Науково-практичний коментар до ст. 404 Господарського кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 404 Господарського кодексу України

Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній (вільній) економічній зоні
1. На всіх суб\’єктів господарювання, що здійснюють інвестиції у спеціальній (вільній) економічній зоні, поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції. Держава гарантує суб\’єктам господарювання спеціальної (вільної) економічної зони право на вивезення прибутків та інвестицій за межі даної зони і межі України відповідно до закону.
Коментар:
Стаття 404 Кодексу вказує, що на суб\’єктів господарювання, що здійснюють інвестиції у спеціальні (вільній) економічній зоні, поширюється, як і на інших інвесторів, система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції.
Державні гарантії захисту інвестицій – це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності, сплати ними податків, зборів (обов\’язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантій.
До державних гарантій захисту інвестицій належать:
• стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб\’єктів: умови договорів, укладених між суб\’єктами інвестиційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством (крім податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб\’єктів або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору;
• гарантія щодо невтручання в діяльність суб\’єктів інвестиційної діяльності державних органів та їх посадових осіб:
а) державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб\’єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб;
б) ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі об\’єктів інвестування, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством;
в) у разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності, збитки, завдані суб\’єктам інвестиційної діяльності, підлягають відшкодуванню у повному обсязі цими органами; спори про відшкодування збитків розв\’язуються судом;
• гарантія щодо забезпечення захисту інвестицій: держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а також міжнародними договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним, забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і результатів інвестицій;
• гарантія незастосування дискримінаційних заходів без відшкодування в повному обсязі збитків:
а) інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, заподіяних у зв\’язку з припиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в зазначених актах;
б) внесені або придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та інші цінні папери, платежі за набуте майно або за орендні права в разі вилучення відповідно до законодавчих актів України відшкодовуються інвесторам, за винятком сум, що виявилися використаними або втраченими в результаті дій самих інвесторів або вчинених за їх участю;
• гарантія судового розгляду спору: спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної діяльності, розглядаються відповідно судом або третейським судом;
• інвестиції можуть, а у випадках, передбачених законодавством, мають бути застраховані.
Законом України від 19.03.96 р. \”Про режим іноземного інвестування\” встановлюється ряд гарантій для іноземних інвесторів: гарантія щодо правового режиму інвестиційної діяльності; гарантії у разі зміни законодавства; гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб; компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам; гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності; гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій.
Крім загальних для всіх інвесторів гарантій законодавець окремо вказує також на право суб\’єктів господарювання спеціальної (вільної) економічної зони на вивезення прибутків та інвестицій за межі даної зони і межі України відповідно до закону.
Необхідно звернути увагу на те, що гарантії, що встановлюються для суб\’єктів господарювання спеціальної (вільної) економічної зони, визначаються також Законом України від 13.10.92 р. \”Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон\” та законами про створення певної спеціальної (вільної) економічної зони:
• гарантія забезпечення інтересів суб\’єктів спеціальної (вільної) економічної зони у разі її ліквідації. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб\’єктів спеціальної (вільної) економічної зони при ліквідації економічної зони;
• гарантія розгляду спорів у випадку ліквідації спеціальної (вільної) економічної зони. Держава гарантує, що спори між органами управління спеціальної (вільної) економічної зони, суб\’єктами спеціальної (вільної) економічної зони та ліквідаційною комісією, які можуть виникнути у зв\’язку з ліквідацією вільної економічної зони, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб\’єктів господарської діяльності – у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code