Науково-практичний коментар до ст. 365 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 365 Господарського кодексу України

Стаття 365. Аудиторська палата України
1. Аудиторська палата України – самоврядний орган, що здійснює сертифікацію суб\’єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми і стандарти аудиту, веде облік аудиторських організацій та аудиторів.
2. Правовий статус та порядок діяльності Аудиторської палати України визначаються законом про аудиторську діяльність та іншими прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами.
 
Коментар:
 
1. Аудиторська палата України (АПУ) створена відповідно до ст. 12 Закону України \”Про аудиторську діяльність\” і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування з 1993 року. Вищевказана стаття визначає наступні повноваження АПУ:
1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
2) затверджує стандарти аудиту;
3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
4) веде Реєстр;
5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та в разі необхідності застосовує до них стягнення;
8) щорічно Аудиторська палата України отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні;
9) здійснює інші повноваження, передбачені Законом та Статутом Аудиторської палати України.
Сертифікацію суб\’єктів, які мають намір займатися аудиторською діяльністю, АПУ здійснює на підставі Положення про сертифікацію аудиторів, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31.07.2007 р., протокол N 178/6.
Підготовка аудиторів здійснюється на підставі Програми підготовки до складення кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 21.06.2007 р., протокол N 179/5, та Типової програми підготовки аудиторів банківських установ, затвердженої рішенням Аудиторської палати України від 29.04.2004 р., протокол N 134/1, та погодженої з Національним банком України 21.05.2004 р.
Облік аудиторських організацій та аудиторів здійснюється АПУ на підставі Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 26 квітня 2007 р. N 176/7.
2. У відповідності зі ст. 12 Закону України \”Про аудиторську діяльність\” повноваження Аудиторської палати України визначаються вищевказаним Законом та Статутом Аудиторської палати України.
Статут Аудиторської палати України приймається двома третинами голосів від загальної кількості членів Аудиторської палати України.
АПУ формується шляхом делегування до її складу п\’яти представників від Спілки аудиторів України, по одному представникові від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Міністерства юстиції України та десяти фахівців від навчальних, наукових та інших організацій.
Фахівці від навчальних, наукових та інших організацій делегуються за їх згодою Спілкою аудиторів України в кількості п\’яти представників і по одному представнику за пропозицією Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства юстиції України, Держкомстату України.
Загальна кількість членів Аудиторської палати України становить двадцять осіб.
Головним завданням АПУ є сприяння розвиткові аудиту в країні, рішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності в Україні.
АПУ здійснює сертифікацію осіб, що мають намір займатись аудиторською діяльністю, затверджує програми підготовки аудиторів, норми та стандарти аудиту, веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, та Реєстр постійного удосконалення професійних знань аудиторів України.
Згідно з Законом України \”Про аудиторську діяльність\” затвердження норм та стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Затверджені Аудиторською палатою України норми та стандарти аудиту є обов\’язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями.
Аудиторська палата України за погодженням з Міжнародною федерацією бухгалтерів здійснила переклад та видання на державній мові Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів і своїм рішенням \”Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів\”, затвердженим протоколом від 18.04.2003 р. N 122, прийняла Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як Національні стандарти аудиту.
На виконання Плану організаційних заходів по впровадженню плану дій Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення системи фінансового контролю України, затвердженого Міністерством фінансів України (лист від 13.11.2001 р. N 31-081-3-8/4048), Аудиторська палата України започаткувала з 2002 році щорічне удосконалення професійних знань сертифікованих аудиторів та розпочала впроваджувати в Україні зовнішній контроль за якістю діяльності аудиторів.
АПУ має у своїй структурі наступні підрозділи:
1. Комісія АПУ з сертифікації та освіти аудиторів, яка здійснює підготовку навчальних програм, проводить іспити та співбесіди тощо.
2. Комісію АПУ з стандартів та практики аудиту, яка організовує розробку, затвердження і впровадження у практику аудиту Коментарів до Стандартів аудиту та етики, прийнятих як національні, Положень з національної практики аудиту.
3. Комісія АПУ з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту.
4. Комісію АПУ з контролю якості та професійної етики.
5. Комісію АПУ з зовнішніх зв\’язків та інформаційного забезпечення аудиту.
6. Дисциплінарну комісію, що здійснює нагляд за фактами порушень аудиторами України вимог Закону України \”Про аудиторську діяльність\”, стандартів аудиту та норм професійної етики, які надходять від Комісій АПУ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code