Ведення оперативно-аналітичного, складськогота бухгалтерського обліку

Ведення оперативно-аналітичного, складськогота бухгалтерського обліку

Ведення оперативно-аналітичного, складськогота бухгалтерського обліку
11.1. Вилучення та приймання на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення передбачає їх обов’язковий оперативний облік митним органом протягом усього часу до моменту повернення власникові (уповноваженій ним особі) або передачі іншим органам державної влади чи розпорядження в порядку, установленому законодавством.
11.2. Складський облік як форма оперативного обліку передбачає внесення інформації про товари, транспортні засоби комерційного призначення, розміщені на склад митного органу, до спеціальних книг (книг складського обліку), що ведуться в паперовому або електронному вигляді, на підставі первинних прибуткових документів.
Книга складського обліку містить такі обов’язкові відомості:
дата розміщення на склад;
назва, номер, дата первинного документа, за яким товари розміщуються на склад митного органу;
від кого надходять товари;
найменування товарів, їх відмінні ознаки;
одиниця виміру;
загальна кількість товарів;
вартість одиниці товару;
загальна вартість товарів;
відомості про переоцінку товарів на складі (сума переоцінки, реквізити документа);
займана площа;
відмітка про видачу (кількість, вартість).
Форма книги складського обліку та кількість таких книг визначаються митним органом чи підприємством самостійно.
Усі книги складського обліку в паперовому вигляді повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою митниці та завірені підписами керівника митниці і головного бухгалтера.
Книга складського обліку в паперовому вигляді вважається завершеною, коли по кожному зареєстрованому в книзі факту розміщення на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення буде відображено інформацію щодо їх подальшого руху в повному обсязі.
Завершена книга складського обліку в паперовому вигляді передається до архіву митниці, де зберігається протягом п\’яти років.
Ведення книг складського обліку в електронному вигляді передбачає щомісячне подання до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці в електронному або паперовому вигляді інформаційних витягів про рух товарів за кожен місяць для звірки щодо повноти, правильності та достовірності записів у книгах складського обліку із даними обліку у відділі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.
Наприкінці кожного року книга складського обліку в електронному вигляді роздруковується, пронумеровується, прошнуровується, скріплюється печаткою митниці та після перевірки завідуючим складом митного органу й відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності повноти, правильності та достовірності внесених до неї даних завіряється підписами керівника митниці і головного бухгалтера та передається до архіву митниці, де зберігається протягом п\’яти років.
При цьому забезпечується зберігання заархівованої копії електронної книги складського обліку протягом п\’яти років.
До книги складського обліку в електронному вигляді на наступний рік переносяться позиції щодо товарів, розпорядження якими не завершено.
У разі встановлення невідповідності записів у книгах складського обліку з даними обліку у відділі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності в обов’язковому порядку проводиться службова перевірка за цим фактом з інвентаризацією складу митного органу, де розміщений (повинен бути розміщений) відповідний товар, транспортний засіб комерційного призначення.
Відомості про товари, транспортні засоби комерційного призначення, які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, до моменту фактичного їх розміщення на цьому складі або за договором зберігання відображаються в журналах обліку.
Журнал обліку містить такі відомості:
дата набуття товарами статусу таких, що зберігаються на складі митного органу;
дата внесення інформації про товари до журналу;
дата повідомлення про товари, які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу;
відомості про посадову особу митниці, яка повідомила про товари, що відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу (посада та П.І.Б. посадової особи митниці);
місцезнаходження товарів;
реквізити документа, за яким товари розміщено в зоні митного контролю (назва, номер, дата);
прізвище, ім\’я та по батькові фізичної або найменування юридичної особи, якій належать товари;
відомості щодо найменування та кількості товару згідно з товаротранспортними документами, за якими ці товари переміщувались через митний кордон України;
відмітка про розміщення товарів на складі митного органу чи за договором зберігання (назва, номер, дата документа).
Передавання завершених журналів обліку до архіву митниці здійснюється в порядку, аналогічному для книг складського обліку.
11.3. У строки, визначені графіком документообігу, завідуючий передає за реєстрами первинні прибуткові та видаткові документи на товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складі митного органу, до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці для відображення операції у регістрах бухгалтерського обліку.
11.4. Бухгалтерський облік як форма оперативного обліку передбачає відображення інформації про вилучені та прийняті на зберігання товари, транспортні засоби комерційного призначення на позабалансових рахунках \”Активи на відповідальному зберіганні\” митниці на підставі поданих до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності відповідно до графіка документообігу реєстрів з первинними документами, що засвідчують факт відповідної операції.
11.5. Уповноважена посадова особа відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці:
щомісяця спільно із завідуючим проводить звірку повноти, правильності та достовірності записів у книгах складського обліку з даними бухгалтерського обліку;
щомісяця спільно з відповідальною посадовою особою підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил проводить звірку за кількістю та вартістю фактично вилучених товарів, транспортних засобів у справах про порушення митних правил. Результати звірки оформлюються актом довільної форми;
готує інвентаризаційні описи для проведення інвентаризації товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу та на підприємствах, з якими укладені договори зберігання;
на підставі протоколу про порушення митних правил, за яким тимчасово вилучені товари, транспортні засоби комерційного призначення були розміщені на складі митного органу, та опису предметів заводить окрему справу, до якої долучає довідки про понесені митним органом витрати за цим протоколом, копії експертних висновків, рішення в справі, а також документи або їх копії, що підтверджують виконання відповідного рішення.
11.6. Раз на рік станом на 1 листопада поточного року митниця проводить суцільну інвентаризацію вилучених та прийнятих на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення в місцях їх зберігання.
11.7. Оперативний облік валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, культурних цінностей в касі митниці ведеться відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності на підставі первинних прибуткових документів у книгах обліку.
Усі книги обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою митного органу та завірені підписами керівника митниці і головного бухгалтера.
11.8. Окремі дані щодо вилучених та прийнятих на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення заносяться уповноваженою посадовою особою (посадовими особами) митниці до єдиної автоматизованої інформаційної системи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code