ПОРЯДОК роботи складу митного органу

ПОРЯДОК роботи складу митного органу

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
30.05.2012  № 627
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
3 липня 2012 р. 
за № 1097/21409
ПОРЯДОК роботи складу митного органу
І. Загальні положення
1.1. Як склади митних органів можуть використовуватися визначені наказом митниці приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, холодильні чи морозильні камери, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем.
1.2. На складах митних органів створюються в порядку, установленому Міністерством фінансів України, зони митного контролю, у межах яких митні органи здійснюють митні формальності.
1.3. Робота складу митного органу повинна бути організована таким чином, щоб увезення на склад і вивезення зі складу товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснювалися відповідно до вимог митного законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарів з порушенням законодавства з питань державної митної справи.
1.4. Для забезпечення надійного зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення керівник митниці забезпечує функціонування складів митниці відповідно до вимог цього Порядку.
1.5. Митні органи несуть передбачену законом відповідальність за втрату або пошкодження товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 239 Митного кодексу України (далі – Кодекс), таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких розміщуються товари, передані митними органами цим підприємствам на зберігання.
1.6. Керівник митниці або уповноважена ним особа визначає посадових осіб митниці, на яких покладатимуться функції та обов’язки, обумовлені цим Порядком, із закріпленням їх у посадових інструкціях цих осіб.
1.7. Витрати митних органів на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення відшкодовуються їх власниками або уповноваженими ними особами відповідно до законодавства.
Відшкодування митним органам витрат, пов’язаних із зберіганням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, здійснюється правовласником або за його згодою іншою особою.
1.8. У разі ліквідації митного органу такий митний орган зобов’язаний організувати передачу первинних документів оперативного обліку ліквідованого митного органу в інший митний орган, а визначений Державною митною службою України інший митний орган зобов’язаний забезпечити прийняття первинних документів оперативного обліку та товарів і транспортних засобів комерційного призначення для зберігання.
ІІ. Вимоги до складу митного органу
2.1. Приміщення складу митного органу повинні відповідати таким вимогам:
2.1.1. Бути ізольованими від інших службових і допоміжних приміщень.
2.1.2. Мати огороджувальні конструкції, що забезпечують належне зберігання, а також міцні стіни, перегородки, перекриття підлоги й стелі.
Віконні отвори між рамами або з внутрішнього боку приміщення, а також місця проходження теплопроводів, димоходів, вентиляційних каналів та інші місця, доступні для проникнення на склад ззовні, обов\’язково повинні мати металеві ґрати.
2.1.3. Замикатися на двоє дверей:
зовнішні, що відчиняються назовні, мають ізсередини оглядове вічко, замикаються на два внутрішні врізні замки;
внутрішні, що відчиняються всередину, виготовлені у вигляді ґрат і замикаються на навісний замок.
Двері складу митного органу повинні бути забезпечені пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою або пломбіратором завідуючого складом митного органу.
2.2. Приміщення складу митного органу обладнуються охоронною та протипожежною сигналізаціями з урахуванням таких вимог:
2.2.1. Першим рубежем охоронної сигналізації захищаються віконні й дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові вводи, тонкостінні перегородки та інші елементи приміщень, доступні для проникнення ззовні, у тому числі й обладнані металевими ґратами.
2.2.2. Кожне приміщення складу митного органу обладнується другим рубежем охоронної сигналізації за допомогою ультразвукових, оптико-електронних, радіохвильових та інших приладів, які виявляють будь-які переміщення в контрольованому просторі.
2.2.3. Охоронна та протипожежна сигналізації обов\’язково обладнуються звуковим і світловим приладами.
2.2.4. Охоронна й протипожежна сигналізації та освітлення складу монтуються окремо. Проводки усіх видів повинні бути схованими. У виняткових випадках допускається прокладення шлейфів у металевих трубах із середини приміщення по залізобетонних або бетонних будівельних конструкціях.
2.2.5. Склад митного органу може здаватися під охорону територіальним органам Міністерства внутрішніх справ України або іншим суб’єктам охоронної діяльності.
