Підтвердження країни походження товарів

Підтвердження країни походження товарів

 Підтвердження країни походження товарів 
     6.1. Для  підтвердження країни походження товару в конкретній 
державі – учасниці Угоди для цілей надання режиму вільної торгівлі 
необхідне   надання   митним  органам  країни  ввезення  оригіналу 
сертифіката форми СТ-1 (бланк сертифіката наведено  в  додатку  2, 
який   є  невід\’ємною  частиною  цих  Правил)  чи  декларації  про 
походження товару. 
     6.2. Випадки,  коли  як  документ,  що   підтверджує   країну 
походження  товару,  може  бути  надана  декларація про походження 
товару,  а також коли надання документів про походження товару  не 
обов\’язкове,     визначаються    відповідно    до    національного 
законодавства країни ввезення. 
     6.3. Під час вивезення товарів  з  держав  –  учасниць  Угоди 
сертифікат  про  походження  товару  форми  СТ-1 видається органом 
(організацією),  уповноваженим державою вивезення відповідно до її 
національного законодавства (далі – уповноважений орган). 
     6.4. Сертифікат  форми СТ-1 оформлюється та видається на одну 
партію товарів. 
     Строк застосування сертифіката форми СТ-1 для  цілей  надання 
режиму вільної торгівлі обмежений 12 місяцями з дати його видачі. 
     6.5. Держави  –  учасниці  Угоди обмінюються зразками бланків 
сертифікатів форми СТ-1,  зразками підписів осіб,  які мають право 
засвідчувати   сертифікати,   відбитками   печаток   уповноважених 
органів,  а  також  інформацією   про   найменування   та   адреси 
вповноважених   органів.   Без   надання   зазначених   відомостей 
сертифікати не визнаються митними  органами  країни  ввезення  для 
цілей надання режиму вільної торгівлі. 
     6.6. У  разі  надання  сертифіката,  що  містить  у  графі  9 
відомості про товарну  позицію,  у  якій  класифікується  кінцевий 
товар,  відмінні від відомостей, що містяться в митній декларації, 
питання про можливість надання режиму вільної торгівлі вирішується 
митним   органом   країни   ввезення   після   надання  імпортером 
(вантажоодержувачем)  висновку  про  походження  товару  або  акта 
експертизи,   який   виданий   уповноваженим  органом  або  іншими 
організаціями відповідно до національного законодавства держави  – 
учасниці  Угоди  та  який  однозначно  свідчить  про те,  що товар 
піддавався достатній обробці  (переробці)  в  державі  –  учасниці 
Угоди. 
     6.7. У   разі   виникнення  сумнівів  стосовно  бездоганності 
сертифіката форми СТ-1 або  відомостей,  які  в  ньому  містяться, 
митний   орган   країни   ввезення   товару   може  звернутися  до 
вповноваженого органу,  що засвідчив сертифікат форми СТ-1, або до 
компетентних   органів  країни  походження  товару  з  мотивованим 
проханням повідомити додаткові або уточнювальні відомості,  у тому 
числі  прохання,  пов\’язані  з  простими  вибірковими  перевірками 
сертифікатів форми СТ-1,  відповідь на  яке  повинна  бути  надана 
протягом 6 місяців з дати звернення. 
     6.8. Інструктивний  документ  про  видачу  сертифікатів форми 
СТ-1 розробляється та затверджується вповноваженим органом  або  в 
іншому порядку,    передбаченому    національним    законодавством 
держави – учасниці Угоди. 
                             Розділ 7 
                   Вимоги та порядок заповнення 
           сертифіката про походження товару форми СТ-1 
     7.1. Сертифікат форми СТ-1 оформлюється в друкованому вигляді 
російською мовою на  спеціальному  захищеному  бланку  формату  А4 
(210 х   297  мм)  щільністю  не  менше  25 г/кв.м,  виготовленому 
друкарським способом. 
     7.2. Копія сертифіката форми СТ-1, а також будь-які пов\’язані 
з ним документи, що підтверджують походження товарів, зберігаються 
в уповноваженому органі, що видав сертифікат, не менше 3 років. 
     7.3. У сертифікаті  не  допускається  використання  факсиміле 
підписів  осіб,  наявність підчисток,  а також виправлень та (або) 
доповнень, не засвідчених у встановленому порядку. 
     Виправлення та  (або)  доповнення  до  сертифіката  вносяться 
шляхом  закреслення  помилкової  інформації  і  наддрукування  або 
внесення  від  руки  скорегованих  відомостей,  які  засвідчуються 
підписом уповноваженої особи та печаткою вповноваженого органу, що 
видав сертифікат форми СТ-1. 
