Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу

Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу

 Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу
5.1. Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу здійснюється на підставі первинних прибуткових документів, а саме:
5.1.1. Уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі – квитанція МД-1), оформленої на ім\’я особи, яка має право розпоряджатися товарами, транспортними засобами комерційного призначення, зазначеними в підпунктах 4.1.1-4.1.3 пункту 4.1 та підпунктах 4.2.2-4.2.4, 4.2.9 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку.
Товари, зазначені в підпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, підлягають розміщенню на склад митного органу за зазначеним документом не пізніше наступного дня від дня встановлення підстави, що обумовлює таке розміщення. Контроль за своєчасним розміщенням цих товарів на складі митного органу покладається на посадову особу митниці, яка здійснила оформлення квитанції МД-1.
Посадова особа митниці, яка здійснила оформлення квитанції МД-1, відповідальна за отримані товари до моменту письмового підтвердження завідуючим на зворотному боці першого примірника квитанції МД-1 факту приймання цих товарів на склад митного органу для зберігання.
Якщо товари, зазначені в підпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, передаються на склад митного органу за квитанцією МД-1, оформленою з порушеннями законодавства, або в квитанції МД-1 відсутні посилання на відповідний пункт, частину та статтю Кодексу, за якими товари розміщуються на склад митного органу, завідуючий відмовляє в розміщенні цих товарів на склад.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.1.3 пункту 4.1 та підпунктах 4.2.2-4.2.4 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, приймаються на склад митного органу за квитанцією МД-1, оформленою завідуючим, за умови надання йому рішення митного органу та доставки цих товарів під контролем посадових осіб митниці.
Завідуючий, приймаючи товари на склад митного органу, в обов’язковому порядку складає довідку про розрахунковий об’єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий – у разі розміщення товарів особами, які мають право розпоряджатися товарами, – цим особам, а у випадках приймання товарів від посадових осіб митниці, які здійснили оформлення квитанції МД-1, – залишається на складі з товарами.
5.1.2. Акта приймання-передавання – у разі розміщення товарів, зазначених у підпункті 4.1.3 пункту 4.1 розділу ІV цього Порядку, утримувачем складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом випадках адміністрацією порту, а також товарів, зазначених у підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку.
Акт приймання-передавання складається завідуючим у двох примірниках, які повинні містити такі обов’язкові відомості:
назва, номер документа, на підставі якого товар було розміщено на складі тимчасового зберігання, складі організації – отримувача гуманітарної допомоги, митному складі чи вивантажено в зону митного контролю на території морського, річкового порту;
найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об’єм займаної ним площі;
кількість;
вартість одиниці товару;
загальна вартість товарів;
код згідно з УКТ ЗЕД (не менше рівня товарної позиції).
Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру в книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці. Книга ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.
Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні, та затверджуються керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки, у строк не пізніше трьох робочих днів після його складення. Затверджений керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки, другий примірник акта приймання-передавання передається особі, яка здавала товари на склад митного органу.
Для організації переміщення на склад митного органу товарів, зазначених у підпункті 4.1.3 пункту 4.1 та в підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, утримувач складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом випадках адміністрація порту першого робочого дня після закінчення строків перебування цих товарів на тимчасовому зберіганні або зберігання у митному режимі митного складу подають письмово заяву або повідомлення в електронній формі на ім’я керівника митниці.
Повідомлення (заява) у строк не пізніше трьох робочих днів після його надходження до митного органу розглядається посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу, аналізується та звіряється з наявною в митниці інформацією щодо товарів, які пропонуються для переміщення.
За результатами перевірки переліку товарів посадова особа митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу, узгоджує його з посадовою особою складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги, митного складу або адміністрації порту і разом з оригіналами товаросупровідних та інших документів на зазначені у переліку товари (або їх копіями) у строк не пізніше п’яти робочих днів після надходження повідомлення (заяви) до митного органу передає із службовою запискою до господарсько-експлуатаційного відділу митниці.
Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу митниці, ураховуючи можливості складу митного органу, визначає дату переміщення товарів на склад митного органу та інформує про неї посадову особу митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу. Визначена дата розміщення товарів на склад митного органу не повинна перевищувати тридцятиденний строк після закінчення строку зберігання цих товарів.
Переміщення товарів на склад митного органу здійснюється під контролем та за участю посадової особи митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу.
У разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги чи митного складу товари, які зберігаються на цих складах на тимчасовому зберіганні під митним контролем, за неможливості розміщення їх на іншому складі тимчасового зберігання та/або відповідно митному складі передаються на склад митного органу відповідно до цього Порядку за рішенням митного органу.
Контроль за додержанням встановлених Кодексом строків зберігання товарів на складі тимчасового зберігання, складі організації – отримувача гуманітарної допомоги, митному складі чи в зоні митного контролю на території морського, річкового порту здійснюється посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації – отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу.
5.1.3. Акта приймання-передавання при розміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.
Акт приймання-передавання складається завідуючим у двох примірниках, які повинні містити такі відомості:
назва, номер документа, на підставі якого товар було розміщено в зоні митного контролю;
відомості про власника товарів;
найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об’єм займаної ним площі;
загальна кількість товарів;
вартість одиниці товару;
загальна вартість товарів.
Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру в книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні, та затверджуються керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки, у строк не пізніше трьох робочих днів після його складення.
Для організації переміщення на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку (крім товарів, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях), першого робочого дня після закінчення строків їх перебування в зоні митного контролю посадова особа митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю цих строків, службовою запискою інформує господарсько-експлуатаційний відділ митниці про необхідність їх розміщення на склад митного органу.
Разом із службовою запискою до господарсько-експлуатаційного відділу митниці надаються наявні товаросупровідні та інші документи щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких в зоні митного контролю закінчився (або їх копії).
Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу на підставі наданих документів, ураховуючи можливості складу митного органу, наявні засоби для транспортування товарів та навантажувально-розвантажувальної техніки, визначає дату їх фактичного переміщення на склад митного органу та інформує про неї посадову особу митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю.
Відомості про товари, транспортні засоби комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився і які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, після надходження відповідної інформації невідкладно заносяться посадовою особою господарсько-експлуатаційного відділу в журнал обліку.
Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу в триденний строк від дня внесення відповідної інформації в журнал обліку вживає таких заходів:
забезпечує маркування товарів, які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, друкованим написом – \”У статусі розміщених на складі митного органу\” та за можливості відокремлює ці товари по периметру стрічкою чи іншими огороджувальними засобами;
інформує службовою запискою керівника митного органу або особу, яка виконує його обов’язки, з питання необхідності організації переміщення товарів на склад митного органу чи розміщення цих товарів у зоні митного контролю до моменту фактичного розпорядження ними.
У разі позитивного рішення керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, з питання необхідності організації переміщення товарів на склад митного органу посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу вживає заходів з переміщення товарів у порядку, визначеному абзацом тринадцятим цього пункту.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, у визначену дату доставляються на склад митного органу посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю цих строків.
За потреби до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, можуть залучатися інші посадові особи митниці за погодженням із керівником митного органу.
Примірники акта приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, розподіляються завідуючим таким чином:
перший – передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;
другий – передається посадовій особі митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю.
Контроль за додержанням встановлених Кодексом строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю та за своєчасністю інформування відповідних підрозділів митниці про їх закінчення покладається на посадову особу митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю цих строків.
Для організації розміщення на складі митного органу товарів, які переміщувались в міжнародному експрес-відправленні, експрес-перевізник надає митному органу копію письмової відмови одержувача та документально підтверджені відомості щодо неможливості повернення цього експрес-відправлення відправникові.
Рішення щодо можливості розміщення товарів на складі митного органу приймається посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення експрес-відправлень, за погодженням із завідуючим.
