Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу

Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу

Строки зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу
8.1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпунктах 4.1.1-4.1.3, 4.1.5 пункту 4.1 та в підпунктах 4.2.1-4.2.4, 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатися на складі митного органу протягом 90 днів.
8.2. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпунктах 4.1.4, 4.1.6 пункту 4.1 та в підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу протягом строків, необхідних для організації процедури розпорядження ними, але не більше 90 днів.
8.3. Товари, зазначені в підпункті 4.1.7 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатися на складі митного органу протягом 180 днів.
8.4. Проби та зразки товарів, зазначені в підпунктах 4.1.8-4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатись до моменту їх передачі до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи (організації), але не більше трьох робочих днів.
У разі якщо зазначені проби та зразки товарів в установлені строки не будуть направлені до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або до іншої експертної установи (організації), вони підлягають отриманню посадовою особою митниці, яка їх розмістила на склад митного органу, для організації повернення власнику або уповноваженій ним особі.
8.5. Зразки товарів, зазначені в підпункті 4.1.11 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу один рік.
8.6. Товари, зазначені в підпункті 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу протягом таких строків з дати розміщення їх у режим митного складу:
товари, увезені на митну територію України, – не більше 1095 днів від дня поміщення їх у зазначений митний режим із урахуванням положень частини третьої статті 125 Кодексу;
підакцизні товари, іноземні товари, які були попередньо поміщені у митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продукти переробки – не більше 365 днів від дня поміщення їх у зазначений митний режим із урахуванням положень частини третьої статті 125 Кодексу;
товари, призначені для експорту, – не більше одного року з дати поміщення їх у зазначений митний режим.
8.7. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.2.7 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, що підлягають поверненню власнику, можуть зберігатися на складах митних органів протягом 90 днів з моменту набрання законної сили відповідним рішенням, а ті, що конфісковані за рішенням суду, – протягом строків, установлених законодавством для виконання судових рішень.
Копія рішення суду у справі про порушення митних правил, яке надійшло до митниці, набрало законної сили і підлягає виконанню, невідкладно надається завідуючому.
8.8. Товари, зазначені в підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, можуть зберігатися на складі митного органу протягом таких строків:
90 днів – якщо до митного органу не буде подано ухвали суду чи рішення іншого уповноваженого державного органу про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або з моменту набрання законної сили рішенням суду про повернення цих товарів власнику;
180 днів – з моменту набрання законної сили рішенням суду щодо конфіскації (вилучення з обігу) таких товарів.
Контроль за надходженням на склад митного органу рішень, обумовлених абзацом першим цього пункту, покладається на посадову особу митниці, яка розмістила такі товари на склад митного органу, та керівника підрозділу митниці, у якому працює (працювала) зазначена посадова особа.
8.9. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу до моменту надходження постанови слідчого, прокурора чи суду, що визначають подальшу їх долю.
8.10. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, зберігаються на складі митного органу до закінчення граничного строку перебування під митним контролем, визначеного частиною четвертою статті 321 Кодексу.
8.11. Товари, що швидко псуються або мають обмежений строк зберігання, у тому числі товари – безпосередні предмети порушення митних правил, зберігаються на складі митного органу протягом строку, що починається з моменту їх розміщення на складі й закінчується за 45 днів до закінчення строку їх придатності.
8.12. Строк зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу обчислюється з дати їх фактичного передавання на зберігання, тобто з дати оформлення первинного документа про прийняття (розміщення) товарів на склад митного органу (крім тих, що відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу).
Строк зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, обчислюється з дати закінчення граничного строку їх перебування в зоні митного контролю під митним контролем, визначеного Кодексом.
8.13. Дотримання строків перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах митного органу забезпечується завідуючим, а контроль за їх дотриманням – відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці в межах наявної інформації.
IX. Видача товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу
9.1. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складах митних органів під митним контролем, можуть бути видані їх власникам або уповноваженим ними особам, а також особам, до яких протягом строку зберігання перейшло право власності на ці товари або право володіння ними, лише після їх митного оформлення, відшкодування витрат митних органів на їх зберігання та сплати відповідних митних платежів.
9.2. Видача зі складу митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення особам, зазначеним у пункті 9.1 цього розділу, здійснюється за умови подання на ім’я керівника митниці або особи, яка виконує його обов’язки, відповідної заяви (звернення) та документів, що засвідчують особу (повноваження особи).
Заява (звернення) та додані до неї документи розглядаються посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, та начальником господарсько-експлуатаційного відділу, а у випадках вирішення питання щодо повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово вилучених у справі про порушення митних правил, чи предметів контрабанди, вилучених відповідно до кримінально-процесуального законодавства, також начальником підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил та посадовою особою юридичного підрозділу митниці.
