолідовано-фінансовий та статистичний звіти групи відповідно до вимог цього Закону. Материнській компанії при здійсненні своєї діяльності з управління та координації діяльності її членів на виконання законодавства та нормативно-правових актів Національного банку має право встановлювати правила, що є обов\’язковими для членів фінансової холдингової групи. Материнська компанія відповідає за зобов\’язаннями своїх членів у межах свого внеску в капітал кожного з них, якщо інше не передбачено законом або угодою між ними.
Крім банківських об\’єднань банки можуть бути учасниками промислово-фінансових груп з дотриманням вимог антимонопольного законодавства України.
З метою захисту та представлення інтересів своїх членів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв\’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності банки мають право створювати неприбуткові спілки чи асоціації. Банківські спілки та асоціації не мають права займатися банківською чи підприємницькою діяльністю і не можуть бути створені з метою отримання прибутку. Асоціація (спілка) банків є договірним об\’єднанням банків і не має права втручатися в діяльність банків – членів асоціації (спілки).
Основні засади створення та ліцензування комерційних банків закріплені в Законі України \”Про банки і банківську діяльність\”, потім вони конкретизуються у відповідних нормативно-правових актах Національного банку України. На сьогоднішній день порядок державної реєстрації банків регламентується Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 р. N 375, з наступними змінами та доповненнями. Розглянемо основні вимоги законодавства до створення банків, їх філій, представництв та відділень.
2. Вимоги до учасників банку
Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.
Власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан. Вимоги щодо ділової репутації та задовільності фінансового стану засновників та акціонерів (пайовиків), що набувають істотної участі у банку, встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об\’єднання громадян, релігійні та благодійні організації.
Відповідно до ст. 1 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\” істотна участь – це пряме або опосередковане, самостійно або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
3. Вимоги до назви банку
Згідно із Законом України \”Про банки і банківську діяльність\” слово \”банк\” та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.
Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів \”Україна\”, \”державний\”, \”центральний\”, \”національний\” та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.
Національний банк України має право відмовити у використанні банком запропонованого найменування за наведених у цій статті підстав.
Підрозділ банку використовує найменування лише того банку, підрозділом якого він є. До назви структурного підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього підрозділу.
4. Вимоги до статутного фонду банку
Забороняється використовувати для формування статутного фонду банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення, кошти, одержані в кредит та під заставу, а також збільшувати статутний фонд банку для покриття збитків.
5. Вимоги до статуту банку
Статут банку складається з урахуванням положень законів, якими встановлені вимоги до статуту певної організаційно-правової форми, а також з урахуванням спеціальних вимог, визначених Законом України \”Про банки і банківську діяльність\”. Так, відповідно до ст. 16 цього Закону статут банку обов\’язково має містити наступну інформацію:
1) найменування банку;
2) його місцезнаходження;
3) організаційно-правова форма;
4) види діяльності, які має намір здійснювати банк;
5) розмір та порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальна вартість, форми випуску акцій (документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціонерами;
6) структура управління банком, органи управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень;
7) порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до вимог Закону;
8) порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;
9) розмір та порядок утворення резервів, інших загальних фондів банку;
10) порядок розподілу прибутків та покриття збитків;
11) положення про аудиторську перевірку банку;
12) положення про органи внутрішнього аудиту банку.
Державна реєстрація банків здійснюється Національним банком України.
Порядок державної реєстрації банків встановлюється Національним банком України відповідно до вимог Закону. На сьогоднішній день державна реєстрація НБУ комерційних банків здійснюється відповідно до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку України N 375 від 31.08.2001 р.
6. Ліцензування банків
Відповідно до ст. 19 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\” банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії.
Без отримання банківської ліцензії не дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки. Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність згідно із законами України.
Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за наявності документів, що підтверджують:
– наявність сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку у розмірі, що встановлюється цим Законом;
– забезпеченість банку належним банківським обладнанням, комп\’ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями відповідно до вимог Національного банку України;
– наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком.
Національний банк України може відмовити у наданні ліцензії, якщо зазначені у цій статті умови не виконані банком протягом одного року з дати державної реєстрації банку. У такому разі державна реєстрація банку скасовується і банк ліквідується.
Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні приймається Національним банком України протягом одного місяця з дня отримання повного пакета документів, зазначених у цій статті.
Банківська ліцензія не може передаватися третім особам.
Порядок ліцензування банків та видачі їм окремих дозволів встановлюється Національним банком України. На сьогоднішній день ці відносини регулюються Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 р. N 275.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code