Науково-практичний коментар до ст. 418 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 418 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 418. Судові рішення суду апеляційної інстанції
 
1. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 407 цього Кодексу, суд апеляційної інстанції ухвалює вирок. Будь-яке інше рішення суд апеляційної інстанції приймає у формі ухвали.
2. Судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, проголошуються, видаються, роз\’яснюються або надсилаються учасникам судового провадження в порядку, передбаченому статтями 368-380 цього Кодексу.
 
Коментар:
1. Коментована стаття встановлює, що суд апеляційної інстанції лише в одному випадку ухвалює рішення у формі вироку, у разі скасування вироку суду першої інстанції повністю чи частково.
Види вироків та вимоги до їх змісту встановлені статтями 373 та 374 КПК (див. коментар до цих статей).
В інших випадках (залишення вироку або ухвали без змін; зміни вироку або ухвали; скасування ухвали повністю чи частково; скасування вироку або ухвали і закриття кримінального провадження; скасування вироку або ухвали і призначення нового розгляду в суді першої інстанції) суд апеляційної інстанції рішення за розглядом апеляційної скарги приймає у формі ухвали.
Вимоги до змісту ухвали суду апеляційної інстанції викладені в ст. 419 КПК (див. коментар до цієї статті).
2. Судове рішення, за винятком ухвал, постановлених без виходу до нарадчої кімнати, ухвалюється в нарадчій кімнаті простою більшістю голосів суддів, що входять до складу суду, який здійснював судовий розгляд.
У разі ухвалення судового рішення в парадній кімнаті його підписують усі судді.
Якщо при ухваленні судового рішення один зі складу суддів апеляційного суду залишився при окремій думці, він вправі її викласти письмово в нарадчій кімнаті.
Окрема думка судді приєднується до справи і не підлягає оголошенню, але є відкритою для ознайомлення.
Складання окремої думки не звільняє суддю від обов\’язку підписання рішення апеляційного суду.
Після ухвалення і підписання судового рішення суд повертається до зали судового засідання й один із суддів проголошує його прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати.
Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх по становлення та заносяться секретарем судового засідання в журнал судового засідання.
Якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд вправі обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини, яку підписують усі судді.
Повний текст ухвали повинен бути складений, підписаний і оголошений учасникам судового провадження не пізніше п\’яти діб з дня оголошення резолютивної частини.
Про час оголошення повного тексту ухвали має бути зазначено у раніше складеній резолютивній частині цього документа.
Резолютивна частина повного тексту ухвали повинна відповідати тій резолютивній частині, яка оголошувалась раніше.
 
Головуючий зобов\’язаний роз\’яснити обвинуваченому, захиснику, його законному представнику, потерпілому, його представнику зміст ухваленого (прийнятого) рішення, порядок і строк на оскарження, а також право подати клопотання про помилування і право ознайомитися із журналом судового засідання та можливість подати на нього письмові зауваження.
Якщо обвинувачений не володіє державною мовою, то після проголошення вироку перекладач роз\’яснює йому зміст резолютивної частини судового рішення. Копія вироку рідною мовою обвинуваченого або іншою мовою, якою він володіє, у перекладі, що засвідчений перекладачем, вручається обвинуваченому.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code