Товари, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, передаються на склад митного органу експрес-перевізником під контролем посадової особи митниці, до обов’язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення експрес-відправлень.
Примірники акта приймання-передавання товарів, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, розподіляються завідуючим таким чином:
перший – передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;
другий – передається представнику експрес-перевізника.
5.1.4. Прибуткової накладної за умови надання копії митної декларації, що засвідчує поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави, – при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.1.6 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.
5.1.5. Акта виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, – при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.1.7 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.
При виявленні в зоні митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, товарів, власник яких невідомий, посадова особа митниці, яка виявила такі товари, негайно повідомляє старшого зміни та вживає усіх необхідних заходів для забезпечення їх збереження та цілісності.
Старший зміни, переконавшись у тому, що знайдена річ не несе об’єктивної небезпеки життю, здоров’ю оточуючих людей і загрози навколишньому середовищу та не потребує залучення інших контролюючих органів, засобами телефонного зв’язку не пізніше наступного робочого дня від дня їх виявлення інформує начальника господарсько-експлуатаційного відділу митниці про виявлені товари для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного їх переміщення на склад митного органу (визначення місця розміщення, засобів для цього тощо).
Товари, власник яких невідомий, передаються на склад митного органу посадовою особою митниці, яка їх виявила, або іншою уповноваженою особою митниці за актом виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, що складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
Акт виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, складається в двох примірниках, один із яких залишається в підрозділі митниці, посадова особа якого виявила товари, а другий передається завідуючим до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
Акту виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
Інформація про знайдені (виявлені) товари протягом трьох днів з дня складання акта виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, розміщується для загального ознайомлення в місцях розташування митного органу на весь строк зберігання таких товарів, а інформація про знайдені (виявлені) транспортні засоби, крім того, надсилається до територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України (за місцем виявлення транспортного засобу та місцезнаходженням митниці).
5.1.6. Прибуткової накладної за умови надання копії акта про взяття (надання) проб і зразків – при розміщенні проб (зразків) товарів, зазначених у підпунктах 4.1.8, 4.1.9 та 4.1.11 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.
Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках при фактичному розміщенні проб (зразків) товарів на склад митного органу. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, яка розміщує проби (зразки) товарів.
5.1.7. Прибуткової накладної за умови надання копій протоколу про взяття проб та зразків та постанови про взяття проб та зразків – при розміщенні проб (зразків) товарів, зазначених у підпункті 4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.
Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках при фактичному розміщенні проб (зразків) товарів на склад митного органу. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, яка розміщує проби (зразки) товарів.
5.1.8. Прибуткової накладної за умови надання уніфікованого документа та рішення митного органу – при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.
Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається власнику товарів або уповноваженій ним особі.
При розміщенні на склад митного органу товарів для тимчасового зберігання під митним контролем завідуючий зобов’язаний в присутності власника цих товарів або уповноваженої ним особи та під контролем посадової особи (посадових осіб) митниці перерахувати їх, звірити фактичну кількість, вагу, особливі та ідентифікаційні ознаки з даними, зазначеними в уніфікованому документі.
За необхідності засвідчення додаткових відомостей про товари, що розміщуються на склад митниці для тимчасового зберігання, які не знайшли свого відображення в уніфікованому документі, допускається складання акта опису та огляду, який підписується власником товарів або уповноваженою ним особою та завідуючим і долучається до прибуткової накладної.
Завідуючий, приймаючи товари на склад митного органу, в обов’язковому порядку складає довідку про розрахунковий об’єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається власнику товарів або уповноваженій ним особі, а другий передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
5.1.9. Прибуткової накладної за умови надання копій документів, за якими товари поміщено у митний режим митного складу, та рішення митного органу – при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, їх власниками або уповноваженими ними особами.
Завідуючий, приймаючи на склад митного органу товари, поміщені у митний режим митного складу, від власника або уповноваженої ним особи, в обов’язковому порядку складає довідку про розрахунковий об’єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається власнику або уповноваженій ним особі, а другий передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
Поміщені у митний режим митного складу товари можуть також передаватися для зберігання на склад митного органу з митних складів, дозвіл на відкриття та експлуатацію яких анульовано.