Остаточне рішення щодо видачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу та застосування процедур, які цьому передуватимуть, приймається керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки.
Строк розгляду заяви (звернення) та надання відповіді на неї не може перевищувати 10 робочих днів з дня реєстрації цієї заяви (звернення) у митному органі.
За результатами розгляду заяви (звернення) заявнику невідкладно надається засобами поштового, факсимільного чи електронного зв’язку відповідь щодо умов та порядку отримання товарів і транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу.
9.3. Залежно від підстави розміщення та мети видачі товарів і транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу подаються такі документи:
другий примірник квитанції МД-1, якщо товари поміщувалися на склад митного органу зі складанням квитанції МД-1;
документи (митна декларація або інший документ, який її замінює), що підтверджують оформлення товарів у відповідний митний режим або згідно із заявленою метою;
постанова про взяття проб і зразків, винесена посадовою особою митного органу, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил;
належним чином завірена копія судового рішення про повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення власнику;
дозвіл митного органу на видачу зі складу митного органу тимчасово (з подальшим поверненням) товарів, що беруться для проведення експертизи в установлених законодавством випадках;
документи, що підтверджують відшкодування витрат митних органів на зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу.
9.4. До документів, за якими видаються товари, транспортні засоби комерційного призначення зі складу митного органу, належать також:
акт приймання-передавання;
акт про взяття проб (зразків) товарів;
акт опису й арешту майна;
акт опису, оцінки та передачі майна;
протокол про одержання проб і зразків товарів для проведення експертизи в справі про порушення митних правил;
видаткова накладна.
Х. Особливості видачі товарів зі складу митного органу
10.1. Видача товарів тимчасово (з подальшим поверненням) здійснюється для:
проведення експертизи товарів, вилучених у справах про порушення митних правил, на підставі постанови, винесеної посадовою особою митниці, у провадженні якої перебуває справа про порушення митних правил;
проведення експертизи під час вирішення питань щодо розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення, термін зберігання яких на складі митного органу закінчився або які перейшли у власність держави.
Строк, на який товари видаються зі складу митного органу тимчасово, не може перевищувати одного місяця, крім випадків, обумовлених абзацом шостим цього пункту.
У разі якщо під час експертних досліджень відібрані проби (зразки) були повністю або частково використані, на склад митного органу надаються завірені відповідною експертною установою документи, що підтверджують їх використання. Після відображення відповідної операції у складському обліку такі документи передаються завідуючим до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.
Проби (зразки) товарів, що відбираються для проведення досліджень (аналізів, експертизи) в спеціалізованому митному органі з питань експертного забезпечення, не підлягають обов’язковому поверненню на склад митного органу та знімаються з обліку митниці на підставі акта про їх взяття (крім проб (зразків), відібраних під час провадження в справі про порушення митних правил). Подальше розпорядження пробами (зразками) товарів, що надійшли до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, здійснюється в порядку, установленому главою 50 Кодексу.
10.2. Видача зазначених у підпунктах 4.1.8-4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку проб (зразків) товарів здійснюється на підставі службової записки на ім’я начальника господарсько-експлуатаційного відділу від посадової особи митниці, що їх розмістила на складі митного органу, з наданням другого примірника прибуткової накладної.
Видача зазначених у підпунктах 4.1.8-4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку проб (зразків) товарів оформлюється завідуючим видатковою накладною в двох примірниках. Один примірник видаткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, що отримує товари.
10.3. Видача товарів, які переміщувалися через митний кордон України в супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадянина, що були розміщені на складі митного органу відповідно до підпунктів 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункту 4.2.7 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику, для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межі митної території України здійснюється у такому порядку:
10.3.1. Видача товарів громадянину для вивезення (повернення) їх за межі митної території України здійснюється тільки в тому пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію України.
10.3.2. Громадянин, прийнявши рішення про вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, подає в митний орган, де зберігаються товари, письмове звернення на ім\’я керівника митниці або особи, яка виконує його обов’язки.
У зверненні зазначаються пункт пропуску на митному кордоні в зоні діяльності митниці, через який було ввезено товари на митну територію України, дата й орієнтовний час їх вивезення (повернення), а також контактний телефон громадянина (у разі наявності).
До звернення додаються копії: квитка або іншого документа, що підтверджує намір поїздки громадянина за межі митної території України (у разі наявності); документа, що посвідчує особу; квитанції МД-1, за якою товари були передані для зберігання митному органу, або судового рішення, яке набрало законної сили і відповідно до якого товари підлягають поверненню власнику.
Звернення подається митному органу не пізніше ніж за 3 доби до дати вивезення (повернення) товарів, зазначеної у зверненні, що необхідні для розгляду цього звернення та підготовки необхідних документів.
