ПОРЯДОК прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару

ПОРЯДОК прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
19.06.2012  № 737
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
12 липня 2012 р. 
за № 1176/21488

ПОРЯДОК 
прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає механізм прийняття, відкликання попереднього рішення про країну походження товару.
1.2. Порядок розроблено з метою:
забезпечення гармонізації законодавства України з питань визначення країни походження товару з нормами та вимогами Світової організації торгівлі;
спрощення та прискорення процедури митного контролю та митного оформлення товарів.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
заявник – декларант або уповноважена ним особа, будь-яка юридична особа (її відокремлений підрозділ) або фізична особа;
компетентний орган – орган, який уповноважений відповідно до національного законодавства країни експорту видавати й засвідчувати сертифікати про походження товару;
країна походження товару – країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України;
попереднє рішення про країну походження товару (далі – Попереднє рішення) – документ встановленої форми, що приймається за зверненням заявника та засвідчується рішенням про визначення країни походження товару Уповноваженим структурним підрозділом митного органу, на який покладено функції контролю за визначенням країни походження товару;
сертифікат про походження товару – документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом цієї країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні походження товару.
1.4. Відповідно до частини шостої статті 23 Митного кодексу України попереднє рішення діє протягом трьох років з дати його винесення, якщо факти та умови (у тому числі правила визначення походження товарів), на основі яких було прийнято це рішення, залишатимуться незмінними.
1.5. Заявник, що отримав попереднє рішення, надає його оригінал та копію до митного органу одночасно з поданням документів для здійснення митного оформлення товару.
1.6. Посадова особа митного органу після звірення копії попереднього рішення з оригіналом повертає оригінал заявнику. Копія попереднього рішення залишається в справах митного органу.
1.7. Попереднє рішення подається митному органу для здійснення митного оформлення товару разом із документами, що підтверджують країну походження товару, відповідно до статті 43 Митного кодексу України.
1.8. Відсутність попереднього рішення не є підставою для відмови в митному оформленні.
ІІ. Подання звернення про прийняття попереднього рішення
2.1. Для одержання попереднього рішення заявник подає до митного органу звернення про прийняття попереднього рішення про країну походження товару, заповнене за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
2.2. До звернення додаються:
документи, що підтверджують країну походження товару, визначені статтею 43 Митного кодексу України (у випадках, коли їх подання передбачено законом);
фотографії, креслення;
комерційні, технічні й інші документи, що містять відомості про товар (наприклад, технологічні схеми виробництва; бухгалтерські документи про калькуляцію собівартості одиниці продукції; інформація про походження та вартість імпортної сировини, використаної при виробництві товару);
документи, які свідчать про те, що цей товар повністю вироблено або піддано достатній переробці в конкретній країні (у разі наявності).
Документи надаються у вигляді оригіналів або копій, завірених у встановленому порядку.
2.3. Подані заявником разом із письмовим зверненням документи залишаються в справі митного органу.
2.4. Якщо надані заявником у зверненні відомості про походження товару є недостатніми для прийняття попереднього рішення, митний орган протягом 30 днів від дня реєстрації письмового звернення повідомляє заявника про необхідність надання додаткової інформації і встановлює строк для її надання (не більше 30 днів).
У разі ненадання заявником додаткової інформації у визначений строк у видачі попереднього рішення відмовляється з обґрунтуванням підстав для відмови.
2.5. Відмова в розгляді звернення не перешкоджає повторному зверненню заявника до митного органу про прийняття попереднього рішення відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що були підставою для відмови в прийнятті попереднього рішення.
ІІІ. Прийняття попереднього рішення
3.1. Попереднє рішення приймається до початку переміщення товарів через митний кордон, але не пізніше ніж через 150 днів з дня надходження до митного органу такого звернення, за умови, що декларантом або уповноваженою ним особою повідомлено всі необхідні для прийняття такого рішення дані про товар.
3.2. Попереднє рішення про країну походження товару за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2012 року № 737, оформлюється у двох примірниках на офіційному бланку митного органу за підписом керівника (заступника керівника) митного органу та скріплюється печаткою митного органу.
Перший примірник видається (направляється) заявнику, другий примірник залишається в справах митного органу.
3.3. Попереднє рішення може бути використане при митному оформленні тільки заявником.
3.4. У разі втрати заявником попереднього рішення він подає митному органу, який видав це рішення, письмову заяву про видачу дубліката попереднього рішення за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
Митний орган протягом 30 днів від дня реєстрації письмової заяви про видачу дубліката попереднього рішення видає такий дублікат.