Приймання товарів, розміщених у митний режим митного складу, від утримувача митного складу оформлюється актом приймання-передавання відповідно до абзаців другого – десятого підпункту 5.1.2 цього пункту.
5.1.10. Опису предметів, складеного на підставі процесуальних документів, – при розміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених в підпунктах 4.2.7 та 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені в справах про порушення митних правил, та предмети контрабанди, вилучені відповідно до кримінально-процесуального законодавства, передаються на склад митного органу протягом поточного робочого дня, впродовж якого вони були вилучені. У виняткових випадках за наявності обґрунтованих підстав організація передачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути продовжена начальником підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил за погодженням з начальником господарсько-експлуатаційного відділу на строк не більше 2 діб.
Для забезпечення розміщення тимчасово вилучених товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу посадова особа митниці, яка здійснила їх вилучення, повідомляє оперативному черговому митниці про вилучені товари і транспортні засоби комерційного призначення. Зазначена інформація оперативним черговим митниці негайно доводиться засобами зв’язку до відома начальника господарсько-експлуатаційного відділу для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного приймання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу (визначення місця розміщення, засобів для цього тощо).
На склад митного органу товари, транспортні засоби комерційного призначення передаються посадовою особою митниці, яка здійснила їх тимчасове вилучення, разом з описом предметів, оформленим за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та копіями процесуальних документів, на підставі яких проводилося і якими оформлювалося їх вилучення.
В описі предметів зазначаються:
найменування товарів і транспортних засобів;
індивідуальні ознаки;
кількість та/або вага;
для транспортних засобів додатково – колір, марка, рік випуску, об’єм двигуна, номер кузова, дані фактичного пробігу на спідометрі, наявність в салоні та багажнику транспортного засобу товарів та інших предметів, які не є предметами порушення митних правил, а також місцезнаходження ключів і технічного паспорта;
для товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання/використання, обов’язково зазначаються кінцевий термін споживання (у разі наявності такої інформації на товарах), упаковка;
вартість (у випадках, коли під час вилучення товарів і транспортних засобів встановити фактичну їх вартість неможливо, у відповідній графі опису учиняється запис: „Оцінка буде проведена додатково”).
Опис предметів складається в трьох примірниках, зміст яких має повністю збігатися. Два примірники передаються на склад митного органу разом із зазначеними в них товарами, транспортними засобами комерційного призначення, один із яких залишається на складі з товарами, другий – передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці. Третій примірник із підписом завідуючого долучається до матеріалів справи про порушення митних правил чи кримінальної справи.
При прийнятті на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово вилучених у справах про порушення митних правил, або предметів контрабанди, вилучених відповідно до кримінально-процесуального законодавства, завідуючий зобов’язаний перерахувати їх, звірити фактичну кількість, вагу, особливі та ідентифікаційні ознаки з даними, зазначеними в описі предметів.
У разі якщо при прийманні товарів на склад митного органу виявлено кількісні та/або інші розбіжності з даними, зазначеними в описі предметів, за яким такі товари передаються для зберігання на складське приміщення, завідуючим та посадовою особою митниці, яка передає їх на зберігання, накладаються засоби ідентифікації (пломби, відбитки печаток тощо), про що складається акт, у якому зазначаються:
дата складання акта;
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи митниці, яка розміщує товари на склад митного органу;
відомості про товари (ідентифікаційні ознаки), що розміщуються на склад митного органу.
Про факт розбіжності завідуючий доповідає начальнику господарсько-експлуатаційного відділу в день виявлення розбіжності. Начальник господарсько-експлуатаційного відділу службовою запискою інформує керівника митниці з викладенням пропозиції щодо доцільності проведення додаткового огляду товарів, щодо яких виявлено розбіжності.
