Науково-практичний коментар до ст. 552 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 552 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 552. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу
 
1. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення.
2. Запит повинен містити:
1) назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони;
2) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності;
3) найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога;
4) стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правову кваліфікацію;
5) відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей Кримінального кодексу України;
6) відомості про відповідну особу, зокрема її ім\’я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв\’язок цієї особи із предметом кримінального провадження;
7) чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв\’язку із предметом кримінального провадження;
8) відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності;
9) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.
3. До запиту про допит особи як свідка, потерпілого, експерта, підозрюваного або обвинуваченого додається належним чином засвідчений витяг відповідних статей цього Кодексу з метою роз\’яснення особі її процесуальних прав і обов\’язків. До запиту також додається перелік питань, які слід поставити особі, або відомості, які необхідно отримати від особи.
4. До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надасться судом згідно з цим Кодексом, додасться інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.
5. Не вимагається надання інформації згідно з пунктами 4,5,8 частини другої цієї статті до запиту про вручення особі документів або викликів до суду.
6. На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу погоджується у письмовій формі прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування.
 
Коментар:
1. Статтею передбачені загальні правила складання запиту про міжнародну правову допомогу.
Будь-який запит про міжнародну правову допомогу складається виключно в письмовій формі. При цьому запит повинен відповідати вимогам міжнародного договору із відповідною запитуваною стороною. Належне оформлення запиту, його обґрунтованість, ясність сприяють ефективності його виконання.
 
