Науково-практичний коментар до ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування
 
1. Допит осіб, впізнання осіб чи речей під час досудового розслідування можуть бути проведені у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування) у випадках:
1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров\’я або з інших поважних причин;
2) необхідності забезпечення безпеки осіб;
3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого;
4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування;
5) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.
2. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції допиту згідно із статтею 225 цього Кодексу-слідчим суддею з власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження чи інших учасників кримінального провадження. У разі, якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення лише вмотивованою постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього заперечує.
3. Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов\’язки, передбачені цим Кодексом.
4. Допит особи у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 225-227 цього Кодексу.
Впізнання осіб чи речей у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 228 та 229 цього Кодексу.
5. Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або на території міста, в якому він розташований, службова особа цього органу досудового розслідування зобов\’язана вручити такій особі пам\’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії.
6. Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза територією міста, в якому він розташований, слідчий, прокурор своєю постановою доручає в межах компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити дії, передбачені частиною п\’ятою цієї статті. Копія постанови може бути надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв\’язку. Службова особа органу, що отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, зобов\’язана в найкоротший строк організувати виконання зазначеного доручення.
7. Проведення дистанційного досудового розслідування за рішенням слідчого судді здійснюється згідно з положеннями цієї статті та частинами четвертою та п\’ятою статті 336 цього Кодексу.
8. Якщо особа, яка буде брати участь у досудовому розслідуванні дистанційно, утримується в установі попереднього ув\’язнення або установі виконання покарань, дії, передбачені частиною п\’ятою цієї статті, здійснюються службовою особою такої установи.
9. Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису.
10. Особа, якій забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо було б упізнати.
11. Слідчий, прокурор з метою забезпечення оперативності кримінального провадження мас право провести у режимі відео – або телефонної конференції опитування особи, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого, прокурора.
 
За результатами опитування, проведеного у режимі відео – або телефонної конференції, слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає дату та час опитування, дані про особу опитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв\’язку, що використовувався опитуваним, а також обставини, які були ним повідомлені. За необхідності опитування фіксується за допомогою технічних засобів аудіо – чи відеозапису.
Слідчий, прокурор зобов\’язаний вжити заходів з метою встановлення особи опитуваного у режимі відео – або телефонної конференції та зазначити в рапорті, яким чином була підтверджена особа опитуваного.
У разі необхідності отримання показань від опитаних осіб слідчий, прокурор проводить їх допит.
 
Коментар:
1. Під час досудового розслідування слідчий, прокурор, слідчий суддя мають право прийняти рішення про проведення слідчих дій у режимі відеоконференції. Відео-конференція (далі – ВК) – це інформаційна технологія, що забезпечує одночасно двосторонню передачу, обробку, перетворення і візуалізацію інтерактивної інформації на відстань у режимі реального часу з допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Взаємодію в режимі ВК також називають сеансом відеоконференцзв\’язку.
Під ВК у кримінальному провадженні слід розуміти особливу процедуру, що виконується за посередництвом телекомунікаційних технологій, при якій спілкування у вигляді обміну аудіо – і відеоінформацією між віддаленими учасниками слідчої дії відбувається на відстані (дистанційно), але в режимі реального часу.
Закон дозволяє проведення тільки двох слідчих дій у режимі ВК – допиту осіб (у тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб) та впізнання осіб чи речей. Крім того, статтею передбачені випадки проведення вказаних слідчих дій у режимі ВК: якщо неможлива безпосередня участь певних осіб у досудовому провадженні за станом здоров\’я або з інших поважних причин; при необхідності забезпечення безпеки осіб; при проведенні допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; при необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування, а також при наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.
Уявляється недоцільним проведення слідчої дії у режимі ВК за участю осіб, що мають дефекти мови, зору чи слуху.
Слід зазначити, що ця стаття передбачає процесуальний порядок проведення дистанційного досудового розслідування, якщо таке розслідування здійснюється національними органами. Проведення допиту за допомогою відео – або телефонної конференції за запитом компетентного органу іноземної держави в порядку надання міжнародної правової допомоги врегульовано ст. 567 КПК.
