ПОРЯДОК та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

ПОРЯДОК та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
30.05.2012  № 629
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
22 червня 2012 р. 
за № 1036/21348
ПОРЯДОК 
та строки митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 231, 232, 247 Митного кодексу України з метою визначення дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів під час їх переміщення через митний кордон України трубопровідним транспортом.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
місця митного контролю – пункти, розташовані на митній території України, на яких митні органи України здійснюють фактичний контроль товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, а саме: газовимірювальні (газорозподільні) станції чи пункти вимірювання витрат газу; підземні сховища газу; пункти обліку нафти та нафтопродуктів; насосні станції, розподільні станції або кінцеві станції аміакопроводу; пункти обліку етилену тощо;
фактичний контроль – комплекс заходів з визначення фактичного обсягу та фізико-хімічних показників товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, що здійснюються посадовими особами митних органів України шляхом перевірки показників приладів обліку та даних документів обліку обсягів цих товарів як у місцях митного контролю, розташованих на митній території України, так і отриманих з аналогічних пунктів, розташованих за межами митної території України.
ІІ. Декларування та митне оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом
2.1. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі й у місцях перевантаження на інші види транспорту, здійснюється Київською регіональною митницею, за винятком випадків, визначених у абзаці другому цього пункту.
Митне оформлення нафтопродуктів, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом для виробництва етилену у зоні діяльності Івано-Франківської митниці, та продуктів цього виробництва, зокрема етилену, що вивозяться за межі митної території України трубопровідним транспортом, здійснюється Івано-Франківською митницею.
2.2. Переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформленої періодичної митної декларації.
2.3. Оформлення періодичної митної декларації при переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом відповідно до обраного митного режиму здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
2.4. Митне оформлення природного газу, що ввозиться на митну територію України з метою зберігання у підземних сховищах газу (далі – ПСГ), здійснюється відповідно до митного режиму транзиту.
Митне оформлення природного газу, що ввозився на митну територію України для зберігання у ПСГ та вивозиться за межі митної території України після такого зберігання, здійснюється за окремими митними деклараціями.
Підприємство, яке здійснює оперативно-диспетчерське управління газотранспортною системою, щомісяця до 10 числа надсилає на адресу Київської регіональної митниці реєстр обсягів природного газу, який зберігається у ПСГ на митній території України, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.
2.5. При переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом митному органу надаються документи, передбачені пунктом 5 частини першої та частиною третьою статті 335 Митного кодексу України.
При цьому актом приймання-передачі товарів є такі документи, оформлені за результатами переміщення товарів за попередній календарний місяць:
для природного газу:
акт приймання-передачі газу перевізниками – товаротранспортний документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, що підписаний перевізниками і має відбиток штампа \”Під митним контролем\” посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, – подається при імпорті, експорті та транзиті природного газу;
акт приймання-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і українським перевізником, – подається при імпорті, експорті та транзиті природного газу;
акт приймання-передачі газу, підписаний сторонами договору (контракту), про зберігання газу у ПСГ і завірений українським перевізником (якщо перевізник-резидент і сторона договору (контракту) – резидент є різними особами) – надається при транзиті природного газу;
загальний акт приймання-передачі газу – товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України в митних режимах імпорту і транзиту, підписаний перевізниками;
технічний акт приймання-передачі газу – документ, який містить дані про розподіл між суб\’єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України, підписаний українським перевізником та іноземним постачальником газу, – подається при імпорті природного газу;
для нафти:
акт приймання-передачі нафти перевізниками – товаротранспортний документ, який містить дані про кількість та фізико-хімічні показники нафти, поставленої протягом доби, що підписаний перевізниками або перевізником і одержувачем (відправником) і має відбиток штампа \”Під митним контролем\” посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, – подається при імпорті, експорті та транзиті нафти;
акт приймання-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти, – подається при імпорті, експорті та транзиті нафти;
для нафтопродуктів:
акт приймання-передачі нафтопродуктів перевізниками – товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України, підписаний українським перевізником і одержувачем (відправником) або іноземним та українським перевізниками і має відбиток штампа \”Під митним контролем\” посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, – подається при імпорті, експорті та транзиті нафтопродуктів;
акт приймання-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщених нафтопродуктів, – подається при імпорті, експорті та транзиті нафтопродуктів;
акт приймання-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника – товаротранспортний документ, який містить дані про обсяги нафтопродуктів, переміщених у резервуари та з резервуарів перевізника, що підписаний українським перевізником, – подається при імпорті, експорті та транзиті нафтопродуктів;
для аміаку:
акт приймання-передачі аміаку перевізниками – товаротранспортний документ, який містить дані про обсяги аміаку, що підписаний відправником (одержувачем) або іноземним перевізником та українським перевізником і має відбиток штампа \”Під митним контролем\” посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль, – подається при імпорті, експорті та транзиті аміаку;
акт приймання-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяги аміаку, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного аміаку, – подається при імпорті, експорті та транзиті аміаку;
тижневий акт приймання-передачі аміаку перевізниками – товаротранспортний документ, що містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом тижня на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) та українським перевізником, – подається при імпорті, експорті та транзиті аміаку;
для етилену:
акт приймання-передачі етилену перевізниками – товаротранспортний документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, що підписаний українським та іноземним перевізниками (або іноземним одержувачем) і має відбиток штампа \”Під митним контролем\” посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль;
акт приймання-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, що підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контакту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного етилену.