2. Органом, який звертається по допомогу, слід вважати компетентний орган України, що здійснює кримінальне провадження. Водночас у запиті слід вказувати не тільки назву, а й повну адресу такого органу. Пунктом 42 Правил надання послуг поштового зв\’язку, затверджених Постановою КМУ від 5 березня 2009 р. № 270, встановлений такий порядок зазначення адреси на поштовому відправленні:
1) найменування адресата (для юридичних осіб – повне найменування підприємства, установи, організації, а також посада, ім\’я та прізвище адресата);
2) найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулка), номер будинку, квартири;
3) найменування населеного пункту, району, області;
4) поштовий індекс;
5) країна призначення.
Також варто вказувати контактні телефони, факс та адресу електронної пошти (e-mail).
При визначенні компетентного органу запитуваної сторони слід виходити з положень заяв держав до відповідних міжнародних договорів. Так, у заяві Латвійської Республіки до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р. визначено, що запити про надання допомоги надсилаються через: МВС – під час досудового розслідування до початку кримінального переслідування; Генеральну прокуратуру під час досудового розслідування до передачі справи до суду; МЮ – під час суду. Поряд із переліком відповідних органів Латвійською Республікою зазначено адреси цих установ та контактні телефони.
Посилаючись на відповідний міжнародний договір, потрібно вказувати його назву та дату прийняття, при цьому такий договір може бути як багатостороннім, так і двостороннім. Співробітництво за відсутності договірних відносин з державою врегульовані ст. 544 КПК.
Найменування кримінального провадження повинне включати дату реєстрації кримінального правопорушення у ЄРДР, його порядковий номер, а у випадках, коли кримінальне провадження здійснюється щодо певної особи (осіб), – ім\’я, по батькові та прізвище цієї особи (осіб).
Стислий опис кримінального правопорушення – зазначення основних обставин кримінального провадження, відомих компетентному органу України. При цьому правову кваліфікацію кримінального правопорушення слід наводити з викладенням повного тексту відповідних норм закону про кримінальну відповідальність.
Якщо запит про міжнародну правову допомогу надсилається під час провадження досудового розслідування, у ньому повинні бути зазначені відомості повідомлення про підозру (ст. 277 КПК), якщо воно наявне у матеріалах кримінального провадження, з викладенням повного тексту відповідних норм закону про кримінальну відповідальність. А у випадках надсилання запиту про міжнародну правову допомогу під час судового провадження – у ньому повинні бути зазначені відомості з обвинувального акта (ч. 2 ст. 291 КПК) також із викладенням повного тексту відповідних норм закону України про кримінальну відповідальність.
Відомості про особу, окрім перелічених у п. 6 ч. 2 ст. 552 КПК, відповідно до ст. 7 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. повинні вказувати на зайняття цієї особи, місце і дату народження і, по можливості, прізвища й імена батьків неповнолітнього; для юридичних осіб – їх найменування і місцезнаходження, при цьому за наявності представників осіб – їх імена, прізвища й адреси. У випадку коли компетентний орган України не володіє даними про місце проживання особи, він відповідно до ст. 16 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. просить встановити адресу відповідної особи, якщо це потрібно для здійснення прав їх громадян. При цьому запитуюча договірна сторона повідомляє наявні в неї дані для визначення адреси особи, зазначеної у проханні. Основну увагу слід зосередити на висвітленні зв\’язку цієї особи із предметом кримінального провадження.
Компетентний орган України зобов\’язаний вказати конкретні процесуальні дії, які повинні бути виконані іншою стороною, зазначивши мсту проведення цих дій для кримінального провадження (зв\’язок із предметом кримінального провадження).
Якщо під час проведення процесуальних дій необхідна присутність певних осіб, компетентний орган України повинен зазначити відомості про них: ім\’я та прізвище, місце проживання або перебування, громадянство та іншу інформацію.
Іншими відомостями, що можуть сприяти виконанню запиту, слід вважати, наприклад, вимоги ст. 61 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. щодо взяття під варту. Зокрема, клопотання має містити посилання на постанову про взяття під варту або на вирок, що набрав законної сили, і вказівку на те, що вимога про видачу буде надана додатково. Клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про видачу може бути передано поштою, телеграфом, телексом або телефаксом.
3. Для забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження, зазначених у ч. З ст. 552 КПК, під час їх допиту до залиту компетентний орган України повинен долучити належним чином засвідчений витяг відповідних статей КПК, що містять роз\’яснення особі її прав та обов\’язків. Окрім витягів, слід додавати чіткий та конкретний перелік питань, які слід поставити зазначеним особам або питання про відомості, які необхідно отримати від особи.
4. До запиту про проведення окремих процесуальних дій (обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна тощо) компетентний орган України повинен додати належно завірені (підписом та гербовою печаткою органу) копії відповідних постанов про проведення необхідних процесуальних дій. При цьому в самому запиті зазначається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних процесуальних діях.
5. Якщо запит містить прохання про вручення особі документів, у ньому можуть не вказуватися такі відомості: стислий опис кримінального правопорушення, що є предметом кримінального провадження, та його правова кваліфікація; відомості про повідомлену підозру, обвинувачення з викладенням повного тексту відповідних статей КК України; відомості про осіб, присутність яких вважається необхідною під час виконання процесуальних дій, і обґрунтування цієї необхідності.
У випадку коли запит містить прохання про отримання оригіналів документів, про це в ньому необхідно прямо зазначити. Адже на підставі ч. 3 ст. З Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р. запитувана сторона може передавати засвідчені копії або засвідчені фотокопії запитуваних матеріалів судової справи або документів, якщо запитуюча сторона чітко не зазначає про передачу оригіналів; у цьому випадку запитувана сторона докладає всіх зусиль для виконання прохання. У запиті необхідно надати гарантії повернення таких оригіналів після того, як відпаде потреба в них, а у разі отримання оригіналів – обов\’язково забезпечити їх повернення по закінченню кримінального провадження.
6. Відповідно до п. 16 ч. 2 ст. 36 та ст. 552 КПК на стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу слідчого обов\’язково погоджується у письмовій формі з прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування.
Приймаючи рішення про погодження, відповідний прокурор повинен врахувати, зокрема, необхідність фактичних даних, які планується отримати у процесі правової допомоги, та неможливість їх отримання при проведенні процесуальних дій в Україні; їх важливість для прийняття законного рішення у справі; тривалість часового періоду, потрібного для виконання запитів про правову допомогу у кримінальних справах, та інші важливі обставини. На відповідному запиті прокурор робить окремий запис або накладає резолюцію із зазначенням своєї посади, класного чину, ініціалів та прізвища, дати погодження.
Запит про міжнародну правову допомогу має бути підписаний особою, яка його склала. У частиш 3 ст. 7 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. вказано, що доручення повинно бути підписане і скріплене гербовою печаткою запитуючої установи, так само у ч. 2 ст. 548 КПК зазначено, що запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code