2.3. Територія складу митного органу поза спорудами митного органу повинна бути огороджена.
2.4. Склад митного органу повинен бути укомплектований необхідною кількістю технічного обладнання, а саме:
навантажувально-розвантажувальною технікою й транспортними засобами;
складським устаткуванням (стелажі, піддони, сейфи, металеві шафи тощо);
ваговимірювальним обладнанням;
вогнегасниками;
засобами зв\’язку;
оргтехнікою;
меблями;
засобами обліку та контролю – для складів, призначених для зберігання наливних і насипних товарів.
2.5. Вимоги до складу підприємства, на якому розміщено товари за договором зберігання, визначаються адміністрацією підприємства, якому належить цей склад.
2.6. На складах митних органів товари, як правило, зберігаються на піддонах розмірами 800 х 1200 мм, транспортні засоби – на відкритих (критих) майданчиках або в пристосованих приміщеннях. Наливні й насипні товари зберігаються в ємностях, у яких передбачено можливість накладення митного забезпечення.
Товари, що належать різним власникам, так само як і заявлені у різні митні режими, розміщуються окремо з урахуванням їх специфіки, вимог маркування та з дотриманням порядку, установленого законодавством для відповідних митних режимів.
До товарів, транспортних засобів комерційного призначення завідуючий складом прикріплює ярлики з відомостями щодо:
найменування первинного документа, за яким прийнято товари, транспортні засоби комерційного призначення, його номера, дати складання;
назви товару, транспортного засобу комерційного призначення (стисло);
кількості товару та його ваги (розрахунковий об’єм займаної площі складу митниці);
кінцевого строку зберігання, визначеного Кодексом.
2.7. Доступ на склад митного органу осіб, які не забезпечують його роботу, здійснюється за присутності завідуючого складом митного органу або керівника митниці чи особи, яка виконує його обов\’язки.
ІІІ. Завідуючий складом митного органу
3.1. Керівник митниці, визначаючи посадову особу митниці, на яку покладатимуться обов’язки завідуючого складом митного органу (далі – завідуючий), укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність.
3.2. Завідуючий приступає до роботи на підставі наказу митниці. При цьому завідуючий обов\’язково має бути ознайомленим з правилами пожежної безпеки, посадовою інструкцією та цим Порядком.
3.3. У митницях, де обов’язки завідуючого виконуються одною посадовою особою митниці, у разі її тимчасової відсутності обов\’язки завідуючого покладаються наказом митниці на іншу посадову особу митниці, з якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання нею обов\’язків завідуючого.
У цьому разі обов\’язково проводиться інвентаризація товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються на складі, з оформленням необхідних документів.
3.4. Ключі від металевих шаф (сейфів) і дверей складу митного органу зберігаються у завідуючого.
Завідуючому забороняється передавати ключі від металевих шаф (сейфів) і дверей складу митного органу стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.
Ураховані дублікати ключів в опечатаних завідуючим пакетах, скриньках тощо зберігаються у начальника відділу оперативних чергових або його заступника.
Раз на рік, станом на 1 листопада, проводиться комісійна перевірка врахованих дублікатів ключів з розпечатанням місць їх зберігання. При виявленні втрати врахованого дубліката комісія з\’ясовує обставини втрати й у разі потреби проводить службову перевірку та вживає заходів для негайної заміни замків.
3.5. Перед відкриттям приміщень складу, а також металевих шаф (сейфів) завідуючий зобов\’язаний оглянути цілісність замків, дверей, печаток і переконатися в справності охоронної сигналізації.
У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат завідуючий зобов\’язаний негайно доповісти про це начальнику господарсько-експлуатаційного відділу.
У цьому разі обов\’язково проводиться інвентаризація.
ІV. Товари й транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складі митного органу
4.1. Обов\’язковому переданню на склад митного органу (крім валютних цінностей та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підлягають:
4.1.1. Товари, не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України у день їх ввезення.
