Науково-практичний коментар до ст. 339 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 339 Господарського кодексу України

Стаття 339. Банківські операції
1. Фінансове посередництво здійснюється банками у формі банківських операцій. Основними видами банківських операцій є депозитні, розрахункові, кредитні, факторингові та лізингові операції.
2. Перелік банківських операцій визначається законом про банки і банківську діяльність.
3. Банківські операції провадяться в порядку, встановленому Національним банком України.
Коментар:
Відповідно до статті, що коментується, банки здійснюють фінансове посередництво у формі банківських операцій.
Перелік банківських операцій міститься у ст. 47 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\”.
Проаналізувавши її зміст, можна дійти висновку, що законодавець розрізняє банківські операції, а також інші операції та угоди. Так, виключно банківськими операціями є операції, визначені у частині 1 вказаної статті. До них відносяться:
1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
Зазначені операції у сукупності мають право здійснювати лише банки на підставі ліцензії, виданої Національним банком України. Інші юридичні особи мають право здійснювати другу та третю операції на підставі ліцензії на здійснення окремих банківських операцій, виданої Національним банком України.
У частині 2 ст. 47 міститься виключний перелік операцій та угод, які банки можуть здійснювати, крім банківських операцій, зазначених у частині 1 цієї статті. До таких операцій віднесено:
1) операції з валютними цінностями;
2) емісію власних цінних паперів;
3) організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
5) надання гарантій і поручительств та інших зобов\’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;
6) придбання права вимоги на виконання зобов\’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
7) лізинг;
8) послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
9) випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
10) випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
11) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
На відміну від банківських операцій, операції та угоди, визначені у ч. 2 ст. 47, можуть здійснювати не лише банки, а й інші юридичні особи в порядку, визначеному законами України.
Національний банк України встановлює порядок надання банкам дозволу на здійснення операцій, визначених пунктами 1 – 4 ч. 2 цієї статті. Дозвіл надається, якщо:
1) рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку України, що підтверджується незалежним аудитором;
2) банк не є об\’єктом застосування заходів впливу;
3) банком подано план, за яким він буде здійснювати таку діяльність, і цей план схвалений Національним банком України;
4) Національний банк України дійшов висновку, що банк має достатні фінансові можливості і відповідних спеціалістів для здійснення такої діяльності.
У частині 4 ст. 47 також визначаються операції, які банки можуть здійснювати виключно на підставі спеціального дозволу Національного банку України. До таких операцій відносять:
1) здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;
2) здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
3) перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;
4) операції за дорученням клієнтів або від свого імені:
– з інструментами грошового ринку;
– з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;
– з фінансовими ф\’ючерсами та опціонами;
5) довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;
6) депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Крім того, відповідно до зазначеної статті банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України. Мова йде про ті угоди, які безпосередньо не пов\’язані з основним видом діяльності банків – банківською діяльністю або без здійснення яких банківська діяльність була б просто неможливою. Зокрема, це угоди купівлі-продажу та оренди приміщень, придбання канцелярських товарів та ін.
Таким чином, банки можуть здійснювати такі операції:
1) операції, які складають зміст банківської діяльності (банківські операції) та які у сукупності можуть здійснювати лише банки;
2) операції, які конкретизують та доповнюють банківські операції та які відповідно до законодавства можуть здійснювати інші юридичні особи. До цієї групи відносять як операції, які банки здійснюють на підставі банківської ліцензії, так і операції, для здійснення яких вимагається окремий дозвіл НБУ;
3) інші угоди, здійснення яких є необхідним для забезпечення банківської діяльності.
Звертаємо увагу, що законодавець обмежує здійснення банками певних видів діяльності з метою недопущення неможливості ефективного здійснення основного виду їх діяльності. Такі обмеження закріплені у ст. 48 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\”. Згідно з цією статтею банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам\’ятних, ювілейних, інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків капіталу банку. Це обмеження не поширюється:
1) на приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських функцій;
2) на майно, яке перейшло банку у власність на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов застави;
3) На майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом одного року з моменту набуття права власності на нього.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code