2. Коментована стаття передбачає, що про здійснення дистанційного досудового розслідування приймається рішення. Відповідно до вимог закону рішення слідчого та прокурора приймаються у формі постанови (ч. 3 ст. 110 КПК), судові рішення приймаються у формі ухвали (ч. 2 ст. 110 КПК). Отже, слідчий та прокурор про проведення слідчої (розшукової) дії у режимі ВК приймає постанову, слідчий суддя постановляє про це ухвалу.
Слідчий суддя приймає рішення про проведення у режимі ВК допиту з власної ініціативи або на підставі клопотання сторони чи інших учасників кримінального провадження, якщо цей допит необхідно провести згідно із ст. 225 КПК. Тобто виник винятковий випадок, пов\’язаний із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров\’я свідка чи потерпілого, їх тяжку хворобу, наявність інших обставин їх допит у суді при розгляді справи по суті може бути неможливий.
Якщо сторони кримінального провадження як із боку обвинувачення, так і з боку захисту, а також потерпілий заперечують щодо проведення допиту чи впізнання дистанційно, а слідчий, прокурор чи слідчий суддя вважають за доцільне провести слідчу дію в такому режимі, останні мають право обґрунтувати своє рішення у вмотивованій постанові чи ухвалі. Виняток установлюється щодо здійснення дистанційного досудового розслідування, у якому дистанційно перебуватиме підозрюваний. Оскільки дача показань є правом, а не обов\’язком підозрюваного, у випадку його відмови від участі у дистанційному досудовому розслідуванні рішення про це прийняте бути не може.
3. При використанні у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і технологій слід забезпечити належну якість зображення і звуку, а також інформаційну безпеку. З цією метою слідчий, прокурор чи слідчий суддя повинні залучити до участі у проведенні слідчої дії у режимі ВК спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками застосовування відповідних технічних засобів та технологій.
ВК повинна відбуватися також із забезпеченням інформаційної безпеки, тобто слід забезпечити захищеність інформації та підтримуючої її інфраструктури від випадкового чи навмисного впливу природного чи штучного характеру, що можуть завдати шкоди кримінальному провадженню, призвести до розкриття таємниці досудового розслідування, змісту показань, що були надані під час слідчої дії, даних про осіб, які знаходяться під державним захистом, тощо.
Учасникам слідчої (розшукової) дії має бути забезпечена можливість ставити запитання й отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм КПК права та виконувати процесуальні обов\’язки.
Оскільки відповідно до ч. 6 ст. 224 КПК допитувана особа має право використовувати під час допиту власні документи і нотатки, якщо її показання пов\’язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам\’яті, при допиті у режимі ВК слід забезпечити можливість передати інформацію, яка міститься в таких документах та нотатках. Для цього в місці перебування допитуваної особи слід установити сканер, а в місці перебування слідчого, прокурора, слідчого судді та інших учасників слідчої дії – принтер.
4. Допит особи у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 225-227 КПК.
Впізнання осіб чи речей у дистанційному досудовому провадженні здійснюється згідно з правилами, передбаченими статтями 228 та 229 КПК. Впізнання трупа у режимі відеоконференції законом не передбачається.
5. Особа, яка братиме участь у проведенні слідчої дії дистанційно, може знаходитися на території, що перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза такою територією. Від цього залежать особливості процедури проведення ВК
Якщо особа знаходиться на території, що перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або на території міста, у якому він розташований, слідчий, прокурор, слідчий суддя повинні особисто провести організаційні заходи, налагодити зв\’язок або запросити спеціалістів, які налагодять канали зв\’язку, забезпечать установку устаткування, належну якість зображення і звуку у кабінеті слідчого чи прокурора, залі судового засідання або у спеціально обладнаному приміщенні та приміщенні, у якому знаходиться особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно.
Службова особа органу досудового розслідування на підставі постанови слідчого чи прокурора про доручення на проведення слідчої (розшукової) дії у режимі ВК повинна вручити особі, яка бере участь у ВК та знаходиться в іншому приміщенні, пам\’ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд із нею до закінчення слідчої (розшукової) дії.
Якщо слідчі дії дистанційно проводяться слідчим суддею, указані вище дії виконуються судовим розпорядником або секретарем судового засідання (див. про це ст. 336 КПК).
6. Якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза територією міста, у якому він розташований, слідчий, прокурор своєю постановою доручає в межах компетенції органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, на території юрисдикції якого перебуває така особа, організацію проведення ВК.
