Науково-практичний коментар до ст. 603 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 603 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 603. Розгляд судом питання про виконання вироку суду іноземної держави
 
1. Клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави розглядається протягом одного місяця з дня його отримання супом першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місце проживання чи останнє відоме місце проживання засудженої особи, або місце перебування майна такої особи, а в разі їх відсутності – місце знаходження Міністерства юстиції України.
2. Про дату судового засідання повідомляють особі, щодо якої ухвалено вирок, якщо вона перебуває на території України. Така особа має право користуватися правовою допомогою захисника. Судовий розгляд здійснюється за участю прокурора.
3. При розгляді клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави суд встановлює, чи дотримані умови, передбачені міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, або цією главою. При цьому суд не перевіряє фактичні обставини, встановлені вироком суду іноземної держави, та не вирішує питання щодо винуватості особи.
4. За результатами судового розгляду суд постановляє ухвалу:
1) про виконання вироку суду іноземної держави повністю або частково. При цьому суд визначає, яка частина покарання може бути виконана в Україні, керуючись положеннями Кримінального кодексу України, що передбачають кримінальну відповідальність за злочин, у зв\’язку з яким ухвалено вирок, та вирішує питання про застосування запобіжного заходу до набрання ухвалою законної сили;
2) про відмову у виконанні вироку суду іноземної держави.
5. У разі необхідності проведення додаткової перевірки суд може постановити ухвалу про відкладення розгляду та отримання додаткових матеріалів.
6. Період, протягом якого особа перебувала під вартою в Україні у зв\’язку з розглядом запиту про виконання вироку суду іноземної держави, зараховується до загального строку відбування покарання, визначеного відповідно до пункту 1 частини четвертої цієї стані.
7. У разі ухвалення рішення про виконання вироку суду іноземної держави суд може одночасно ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу стосовно особи.
8. Копії ухвали суд надсилає Міністерству юстиції України та вручає особі, засудженій вироком суду іноземної держави, якщо така особа перебуває на території України.
9. Судове рішення стосовно виконання вироку суду іноземної держави може бути оскаржено в апеляційному порядку органом, що подав клопотання, особою, щодо якої вирішено відповідне питання, та прокурором.
 
Коментар:
1. У частині 1 ст. 603 КПК законодавець встановив строк, протягом якого суд першої інстанції повинен розглянути клопотання МЮ про виконання вироку суду іноземної держави – один місяць з дня отримання клопотання.
Зазначимо, що до судів першої інстанції належать районні, районні у місті, міські та міськрайонні суди, які мають право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження (ст. З КПК).
 
