Науково-практичний коментар до ст. 351 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 351 Господарського кодексу України

Стаття 351. Лізингові операції банків
1. Банки мають право придбавати за власні кошти засоби виробництва для передачі їх у лізинг з дотриманням вимог, встановлених у статті 292 цього Кодексу.
2. Загальні умови та порядок здійснення лізингових операцій визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.
Коментар:
Згідно зі ст. 47 Закону України \”Про банки і банківську діяльність\” лізинг є однією з банківських операцій, яку банки мають право здійснювати на підставі банківської ліцензії Національного банку України.
Відповідно до ст. 292 Господарського кодексу України лізинг у сфері господарювання – це господарська діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання) за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів – фінансовий чи оперативний. За формою здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо.
Об\’єктом лізингу може бути нерухоме і рухоме майно, призначене для використання як основні фонди, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг.
Майно, зазначене в ч. 1 цієї статті, яке є державною (комунальною) власністю, може бути об\’єктом лізингу тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном, відповідно до закону.
Не можуть бути об\’єктами лізингу земельні ділянки, інші природні об\’єкти, а також цілісні майнові комплекси державних (комунальних) підприємств та їх структурних підрозділів.
Перехід права власності на об\’єкт лізингу до іншої особи не є підставою для розірвання договору лізингу.
Правове регулювання лізингу здійснюється відповідно до Господарського кодексу України та інших законів.
Звертаємо увагу, що загальні вимоги до договору лізингу містяться в Цивільному кодексі України. Відповідно до ст. 806 Цивільного кодексу України за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов\’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).
До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом.
До відносин, пов\’язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.
Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються законом.
Відповідно до ст. 807 Цивільного кодексу України предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.
Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об\’єкти, а також інші речі, встановлені законом.
Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу визначена у ст. 808 Цивільного кодексу України. Згідно з цією статтею, якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, продавець (постачальник) несе відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов\’язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни, безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо. Якщо вибір продавця (постачальника) предмета договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець (постачальник) та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зобов\’язанням щодо продажу (поставки) предмета договору лізингу.
Ремонт і технічне обслуговування предмета договору лізингу здійснюються продавцем (постачальником) на підставі договору між лізингоодержувачем та продавцем (постачальником).
Відповідно до ст. 809 Цивільного кодексу України ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором або законом.
Якщо лізингодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмета договору лізингу лізингоодержувачу або лізингоодержувач прострочив повернення предмета договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила.
Особливості фінансового лізингу закріплені в Законі України \”Про фінансовий лізинг\”.
Відповідно до ст. 1 вказаного Закону фінансовий лізинг (далі – лізинг) – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу (далі – договір лізингу) лізингодавець зобов\’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її в користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).
Згідно зі ст. 3 вказаного Закону предметом договору лізингу (далі – предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об\’єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці). Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому цим Законом.
Відповідно до ст. 4 зазначеного Закону суб\’єктами лізингу можуть бути:
– лізингодавець – юридична особа, яка передає право володіння та користування предметом лізингу лізингоодержувачу;
– лізингоодержувач – фізична або юридична особа, яка отримує право володіння та користування предметом лізингу від лізингодавця;
– продавець (постачальник) – фізична або юридична особа, в якої лізингодавець набуває річ, що в наступному буде передана як предмет лізингу лізингоодержувачу;
– інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.
Відповідно до ст. 5 є можливим сублізинг – вид піднайму предмета лізингу, у відповідності з яким лізингоодержувач за договором лізингу передає третім особам (лізингоодержувачам за договором сублізингу) у користування за плату на погоджений строк відповідно до умов договору сублізингу предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу.
У разі передачі предмета лізингу в сублізинг право вимоги до продавця (постачальника) переходить до лізингоодержувача за договором сублізингу.
У разі передачі предмета лізингу в сублізинг обов\’язковою умовою договору сублізингу є згода лізингодавця за договором лізингу, що надається в письмовій формі.
До договору сублізингу застосовуються положення про договір лізингу, якщо інше не передбачено договором лізингу.
У Законі України \”Про фінансовий лізинг\” визначено, що договір лізингу має бути укладений у письмовій формі, а також закріплено істотні умови цього договору, до яких згідно зі ст. 6 Закону віднесено:
– предмет лізингу;
– строк, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (строк лізингу);
– розмір лізингових платежів;
– інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
Строк лізингу визначається сторонами договору лізингу відповідно до вимог цього Закону.
Крім того, в Законі України \”Про фінансовий лізинг\” закріплено порядок реалізації права відмови від договору лізингу, врегульовано питання щодо права власності на предмет лізингу, визначено порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача, закріплено права та обов\’язки лізингодавця та лізингоодержувача, порядок сплати лізингових платежів та ін.
Відповідно до ст. 12 вказаного Закону предмет лізингу підлягає реєстрації у випадках і у порядку, передбачених законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code