Дублікат попереднього рішення повинен бути ідентичним оригіналу (зберігаються всі відомості, що містяться в оригіналі попереднього рішення, у тому числі реєстраційний номер, дата прийняття та підпис посадової особи митного органу), але в графі 7 «Для службових приміток» бланка попереднього рішення митний орган великими літерами проставляє відмітку «ДУБЛІКАТ».
3.5. Строк дії дубліката обчислюється з дати прийняття попереднього рішення і не може перевищувати строку дії попереднього рішення.
3.6. Видане попереднє рішення або його дублікат реєструється митним органом в Журналі обліку попередніх рішень про країну походження товару, дублікатів попередніх рішень про країну походження товару за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.
3.7. Митний орган не пізніше дня, що настає за днем винесення попереднього рішення або видачі його дубліката, заносить інформацію про прийняте попереднє рішення або дублікат попереднього рішення до програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі – ПІК ЄАІС Держмитслужби України) «Реєстр попередніх рішень митних органів про країну походження товарів».
3.8. Митний орган здійснює оприлюднення інформації щодо прийнятого попереднього рішення або його дубліката відповідно до частини дванадцятої статті 23 Митного кодексу України.
IV. Порядок заповнення граф попереднього рішення
4.1. На початку зазначаються повне найменування органу, що видав попереднє рішення, реєстраційний номер і дата його видачі.
4.2. Реєстраційний номер попереднього рішення має такий вигляд: \”ХХХХХХХХХ-ХХ/ХХХХХХ\”, де \”ХХХХХХХХХ\” – код митного органу згідно з Класифікатором митних органів, їх структурних підрозділів, митних організацій, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи митної служби України, затвердженим наказом Державної митної служби України від 31 травня 2012 року № 300, \”ХХ\” – останні дві цифри поточного року, \”ХХХХХХ\” – номер попереднього рішення за Журналом обліку попередніх рішень про країну походження товару, дублікатів попередніх рішень про країну походження товару за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.
Графа 1 \”Заявник\”
Зазначаються реквізити заявника (юридичної особи: найменування та місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, контактний телефон та прізвище й ініціали керівника (заступника керівника); фізичної особи: ініціали та прізвище, місце проживання, серія, номер паспорта, ким та коли виданий, контактний телефон).
Графа 2 \”Найменування товару згідно з УКТ ЗЕД\”
Зазначаються найменування товару, його марка, модель, артикул, модифікація та код товару згідно з УКТ ЗЕД.
Графа 3 \”Країна походження товару\”
Зазначається країна походження товару.
Графа 4 \”Відомості про товар, необхідні для визначення країни походження товару\”
Зазначаються відомості про товар, виробника товару, країну та місце виробництва товару, походження сировини, використаної при виробництві товару, документ, на підставі якого прийнято попереднє рішення.
Графа 5 \”Нормативно-правові акти, на підставі яких прийнято попереднє рішення про країну походження товару\”
Зазначаються нормативно-правові акти, на підставі яких було прийнято попереднє рішення.
Графа 6 \”Висновок\”
У цій графі здійснюється запис «Товар повністю вироблено (піддано
достатній переробці) в_____________________». 
                                                               (країна)
Графа 7 \”Для службових приміток\”
У разі втрати заявником оригіналу попереднього рішення митним органом у цій графі дубліката попереднього рішення великими літерами проставляється відмітка «ДУБЛІКАТ».
V. Відкликання попереднього рішення
5.1. Орган, який видав попереднє рішення, може його відкликати.
5.2. Попереднє рішення підлягає відкликанню, якщо воно:
5.2.1 було прийняте на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної інформації та/або внаслідок ненадання підприємством всієї наявної у нього інформації, необхідної для прийняття зазначеного рішення, що суттєво вплинуло на характер цього рішення;
5.2.2 суперечить законодавству України з питань державної митної справи внаслідок змін в останньому;
5.2.3 було прийняте з порушенням вимог Митного кодексу України.
5.3. Письмове повідомлення про відкликання попереднього рішення негайно направляється митним органом заявникові, за зверненням якого воно було прийняте, відповідно до частини десятої статті 23 Митного кодексу України.
5.4. Посадова особа митного органу не пізніше дня, що настає за днем прийняття рішення про відкликання попереднього рішення, заносить інформацію про відкликання попереднього рішення до ПІК ЄАІС Держмитслужби «Реєстр попередніх рішень митних органів про країну походження товарів».
5.5. Прийняте митним органом рішення про відкликання попереднього рішення не перешкоджає повторному зверненню заявника відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відкликання такого рішення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code