     7.4. Заповнення сертифіката форми  СТ-1  повинно  відповідати 
таким вимогам: 
     графа 11  –  \”Вантажовідправник  (експортер) (найменування та 
адреса)\”.  Під  час  заповнення   графи   допускається   зазначати 
найменування  вантажовідправника (експортера) згідно зі свідоцтвом 
про  його  державну  реєстрацію  або  документом,  що  підтверджує 
фактичне місце знаходження вантажовідправника (експортера). 
     У разі   якщо   вантажовідправник   й   експортер  є  різними 
юридичними   особами,   слід   зазначати,   що   вантажовідправник 
(найменування   та   адреса)   діє   \”за   дорученням\”  експортера 
(найменування та адреса); 
     графа 2(1) – \”Вантажоодержувач  (імпортер)  (найменування  та 
адреса)\”.   Під   час   заповнення  графи  допускається  зазначати 
найменування вантажоодержувача (імпортера)  згідно  зі  свідоцтвом 
про  його  державну  реєстрацію  або  документом,  що  підтверджує 
фактичне місце знаходження вантажоодержувача (імпортера). 
—————-
     (1) У  графах 1 та 2 сертифіката форми СТ-1 зазначаються такі 
самі найменування та  адреси  вантажовідправника  (експортера)  та 
вантажоодержувача  (імпортера)  відповідно,  які містяться в інших 
товаросупровідних документах,  пов\’язаних з відвантаженням  товару 
(зовнішньоторговельний  договір  (угода),  рахунок-фактура,  митна 
декларація тощо). 
     У разі якщо вантажоодержувач та імпортер є різними юридичними 
особами,  слід  зазначати,  що  вантажоодержувач  (найменування та 
адреса) діє \”за дорученням\” імпортера (найменування та адреса); 
     графа 3 – \”Засоби транспорту й маршрут проходження (наскільки 
це відомо)\”. Зазначаються засоби транспорту й маршрут проходження, 
наскільки це відомо; 
     графа 4  –  зазначаються  реєстраційний  номер   сертифіката, 
країна,  що видала сертифікат,  і країна,  для якої цей сертифікат 
призначений. 
     Допускається внесення  реєстраційного  номера  від  руки  або 
проставлення штампом; 
     графа 5 – \”Для службових позначок\”.  Удруковуються, уносяться 
від руки або проставляються штампом  службові  позначки  державних 
контрольних  органів країн вивезення,  транзиту та (або) отримання 
товару,  а також за необхідності такі записи:  \”Дублікат\”, \”Видано 
замість  сертифіката\”,  \”Видано  згодом\”,  а  також  інші  записи, 
передбачені цими Правилами. 
     Записи, що  вносяться   до   зазначеної   графи   від   руки, 
засвідчуються  в порядку,  передбаченому абзацом другим пункту 7.3 
цих Правил; 
     графа 6 – \”Номер\”. Зазначається порядковий номер товару; 
     графа 7 – \”Кількість  місць  і  вид  упаковки\”.  Зазначається 
кількість місць і вид упаковки; 
     графа 8 – \”Опис товару\”. Зазначається комерційне найменування 
товару  та  інші  відомості,  що  дозволяють  провести  однозначну 
ідентифікацію   товару   стосовно  заявленого  для  цілей  митного 
оформлення. 
     У разі   недостатності   місця   для   заповнення   графи   8 
допускається   застосування   додаткового   аркуша  (аркушів)  про 
походження товару (бланк додаткового аркуша наведено в додатку  3, 
який  є  невід\’ємною  частиною  цих  Правил),  який заповнюється в 
установленому порядку (який засвідчено підписом,  печаткою та  має 
той   самий   реєстраційний   номер,  який  зазначено  в  графі  4 
сертифіката). 
     У разі переміщення партії товарів зі  значним  номенклатурним 
переліком  найменувань  за  умови,  що всі товари класифікуються в 
одній товарній позиції та  мають  однаковий  критерій  походження, 
допускається   замість  оформлення  додаткового  аркуша  (аркушів) 
сертифіката     використовувати     товаросупровідний     документ 
(рахунок-фактура,     рахунок-проформа,    транспортна    накладна 
(коносамент)  або  інший   документ,   що   відображає   кількісні 
характеристики  товару),  у якому наведено повний перелік товарів. 