До моменту приймання завідуючим товарів, транспортних засобів комерційного призначення для зберігання посадова особа митниці, яка здійснила їх вилучення, відповідальна за ці товари, транспортні засоби комерційного призначення, а завідуючий відповідальний за цілісність накладеного ідентифікаційного забезпечення.
У виняткових випадках (значна кількість затриманих товарів) з дозволу керівника митниці або його заступника допускається складання посадовою особою митниці, яка виявила порушення митних правил, документів, на підставі яких вилучаються товари, та опису предметів з одночасним прийманням їх завідуючим.
Вилучені валютні цінності, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння передаються в касу митниці разом з описом предметів та копіями процесуальних документів, на підставі яких проводилося і якими оформлювалося їх вилучення.
Вилучені з незаконного обігу наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори передаються для зберігання та зберігаються відповідно до Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2008 року № 422.
Організація зберігання вилучених з незаконного обігу радіоактивних речовин, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин невідкладно узгоджується з територіальним органом Міністерства надзвичайних ситуацій України.
Вилучена вогнепальна, холодна зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, у тому числі для негласного отримання інформації, та вибухові пристрої передаються посадовою особою митниці, яка здійснила їх вилучення, разом з описом предметів до кімнати зберігання зброї митного органу. Відповідальна особа за зберігання зброї після внесення відповідної інформації до книги обліку майна військового призначення, що перебуває на тимчасовому зберіганні, передає за реєстром один примірник опису предметів до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці для здійснення бухгалтерського обліку.
5.1.11. Акта приймання-передавання за умови надання копій товаросупровідних документів та рішення митного органу – при розміщенні товарів, зазначених в підпункті 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.
Акт приймання-передавання складається завідуючим у трьох примірниках, які повинні містити такі обов’язкові відомості:
назва, номер документа, за яким переміщуються товари;
відомості про власника товарів;
найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об’єм займаної ним площі на складі митного органу;
загальна кількість товарів;
вартість одиниці товару;
загальна вартість товарів.
Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні. Два примірники акта приймання-передавання передаються перевізнику, а третій примірник передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
Товари, зазначені в підпункті 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, розміщуються на склад митного органу за участю та під контролем посадової особи митниці, до обов’язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.
5.2. Рішення митного органу щодо можливості поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу надається особі, яка їх поміщує, у випадках, визначених цим Порядком, на підставі:
заяви на ім’я керівника митного органу з обґрунтуванням такого поміщення;
документів (їх копій), необхідність надання яких передбачено Кодексом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.
Рішення митного органу щодо можливості поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу оформлюється у вигляді резолюції \”Дозволено\”, що накладається на заяві керівником митного органу або особою, яка виконує його обов’язки, протягом доби з дня реєстрації цієї заяви у митному органі. Заява з відповідною резолюцією передається на склад митного органу для невідкладного інформування заявника про прийняте рішення за наявними у цій заяві контактними телефонами або шляхом надсилання на його адресу рекомендованого листа з повідомленням про вручення або повідомлення в електронній формі.
У разі прийняття рішення про відмову в поміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу керівник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки, накладає на заяві резолюцію \”Заборонено\”, про що заявник інформується невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами. Копія заяви із відповідною резолюцією повертається митним органом заявнику із супровідним листом, у якому зазначаються причини такої відмови.
5.3. Не може бути наданий дозвіл на поміщення на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що потребують спеціальних умов зберігання чи спеціального обладнання, якщо на цьому складі не можуть бути створені належні умови чи відсутнє відповідне обладнання.
5.4. Не можуть бути прийняті на склад митного органу товари, які втратили свої споживчі властивості у зв’язку із закінченням строку їх придатності, та товари, зберігання яких на складі митного органу призведе до псування інших товарів, що вже на ньому розміщені.
5.5. Товари, які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, відображаються на позабалансових рахунках митниці після надходження до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці первинних прибуткових документів, які засвідчують факт їх фізичного розміщення на складі митного органу, або за договором зберігання чи документів, що засвідчують факт їх передачі для розпорядження.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code