Науково-практичний коментар до ст. 195 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 195 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 195. Застосування електронних засобів контролю
 
1. Застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на тілі підозрюваного, обвинуваченого пристрою, який дає змогу відслідковувати та фіксувати його місцезнаходження. Такий пристрій має бути захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та сигналізувати про спроби особи здійснити такі дії.
2. Електронні засоби контролю можуть застосовуватися:
1) слідчим на підставі ухвали слідчого судді, суду, про обрання стосовно підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу, не пов\’язаного з позбавленням волі, якою на останнього покладено відповідний обов\’язок;
2) працівниками органу внутрішніх справ на підставі ухвали слідчого судді, суду, якою щодо підозрюваного, обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
3. Електронні засоби контролю застосовуються в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.
4. Не допускається застосування електронних засобів контролю, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють значні незручності у їх носінні або можуть становити небезпеку для життя та здоров\’я особи, яка їх використовує.
5. Слідчий, працівник органу внутрішніх справ перед застосуванням електронного засобу контролю зобов\’язаний під розпис роз\’яснити підозрюваному, обвинуваченому правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю.
6. Відмова від носіння засобу електронного контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в його роботу з метою ухилення від контролю, а рівно намагання вчинити зазначені дії є невиконанням обов\’язків, покладених судом на підозрюваного, обвинуваченого при обранні запобіжного заходу, не пов\’язаного з позбавленням волі або у вигляді домашнього арешту.
 
Коментар:
1. Застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на тілі підозрюваного, обвинуваченого пристрою, який за своїми технічними характеристиками та функціональними можливості дає змогу відслідковувати його місцезнаходження.
Метою застосування електронних засобів контролю є забезпечення виконання зобов\’язань, що покладаються на підозрюваного, обвинуваченого ухвалою слідчого судді, суду, про застосування запобіжного заходу, не пов\’язаного з позбавленням волі, або у вигляді домашнього арешту.
 
2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті електронні засоби контролю можуть застосовуватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду: слідчим (при обранні стосовно підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов\’язання, особистої поруки, застави, якщо на останнього покладено відповідний обов\’язок) та працівниками органу внутрішніх справ, якщо щодо підозрюваного, обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту).
Таким чином, уповноваженими службовими особами на безпосереднє застосування відповідно до ухвали слідчого судді електронних засобів контролю є слідчий та уповноважені працівники органів внутрішніх справ. Відмінністю цих суб\’єктів є те, що застосування електронного засобу контролю слідчим можливе не лише за умови обрання домашнього арешту, ай інших запобіжних заходів, не пов\’язаних із позбавленням волі.
3. Порядок застосування електронного засобу контролю встановлює МВС. Основними вимогами до цих засобів є захищеність від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу.
4. Ухвалюючи рішення про застосування електронного засобу контролю, слідчий суддя, суд повинен з\’ясувати можливі негативні аспекти його використання, що суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють незручності в його носінні або можуть становити небезпеку для життя і здоров\’я особи, та врахувати можливість непокладання обов\’язку на підозрюваного, обвинуваченого щодо носіння електронного засобу контролю.
5. Отримавши ухвалу слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу, не пов\’язаного з позбавленням волі, якою на підозрюваного, обвинуваченого покладено зобов\’язання носити електронні засоби контролю, слідчий, працівник органу внутрішніх справ за його дорученням зобов\’язаний негайно передати таку ухвалу для виконання до уповноваженого підрозділу за місцем реєстрації або проживання підозрюваного, обвинуваченого. Представник уповноваженого підрозділу повинен зареєструвати таку ухвалу, про що письмово повідомити слідчого суддю, суд, що її виніс. На письмову вимогу уповноваженого підрозділу слідчий або співробітник оперативного підрозділу за його дорученням зобов\’язаний забезпечити явку підозрюваного, обвинуваченого до уповноваженого підрозділу у призначений день та час.
У призначений час слідчий або працівник органу внутрішніх справ за його дорученням зобов\’язаний прибути до уповноваженого підрозділу, де за участю представника органу внутрішніх справ під розпис оголошує підозрюваному, обвинуваченому ухвалу слідчого судді, суду; а також про застосування електронних засобів контролю, правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з мстою ухилення від контролю, що оформлюється протоколом про оголошення підозрюваному, обвинуваченому ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії та протоколом про роз\’яснення підозрюваному, обвинуваченому правил користування електронними засобами контролю. Протоколи складаються в трьох примірниках (перший залишається в слідчого, другий надається представнику уповноваженого підрозділу, який брав участь у слідчій дії, третій надається особі, щодо якої обрано застосування електронних засобів контролю). Про встановлення електронних засобів контролю уповноважений підрозділ негайно письмово повідомляє слідчого суддю або суд, що виніс ухвалу про застосування запобіжного заходу.
Працівники органу внутрішніх справ при отриманні ухвали слідчого судді, суду про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та поставленні на облік такої особи з метою здійснення контролю за її поведінкою застосовують електронні засоби контролю, якщо такий обов\’язок було покладено на підозрюваного, обвинуваченого відповідною ухвалою, а також повідомляють про це слідчого або суд, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.
На виконання ухвали слідчого судді, суду працівник органу внутрішніх справ:
– негайно ознайомлює підозрюваного, обвинуваченого з ухвалою слідчого судді, суду та вручає йому копію ухвали про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Роз\’яснює підозрюваному, обвинуваченому сутність запобіжного заходу, обмеження, які визначені в ухвалі. Складає протокол оголошення підозрюваному, обвинуваченому ухвали слідчого судці, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії;
– роз\’яснює підозрюваному, обвинуваченому вимоги, які пов\’язані із застосуванням електронних засобів контролю, що визначені в ухвалі слідчого судді, суду. Роз\’яснює йому також, що його відмова від носіння електронних засобів контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в роботу електронних засобів контролю з метою ухилення від контролю, а рівно намагання вчинити зазначені дії є невиконанням обов\’язків, покладених на нього судом при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, і тягне за собою наслідки, передбачені ст. 179 КПК. Складає протокол про роз\’яснення підозрюваному, обвинуваченому обов\’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК;
– за участю представника уповноваженого підрозділу, якому працівник органу внутрішніх справ вручає копію ухвали слідчого судді, суду, роз\’яснює підозрюваному, обвинуваченому правила користування електронним засобом контролю, техніку безпеки поводження з ним. Складає протокол про роз\’яснення підозрюваному, обвинуваченому правил користування електронними засобами контролю;
– може бути присутнім під час закріплення на тілі підозрюваного, обвинуваченого електронного браслета або персонального трекера та приведення їх у дію;
– негайно повідомляє слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про закріплення на тілі підозрюваного, обвинуваченого електронного браслета або персонального трекера;
– співпрацює з уповноваженим підрозділом з приводу виконання підозрюваним, обвинуваченим обов\’язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, суду;
– має право приходити до житла підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов\’язаних із виконанням покладених на нього зобов\’язань, у тому числі використанням електронних засобів контролю;
– про поведінку підозрюваного, обвинуваченого, а також порушення цією особою зобов\’язань, зазначених в ухвалі, негайно інформує слідчого, прокурора та суд.
6. Невиконання цього обов\’язку, яке може виражатися у відмові від носіння засобу електронного контролю, умисному знятті, пошкодженні або іншому втручанні в його роботу з метою ухилення від контролю, може зумовити настання наслідків у вигляді зміни запобіжного заходу на більш тяжкий та накладення грошового стягнення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code