Цей  товаросупровідний   документ,   на   першому   аркуші   якого 
проставляються  реєстраційний  номер  та  дата видачі відповідного 
сертифіката, надається митним органам країни ввезення одночасно із 
сертифікатом.     Відомості     про     походження    товарів    у 
товаросупровідному документі засвідчуються тим самим уповноваженим 
органом,  який  видав сертифікат.  При цьому в графі 8 сертифіката 
робиться посилання на відповідний  товаросупровідний  документ  із 
зазначенням  його  реквізитів  і  кількості  аркушів,  з  яких він 
складається; 
     графа 9 – \”Критерій походження\”.  Зазначаються такі  критерії 
походження товарів: 
     \”П\” – товар, цілком вироблений в державі – учасниці Угоди; 
     \”Д1905\” – товар,  підданий достатній обробці (переробці),  із 
зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позиції за  ТН  ЗЕД 
( 997_158 ) кінцевої продукції, наприклад – 1905; 
     \”К\” –  товар,  країна  походження  якого  визначена на основі 
кумулятивного принципу. 
     Якщо в  сертифікаті  заявлено  товари,  що  класифікуються  в 
різних  товарних  позиціях  за  ТН  ЗЕД ( 997_158 ) та мають різні 
критерії походження, то в графі 9 зазначаються критерії походження 
диференційовано для всіх заявлених товарів; 
     графа 10  –  \”Кількість  товару\”.  Зазначаються  маса  брутто 
(нетто) (кг) та (або) інші кількісні характеристики товару  згідно 
з  ТН  ЗЕД ( 997_158 ).  Фактична кількість поставленого товару не 
повинна перевищувати кількості,  зазначеної в  сертифікаті,  більш 
ніж на 5%. 
     Маса нетто  зазначається  з  урахуванням  первинної упаковки, 
невіддільної від товару при роздрібній торгівлі. 
     У разі  видачі   сертифіката   на   періодичні   видання   за 
довгостроковими зовнішньоторговельними договорами (угодами),  коли 
вантаж надходить  від  одного  й  того  самого  вантажовідправника 
одному  й  тому  самому  одержувачу  вантажу,  заповнення графи не 
обов\’язкове.  При  цьому  режим  вільної  торгівлі  надається   за 
фактичною кількістю ввезених періодичних видань; 
     графа 11  –  \”Номер  і  дата  рахунка-фактури\”.  Зазначаються 
відомості про  рахунок-фактуру  або  рахунок-проформу,  або  інший 
документ,  що  відображає  фінансові  та (або) кількісні параметри 
товару (під час  здійснення  довгострокових  зовнішньоторговельних 
договорів  (угод),  коли вантаж надходить від одного й того самого 
вантажовідправника  одному  й  тому  самому  одержувачу   вантажу, 
заповнення графи не обов\’язкове); 
     графа 12 – \”Засвідчення\”.  Заповнюється вповноваженим органом 
і містить  його  найменування,  адресу,  печатку  та  дату  видачі 
сертифіката,   а   також   підпис,  прізвище  та  ініціали  особи, 
уповноваженої засвідчувати сертифікат. 
     Допускається внесення дати,  а також  прізвища  та  ініціалів 
уповноваженої особи від руки або проставлення штампом; 
     графа 13 – \”Декларація заявника\”. Зазначається країна, у якій 
товар був  цілком  виготовлений  або  підданий  достатній  обробці 
(переробці),  дата  декларування  відомостей про країну походження 
товару,  а також проставляються печатка заявника, підпис, прізвище 
та ініціали вповноваженої особи заявника. 
     Допускається внесення  дати,  а  також  прізвища та ініціалів 
уповноваженої особи від руки або проставлення штампом. 
     У тому  разі,  коли  товар  вивозиться  (увозиться)  фізичною 
особою  – резидентом однієї з держав – учасниць Угоди,  сертифікат 
форми СТ-1 заповнюється з урахуванням таких особливостей: 
     графа 1 – зазначаються прізвище,  ініціали вантажовідправника 
та його адреса; 
     графа 2 – зазначаються за наявності даних прізвище,  ініціали 
вантажоодержувача,  його адреса,  а також робиться  позначка  \”Для 
вільного обігу\”. 
     Допускається, що   вантажовідправником  і  вантажоодержувачем 
може бути одна й та сама фізична особа; 
     графи 5  й  11  за  відсутності   даних   можуть   залишатися 
незаповненими; 
     графа 13   засвідчується   підписом   вантажовідправника   із 
зазначенням дати декларування  відомостей  про  країну  походження 
товару, а також прізвища та ініціалів вантажовідправника. 
     7.5. Заповнення  сертифіката  на  зворотному  боці  бланка не 
допускається. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code