2.6. Після переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом протягом попереднього календарного місяця за періодичною митною декларацією декларант або уповноважена ним особа повинні подати митному органу додаткову декларацію у строки та порядку, встановленими законодавством.
2.7. У випадках, коли акти приймання-передачі, визначені у пункті 2.5 цього розділу, не можуть бути надані митному органу разом з додатковою декларацією у зв’язку з необхідністю підписання їх іноземним суб’єктом господарювання (перевізником, відправником, одержувачем), дозволяється надання таких актів до 15 числа місяця, що настає за місяцем подання додаткової декларації.
ІІІ. Здійснення фактичного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом
3.1. Фактичний контроль товарів здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких знаходяться місця митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом.
3.2. У місцях митного контролю товарів митними органами створюються зони митного контролю.
3.3. Фактичний контроль товарів здійснюється з періодичністю, що відповідає періодичності подання додаткової декларації на обсяг товарів, переміщених протягом попереднього календарного місяця.
3.4. Під час здійснення фактичного контролю залежно від виду товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, визначаються фактичний обсяг та фізико-хімічні показники товару, перевіряються показники приладів обліку та дані документів обліку обсягів товару, здійснюються контрольні вимірювання, відбір проб (зразків) товару (у разі потреби), накладається митне забезпечення.
3.5. Місця накладення митного забезпечення узгоджуються митними органами, у зоні діяльності яких розташовані місця митного контролю, з підприємствами трубопровідного транспорту.
3.6. У разі необхідності заміни приладів обліку або засувної арматури, здійснення їх перевірки або виконання ремонтних (профілактичних) робіт, проведення яких потребує порушення цілісності митного забезпечення, керівник (уповноважена особа) підприємства трубопровідного транспорту не пізніше ніж за одну добу до проведення таких робіт у письмовій формі із зазначенням дати й часу початку робіт повідомляє про це митний орган, у зоні діяльності якого розташовано відповідне місце митного контролю.
Після закінчення таких робіт посадова особа митного органу проводить накладення митного забезпечення.
3.7. Накладення чи зняття митного забезпечення проводиться посадовими особами митного органу, у зоні діяльності якого розташоване місце митного контролю, в присутності відповідальних осіб підприємств трубопровідного транспорту, при цьому складається акт про накладення митного забезпечення чи акт про зняття митного забезпечення у двох примірниках за формами, наведеними у додатках 2, 3 до цього Порядку.
Один з примірників акта про накладення (зняття) митного забезпечення зберігається в митному органі, у зоні діяльності якого розташоване місце митного контролю, другий – на підприємстві трубопровідного транспорту.
3.8. У разі виникнення реальної загрози порушення технологічного процесу, аварійної ситуації або дії обставин непереборної сили відповідальна особа підприємства трубопровідного транспорту може самостійно зняти митне забезпечення з приладів обліку або засувної арматури, про що повинна у найкоротший строк повідомити митний орган, у зоні діяльності якого розташоване місце митного контролю, у письмовій формі засобами факсимільного зв\’язку й протягом доби з моменту виявлення таких обставин надати документальні докази існування зазначених обставин.
3.9. За результатами здійснення фактичного контролю складається акт про результати фактичного контролю у двох примірниках за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.
Один з примірників акта про результати фактичного контролю зберігається в митному органі, у зоні діяльності якого розташоване місце митного контролю, другий – на підприємстві трубопровідного транспорту.
3.10. Митний орган, у зоні діяльності якого знаходиться місце митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, зобов\’язаний:
3.10.1. Здійснювати фактичний контроль згідно з вимогами цього Порядку.
3.10.2. Здійснювати облік актів про результати фактичного контролю.
3.10.3. Направляти на адресу митних органів, визначених у пункті 2.1 розділу ІІ цього Порядку, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним:
акти приймання-передачі та сертифікати (паспорти) фізико-хімічних показників товарів;
звіти про рух газу у ПСГ за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку, оформлені виробничим управлінням підземного зберігання газу (далі – ПЗГ) і мають відбиток штампа \”Під митним контролем\” посадової особи митного органу, яка здійснила фактичний контроль.
3.10.4. Протягом доби інформувати митні органи, визначені у пункті 2.1 розділу ІІ цього Порядку, про:
випадки невідповідності показників, знятих з приладів обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, даним, зазначеним у акті про результати фактичного контролю та у документації пунктів обліку;
виявлені випадки несанкціонованого зняття митного забезпечення з приладів обліку чи засувної арматури;
проведення робіт, визначених у пункті 3.6 цього розділу.
3.10.5. Надавати митним органам, визначеним у пункті 2.1 розділу ІІ цього Порядку, іншу інформацію, що стосується здійснення фактичного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code