4.1.2. Товари, що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплачені.
4.1.3. Товари, що до закінчення встановлених статтею 204 Кодексу строків тимчасового зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання, складах організацій – отримувачів гуманітарної допомоги, митних складах не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму або такі, що декларувалися, але щодо яких після закінчення строків зберігання під митним контролем двічі надавалася відмова у митному оформленні в порядку, установленому Кодексом.
4.1.4. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю, установлений статтею 321 Кодексу, закінчився, а також товари, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, які зберігаються під митним контролем протягом строків, установлених статтею 233 Кодексу.
4.1.5. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, які перебувають під митним контролем і за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення граничних строків, установлених статтею 199 Кодексу.
4.1.6. Товари, заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до глави 26 Кодексу.
4.1.7. Товари, виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий.
4.1.8. Проби (зразки) товарів і техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 356 Кодексу.
4.1.9. Проби (зразки) товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів про походження товару відповідно до статті 47 Кодексу.
4.1.10. Проби (зразки) товарів, необхідні для проведення експертизи в справах про порушення митних правил, відібрані відповідно до статті 517 Кодексу.
4.1.11. Зразки товарів, одержані митними органами відповідно до статті 401 Кодексу.
4.2. На складах митного органу можуть зберігатися:
4.2.1. Товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до глави 29 Кодексу.
4.2.2. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, якщо їх митне оформлення не може бути завершено у день пред’явлення митному органу, а також в інших випадках на прохання власників таких товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб.
4.2.3. Товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення, зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення.
4.2.4. Товари, що перебувають у митному режимі транзиту відповідно до статті 90 Кодексу.
4.2.5. Товари, що перебувають у митному режимі митного складу відповідно до статті 121 Кодексу.
4.2.6. Товари, строк зберігання яких у митному режимі митного складу закінчився відповідно до статті 125 Кодексу.
4.2.7. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені відповідно до статті 511 Кодексу.
4.2.8. Товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до пункту 4 частини першої статті 191 Кодексу.
4.2.9. Товари, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399 та 400 Кодексу.
4.2.10. Предмети контрабанди, вилучені митним органом відповідно до кримінально-процесуального законодавства, за винятком предметів, зазначених в абзацах двадцять другому – двадцять четвертому підпункту 5.1.10 пункту 5.1 розділу V цього Порядку.
4.2.11. Товари, які відповідно до положень статті 263 Кодексу набули статус таких, що зберігаються на складі митного органу.
4.3. Товари, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі митного органу, за рішенням керівника митниці або особи, яка виконує його обов’язки, можуть передаватися митним органом за договорами зберігання підприємствам, на складах яких створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів. Для цілей цього Порядку таке зберігання вважається зберіганням на складі митного органу.
Висновок щодо неможливості зберігання товарів на складі митного органу за результатами їх огляду та/або вивчення наявних товаросупровідних та інших документів надається завідуючим начальнику господарсько-експлуатаційного відділу, який невідкладно інформує про це керівника митниці або особу, яка виконує його обов’язки, та надає пропозиції щодо місця розміщення таких товарів.
Обов’язок щодо підготовки договорів зберігання між митницею і відповідним підприємством та підготовки акта приймання-передавання товарів покладається на уповноважену посадову особу господарсько-експлуатаційного відділу митного органу.
Не допускається передача товарів на зберігання іншим підприємствам без відображення їх в оперативному обліку митниці.
4.4. Вилучені та прийняті на зберігання товари, що мають ознаки культурних цінностей, передаються на склад митного органу, у якому створені відповідні умови для їх належного зберігання, або до каси митниці.
4.5. Вилучені та прийняті на зберігання валютні цінності, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння передаються до каси митниці для організації подальшого зберігання в порядку, встановленому законодавством.
Товари, у складових (вузлах та деталях) яких містяться дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, зберігаються на складі митного органу.
Приймання на зберігання валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, культурних цінностей до каси митниці, а також їх оперативний облік здійснюються відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code