Службова особа органу, що отримав доручення, за погодженням зі слідчим, прокурором, що надав доручення, зобов\’язана в найкоротший строк організувати виконання зазначеного доручення.
Копія постанови про проведення слідчої дії у режимі ВК може бути надіслана електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв\’язку.
Службова особа, що отримала доручення, організовує ВК, викликає для проведення слідчої дії її учасників, перевіряє їх документи, вручає пам\’ятки про процесуальні права та перебуває поряд із цими особами (або особою) до закінчення слідчої (розшукової) дії.
7. Проведення дистанційного досудового розслідування за рішенням слідчого судді здійснюється згідно з положеннями коментованої статті та частинами 4-5 ст. 336 КПК. Особливість його проведення полягає в тому, що зазначені у ч. 4 ст. 336 КПК дії у випадку, якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією суду, або на території міста, у якому розташований суд, виконує судовий розпорядник або секретар судового засідання цього суду. А якщо особа, яка братиме участь у судовому провадженні дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією юрисдикції суду та поза територією міста, у якому розташований суд, слідчий суддя своєю ухвалою доручає іншому суду, на території юрисдикції якого перебуває така особа, здійснити відповідні дії, зазначені у ч. 5 ст. 336 КПК
8. У тому випадку, якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно, утримується в установі попереднього ув\’язнення або установі виконання покарань, організація проведення ВК, установлення особи, вручення їй пам\’ятки про процесуальні права здійснюються на підставі постанови про доручення на проведення слідчої (розшукової) дії службовою особою такої установи. Службова особа повинна також перебувати поряд з особою, яка бере участь у проведенні слідчої (розшукової) дії в режимі ВК, до закінчення цієї слідчої (розшукової) дії.
9. Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі ВК, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису.
У матеріалах кримінального провадження обов\’язково зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються окремо. Незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження тягне за собою недійсність слідчої (розшукової) дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів (частини 3, б ст. 107 КПК).
10. Як правило, В К відбувається у режимі \”реального часу\” з передачею чіткого зображення та звуку. Винятком є випадки, коли необхідно забезпечити державний захист особи. Така особа може бути допитана в режимі ВК із такими змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо було б упізнати. З цією метою застосовуються спеціальні акустичні ефекти, що змінюють голос, а також візуальні перешкоди технічного характеру, або іншим чином змінюється зовнішність особи.
11. У коментованій частині цієї статті передбачається спрощений порядок отримання у режимі відео – або телефонної конференції відомостей, які мають значення для кримінального провадження. Такі відомості можуть бути отримані слідчим чи прокурором від особи, яка через знаходження у віддаленому від місця проведення досудового розслідування місці, хворобу, зайнятість або з інших причин не може без зайвих труднощів вчасно прибути до слідчого чи прокурора.
Умовами отримання таких відомостей є необхідність забезпечення оперативності кримінального провадження та згода особи на проведення опитування. Оскільки мова йде не про проведення слідчої дії (допиту), а про опитування, особи, які беруть у ньому участь, не попереджаються відповідно до їх процесуального статусу про кримінальну відповідальність за відмову від дачі і за дачу завідомо неправдивих показань.
Закон допускає використання при опитуванні тільки телефонної конференції без застосування відеофіксації розмови.
Перш ніж розпочати опитування за допомогою відео – або телефонної конференції, слідчий, прокурор зобов\’язаний установити особу опитуваного.
За результатами опитування, проведеного у режимі відео – або телефонної конференції, слідчий, прокурор складає рапорт, у якому зазначає дату та час опитування, дані про особу опитуваного, дані про те, яким чином була підтверджена особа опитуваного, ідентифікаційні ознаки засобу зв\’язку, що використовувався опитуваним, а також обставини, які були ним повідомлені. Рапорт приєднується до матеріалів кримінального провадження.
За необхідності опитування фіксується за допомогою технічних засобів аудіо – чи відеозапису, оригінальні примірники технічних носіїв інформації яких зберігаються у матеріалах кримінального провадження. їх резервні копії зберігаються окремо.
Обставини, що були повідомлені особою під час опитування, не мають доказового значення. Вони є орієнтовною інформацією для висунення версій, побудови тактики розслідування. У разі необхідності отримання показань від опитаних осіб відповідно до ст. 224 КПК слідчий, прокурор проводить їх допит.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code