За наявності об\’єктивних причин і з урахуванням особливостей функціонування складу митного органу, а також випуску товарів зі складу митного органу строк їх видачі для подальшого вивезення (повернення) за межі митної території може бути зменшений митним органом за зверненням громадянина.
10.3.3. При вивезенні (поверненні) за межі митної території України товарів, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику та накладення на нього адміністративного стягнення, яким порушника зобов’язано відшкодувати витрати митниці, до звернення громадянин також додає копію документа (документів), що підтверджує (підтверджують) відшкодування цих витрат у справі про порушення митних правил та сплату штрафу (при застосуванні його як виду стягнення).
10.3.4. Рішення про видачу товарів зі складу митного органу оформлюється у вигляді резолюції \”Дозволено\”, що накладається на зверненні громадянина керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки, протягом доби з дня реєстрації цього звернення у митному органі.
Водночас, якщо склад митного органу, де зберігаються ці товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то керівник митниці або особа, яка виконує його обов’язки, визначає посадову особу, яка здійснюватиме доставку цих товарів у пункт пропуску, та надає відповідні доручення щодо забезпечення цієї посадової особи транспортним засобом для доставки товарів.
10.3.5. Громадянину відмовляється в поверненні товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з таких причин:
громадянин у зверненні зазначив інший пункт пропуску для вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, ніж той, через який ці товари було ввезено;
митний орган отримав звернення громадянина про повернення товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з порушенням вимог, передбачених підпунктом 10.3.2 цього пункту.
У разі прийняття рішення про відмову в поверненні товарів зі складу митного органу керівник митниці або особа, яка виконує його обов’язки, накладає на зверненні громадянина резолюцію \”Заборонено\” із зазначенням причини відмови, про що громадянин повідомляється невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами. Копія заяви із відповідною резолюцією повертається заявнику із супровідним листом, у якому зазначаються причини такої відмови.
10.3.6. При позитивному розгляді письмового звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зоні митного контролю пункту пропуску після їх митного оформлення для вивезення за межі митної території України та відшкодування митному органу витрат на зберігання відповідно до законодавства.
10.3.7. Якщо склад митного органу, де зберігаються товари, розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завідуючим.
У разі визначення особи, уповноваженої на здійснення доставки до пункту пропуску (іншої, ніж завідуючий), завідуючий передає цій особі за актом приймання-передавання товари, що підлягають поверненню, та за наявності підстав додає розрахунок витрат на зберігання цих товарів на складі митного органу, а при поверненні товарів за судовим рішенням – також видаткову накладну в двох примірниках.
Товари мають бути доставлені в пункт пропуску митного органу, через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина.
Після доставки зазначених товарів у пункт пропуску допускається їх передавання посадовій особі митного органу, що здійснюватиме митне оформлення цих товарів, для подальшого повернення громадянину, про що в акті приймання-передавання робиться відповідна відмітка.
10.3.8. При оформленні товарів, прийнятих на склад митного органу за квитанцією МД-1, у графі \”Для службових позначок\” митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис \”Вивезення товарів, не пропущених через митний кордон України\”. Водночас зазначаються реквізити квитанції МД-1, за якою товари приймалися на зберігання, та квитанції МД-1, за якою оформлено відшкодування витрати митниці на зберігання цих товарів.
При оформленні товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику, у графі \”Для службових позначок\” митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис \”Вивезення товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику\”.
Також зазначаються реквізити документа, за яким товари вилучалися, та в разі відшкодування витрат у справі про порушення митних правил та/або відшкодування витрат митниці на зберігання цих товарів – реквізити документа, що підтверджує відшкодування витрат в справі про порушення митних правил, та/або квитанції МД-1, якою оформлено відшкодування витрат митниці на зберігання.
Під час одержання товарів громадянин ставить свій підпис на двох примірниках видаткової накладної і зазначає дату їх отримання. Один примірник видаткової накладної залишається у справах митного органу, інший – передається власнику.
10.3.9. Після завершення митного оформлення товарів, які видавалися зі складу митного органу за актом приймання-передавання для здійснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межі митної території України, посадова особа митниці, яка здійснила їх митне оформлення, передає на склад митного органу такі документи:
другий аркуш квитанції МД-1, якщо товари приймалися на склад зі складанням квитанції МД-1;
копію першого аркуша квитанції МД-1, за якою оформлювалося відшкодування витрат митниці на зберігання;
примірник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику;
примірник митної декларації або її копію, засвідчену відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи.
10.4. У разі відмови громадянина добровільно сплатити витрати в справі про порушення митних правил митний орган повинен негайно вжити заходів щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України \”Про виконавче провадження\”.
10.5. Випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переходять у власність держави, для розпорядження ними здійснюється відповідно до законодавства.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code