Науково-практичний коментар до ст. 558 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 558 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 558. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України
 
1. Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо:
1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності;
2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави;
3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території Україні, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах;
4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу;
5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України);
6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України.
2. Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
3. Складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
 
4. Отримані під час виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи направляються компетентному органу іноземної держави у порядку, встановленому відповідним міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України.
5. У разі відсутності міжнародного договору України з відповідною іноземною державою виконання запиту про міжнародну правову допомогу здійснюється з дотриманням вимог цій статті, а отримані документи направляються центральним органом України щодо міжнародної правової допомоги дипломатичним шляхом.
6. При передачі матеріалів компетентному органу Іноземної держави центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, може встановити відповідно до законодавства та міжнародного договору, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, обмеження щодо використання таких матеріалів.
7. У разі неможливості виконати запит про міжнародну правову допомогу, а також у разі відмови у наданні міжнародної правової допомоги з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу, центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, повертає такий запит компетентному органу іноземної держави із зазначенням причин.
 
Коментар:
1. Після розгляду запиту про міжнародну правову допомогу на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України уповноважений (центральний) орган України повинен прийняти одне з рішень, передбачених ч. 1 ст. 558 КПК.
Визначення компетентного органу, який забезпечуватиме виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, цілком покладено на уповноважений (центральний) орган України з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності, встановлених у ст. 556 КПК.
Запит може бути виконаний із застосуванням законодавства іноземної держави, якщо можливість застосування законодавства іноземної держави передбачена відповідним міжнародним договором та до запиту долучено витяги відповідних норм законодавства запитуючої сторони (така можливість визначена ч. 1 ст. 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 p.).
Рішення щодо можливості виконання залиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення, може бути прийняте лише у випадках, коли це не суперечить міжнародному договору України. При цьому чинними міжнародними договорами не передбачено можливість відмови у виконанні запитів про правову допомогу з наведеної причини.
2. Уразі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України. Строк виконання запиту про правову допомогу безпосереднім виконавцем становить один місяць та може бути продовжений уповноваженим (центральним) органом України. Під безпосереднім виконавцем у ч. 2 ст. 558 КПК слід розуміти працівника відповідного компетентного органу, який забезпечує виконання запиту про міжнародну правову допомогу. Порядок проведення процесуальних дій, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді (процесуальних дій, які потребують спеціального дозволу), врегульований ст. 562 КПК.
3. КПК передбачає, що всі документи, складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею, іншим відомством, установою чи підприємством (незалежно від форми власності), повинні бути належно завірені, тобто підписані та скріплені печаткою установи. Після проведення необхідних для виконання запиту процесуальних дій орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту відповідному прокурору. Прокурор зобов\’язаний перевірити повноту виконання залиту та відповідність виконання вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі виявлення порушень або неповноти проведення процесуальних дій прокурор на підставі п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК може дати письмові вказівки органу досудового розслідування або слідчому щодо їх проведення, а в необхідних випадках – особисто провести відповідні процесуальні дії в порядку, визначеному КПК. Складення прокурором процесуального акта про повноту та законність проведених процесуальних дій КПК не вимагається.
4. За наявності відповідного міжнародного договору матеріали направляються уповноваженим (центральним) орган України безпосередньо до компетентного органу запитуючої сторони. За відсутності відповідного міжнародного договору матеріали направляються уповноваженим (центральним) орган України через Міністерство закордонних справ України. При цьому уповноважений (центральний) орган України має право встановити обмеження щодо використання таких матеріалів запитуючою стороною. Такі обмеження повинні бути визначені у супровідному листі.
5. Причини та порядок відмови у виконанні запиту про міжнародну правову допомогу врегульовані ст. 557 КПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code