Також у ч. 1 ст. 603 КПК визначено, який саме суд першої інстанції зобов\’язаний розглянути таке клопотання. При вирішенні цього питання законодавець звертається до одного із принципів побудови системи судів загальної юрисдикції, закріплений у ст. 125 Конституції України – принцип територіальності, який означає децентралізацію нижчих ланок системи судів загальної юрисдикції (місцевої та апеляційної). Кожен місцевий та апеляційний суди мають свою територіальну юрисдикцію – поширення компетенції конкретного суду на правовідносини, що виникли чи існують на певній території. Загалом реалізація цього принципу є важливою гарантією для вирішення судових спорів у розумні строки в умовах ускладнення правових відносин та збільшення кількості правових конфліктів.
Крім того, ч. 1 ст. 603 КПК передбачено особливості розгляду судом першої інстанції клопотання про виконання вироку суду іноземної держави, які за своїм змістом пов\’язані із межами територіальної юрисдикції. Суд першої інстанції може розглядати таке клопотання, якщо в межах його територіальної юрисдикції знаходиться: місце проживання засудженої особи чи останнє відоме її місце проживання; місце перебування майна такої особи.
Навіть якщо немає даних щодо місця проживання засудженої особи чи останнього відомого її місця проживання, або місця перебування майна такої особи, розгляд судом питання про виконання вироку суду відбудеться. Узявши до уваги, що така інформація з різних причин може бути невідомою, законодавець передбачив, що в такому разі клопотання розглядає суд першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місце знаходження МЮ.
2. Про дату судового засідання, на якому розглядатиметься клопотання МЮ про виконання вироку суду іноземної держави, повідомляють особі, стосовно якої ухвалено відповідний вирок. Повідомлення особі про дату судового засідання є обов\’язковою вимогою лише за умови її перебування на території України.
Частиною 2 ст. 603 КПК закріплюється право особи, стосовно якої ухвалено вирок судом іноземної держави, користуватися правовою допомогою захисника. Зауважимо, що в частині надання процесуальних прав та можливості їх реалізації законодавець прирівняв таку особу до підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, засудженого, яким гарантується право на захист (ст. 20 КПК). Конституцією України гарантується право кожного на правову допомогу (ст. 59). Окрім цього, конституційною нормою визначено, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, а у випадках, передбачених законом, правова допомога надається безоплатно. Проте згідно зі ст. 43 КПК засуджений має права обвинуваченого, передбачені ст. 42 КПК.
У статті 1 ЗУ \”Про безоплатну правову допомогу\” від 2 червня 2011 р. № 3460-УІ вказано, що під правовою допомогою слід розуміти надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.
Згідно з указаною статтею до правових послуг слід відносити: надання правової інформації, консультацій і роз\’яснень з правових питань;
– складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
– здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення;
– надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
Однією з вимог щодо розгляду судом питання про виконання вироку суду іноземної держави є те, що в ньому обов\’язково бере участь прокурор (визначення терміна \”прокурор\” див. у ст. З КПК).
3. Розгляд судом першої інстанції клопотання МЮ про виконання вироку суду іноземної держави повинен спрямовуватися на встановлення додержання умов, передбачених міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана ВР України.
Окрім цього, якщо міжнародного договору з цих питань не укладено, при розгляді клопотання МЮ про виконання вироку суду іноземної держави суд першої інстанції встановлює, чи дотримано умов, передбачених гл. 46 КПК. Зауважимо, що це обумовлюється вимогами ст. 602 КПК, у якій зазначено, що положення гл. 46 КПК можуть бути застосовані при вирішенні питання про передачу засудженої особи для подальшого відбування покарання у разі неукладення міжнародного договору.
У коментованій статті роз\’яснюється, що при розгляді в суді першої інстанції клопотання МЮ про виконання вироку не перевіряються фактичні обставини, встановлені вироком суду іноземної держави. Наголосимо, що суд першої інстанції не вирішує питання щодо винуватості особи, стосовно якої ухвалено відповідний вирок. До компетенції суду належить лише розгляд питання дотримання умов, передбачених міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана ВР України, або гл. 46 КПК.
Головним завданням вітчизняних судів при розгляді клопотання МЮ про виконання вироку суду іноземної держави є встановлення дотримання вищезазначених умов, з метою вирішення питання надання чи ненадання цим вирокам на території України такої ж юридичної сили, яку вони мають на території іноземної держави. Тобто визнання вироку суду іноземної держави – це поширення законної сили, неспростовності, виключності та обов\’язковості його виконання на території держави, яка визнає цей вирок.
4. У частині 4 ст. 603 КПК передбачено, що суд першої інстанції зобов\’язаний постановити ухвалу про виконання вироку суду іноземної держави повністю або частково. При цьому суду першої інстанції необхідно визначити, яка частина покарання може бути виконана на території України. При вирішенні цього питання суд повинен керуватися виключно положеннями КК, який визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, які їх вчинили.
Також суд першої інстанції вирішує питання про застосування запобіжного заходу до набрання ухвалою законної сили.
Пунктом 2 ч. 4 ст. 603 КПК передбачено, що за результатами супового розгляду клопотання МЮ суд першої інстанції має право постановити ухвалу про відмову у виконанні вироку суду іноземної держави.
Вимоги щодо змісту ухвали передбачені ст. 372 КПК.
5. Для забезпечення повного і всебічного дослідження матеріалів щодо питання виконання вироку суду іноземної держави суд першої інстанції має право постановити ухвалу про відкладення розгляду та отримання додаткових матеріалів.
6. Частиною 6 ст. 603 КПК встановлено, що період, протягом якого особа перебувала під вартою в Україні у зв\’язку з розглядом залиту про виконання вироку суду іноземної держави, зараховується до загального строку відбування покарання, визначеного судом першої інстанції таким, що може бути виконано на території України.
7. У разі ухвалення рішення про виконання вироку суду іноземної держави суд першої інстанції може одночасно ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу стосовно особи.
8. За результатами розгляду питання про виконання вироку суду іноземної держави суд першої інстанції постановляє ухвалу, копія якої обов\’язково надсилається МЮ. Крім цього, копію такої ухвали повинні вручити особі, засудженій вироком іноземної держави, якщо така особа перебуває на території України.
9. Оскільки однією з найважливіших гарантій реалізації закріпленого в Конституції України права на судовий захист є право на оскарження в суді вищестоящої інстанції судових рішень та ухвал, у ч. 9 ст. 603 КПК законодавець передбачив, що рішення суду першої інстанції щодо виконання вироку суду іноземної держави може бути оскаржено в апеляційному порядку. Однак апеляційне оскарження в кожному конкретному випадку безпосередньо стосується забезпечення додаткових гарантій захисту прав особи, щодо якої ухвалено вирок судом іноземної держави. Саме при апеляційному провадженні здійснюється перевірка судом апеляційної інстанції рішень та ухвал суду першої інстанції. За допомогою апеляційного провадження здійснюється перевірка законності й обґрунтованості постановлених судами першої інстанції рішень, що дає змогу усунути допущені помилки та порушення.
Частиною 9 ст. 603 КПК визначено вичерпний перелік суб\’єктів, які мають право оскаржити судове рішення щодо виконання вироку суду іноземної держави в апеляційному порядку (див. гл. 31 \”Провадження в суді апеляційної інстанції\” КПК). До таких суб\’єктів належать: орган, що подав клопотання про виконання вироку суду іноземної держави; особа, щодо якої вирішено відповідне питання; прокурор.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code