ПОРЯДОК виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

ПОРЯДОК виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
31.05.2012  № 657
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
2 жовтня 2012 р. 
за № 1669/21981
ПОРЯДОК виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає особливості виконання митних формальностей при поміщенні товарів у митні режими, передбачені Митним кодексом України, та під час перебування товарів у відповідному митному режимі.
2. Терміни та скорочення вживаються у цьому Порядку в такому значенні:
Декларант – декларант або уповноважена ним особа;
ЄАІС – єдина автоматизована інформаційна система митних органів України;
заява – письмова заява підприємства за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів;
Кодекс – Митний кодекс України;
Конвенція про тимчасове ввезення – Конвенція про тимчасове ввезення, учинена у м. Стамбулі 26 червня 1990 року;
МД – митна декларація, складена на бланку єдиного адміністративного документа або із використанням іншої форми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій», що подається митному органу Декларантом на паперовому носії або у вигляді електронного документа;
митниця оформлення – митний орган, посадовими особами якого здійснено випуск товару у відповідний митний режим.
Інші терміни, що застосовуються у цьому Порядку, вживаються в значеннях, визначених Кодексом.
3. Виконання відповідними особами та митними органами митних формальностей згідно з Кодексом та цим Порядком здійснюється з використанням інформаційних технологій, у тому числі заснованих на інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, і засобів їх забезпечення.
4. Під час виконання митних формальностей Декларантом та посадовими особами митних органів для засвідчення електронних повідомлень та електронних документів застосовуються надійні засоби електронного цифрового підпису з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа.
Електронні повідомлення та електронні документи передаються за допомогою засобів інформаційних технологій з електронної адреси Декларанта, визначеної для передавання таких електронних документів митним органам і отримання зворотної інформації від митних органів, на електронну адресу, визначену Державною митною службою України (далі – Держмитслужба України) для одержання таких повідомлень.
5. Обмін електронними повідомленнями та електронними документами згідно з цим Порядком здійснюється з автоматичним підтвердженням їх отримання іншою стороною. Підтвердження отримання електронного повідомлення або електронного документа іншою стороною повинне містити відомості про дату і час. Облік часу виконання митних формальностей, встановлених цим Порядком, здійснюється з урахуванням дати і часу отримання електронного повідомлення або електронного документа відповідною стороною.
ІІ. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму тимчасового ввезення
1. Загальні положення
1. Для митного оформлення товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, митному органу подаються МД, книжка А.Т.А. або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.
2. Якщо особа має намір неодноразово на одних і тих самих умовах тимчасово ввозити одні й ті самі товари на митну територію України з подальшим їх реекспортом, за заявою цієї особи митниця оформлення може надати дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України цих товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення.
Засвідчена митним органом в установленому порядку копія МД, оформленої при поміщенні товарів у митний режим тимчасового ввезення, із записом митного органу про дозвіл на неодноразове переміщення їх через митний кордон України є підставою для вивезення з митної території України та ввезення на митну територію України товарів, задекларованих у цій МД, протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення.
3. Транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України як товар з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування, у разі використання їх для міжнародних перевезень як транспортних засобів комерційного призначення, декларуються митним органам у порядку, встановленому для таких транспортних засобів комерційного призначення.
4. Тимчасове ввезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення за заявою особи, що має намір користуватися митним режимом тимчасового ввезення, та з дозволу митного органу може здійснюватися на підставі письмового зобов’язання цієї особи щодо подальшого реекспорту таких товарів без оформлення МД або книжки А.Т.А.
Особам, якi регулярно користуються режимом тимчасового ввезення, митним органом може бути надано загальний дозвіл на тимчасове ввезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення зі строком дії до одного року.
5. Для виконання операцій з технічного обслуговування та ремонту обладнання (устаткування) транспортних засобів, що тимчасово ввезені на митну територію України та перебувають в зонах митного контролю, таке обладнання (устаткування) може бути випущене митним органом згідно з частиною п’ятою статті 189 Кодексу за заявою Декларанта.
2. Забезпечення ідентифікації товарів при застосуванні митного режиму тимчасового ввезення
1. Засоби ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового ввезення, обираються відповідно до статті 326 Кодексу та з урахуванням індивідуальних характеристик та особливостей товарів.
Відомості про ідентифікаційні ознаки товарів та/або застосовані засоби ідентифікації в установленому порядку вносяться до МД, або книжки А.Т.А., або іншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.
2. Для забезпечення ідентифікації товару, що поміщується у митний режим тимчасового ввезення, Декларант може надати митному органу два примірники зображення цього товару (фотографії, креслення тощо), завірені підписом та відбитком печатки (за наявності) Декларанта, та електронну копію такого зображення.
Один примірник такого зображення зберігається в митному органі оформлення разом з іншими документами, за якими здійснювався випуск товару, а другий з відмітками митного органу повертається Декларанту.
Для забезпечення ідентифікації товарів митні органи можуть самостійно виготовляти фотографічні зображення таких товарів.
Електронні копії зображень товарів, надані Декларантом, а також виготовлені у разі необхідності митним органом, зберігаються в локальній інформаційній базі митного органу та у разі потреби надсилаються іншим митним органам для забезпечення ідентифікації товарів.
3. Якщо ідентифікація товарів здійснюється шляхом накладення митних забезпечень, то вони повинні бути накладені способом, що унеможливлює пошкодження товарів унаслідок їх накладення та повторне застосування цих митних забезпечень.
4. За потреби для забезпечення ідентифікації товарів або підтвердження їх незмінного стану можуть залучатися спеціалісти й експерти відповідно до положень статті 327 Кодексу.
3. Строк тимчасового ввезення та його продовження
1. Строк тимчасового ввезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку під час їх митного оформлення з урахуванням пропозиції Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення.
Кінцева дата строку тимчасового ввезення товарів зазначається в установленому порядку посадовою особою митного органу, яка здійснює випуск товарів, що тимчасово ввозяться на митну територію України, у документі, за яким здійснюється митне оформлення товарів (МД, книжка А.Т.А. тощо).
2. Строк тимчасового ввезення товарів, поміщених у митний режим тимчасового ввезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети ввезення товарів та інших обставин і з дотриманням вимог, установлених Кодексом.
Для продовження строку тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою за наявності подаються:
документи, які підтверджують наявність обставин, що обумовлюють необхідність такого продовження;
нова книжка А.Т.А.
3. Рішення про продовження строку тимчасового ввезення товарів або про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення цих товарів приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві щодо продовження строку тимчасового ввезення.
Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову у продовженні строку тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.
4. У разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення товари повинні бути реекспортовані у строк, установлений митним органом, або заявлені до іншого митного режиму, який допускається щодо таких товарів з додержанням вимог Кодексу та інших законодавчих актів.
Строк реекспорту товарів встановлюється митним органом у рішенні про відмову в продовженні строку тимчасового ввезення товарів з урахуванням часу, потрібного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово ввезених товарів.
5. Інформація про продовження строку тимчасового ввезення товарів вноситься до ЄАІС в установленому порядку.
6. Якщо товари, які перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, не можуть бути своєчасно реекспортовані унаслідок накладення на них арешту (за винятком арешту внаслідок позовів приватних осіб) або вилучення у справі про порушення митних правил, то перебіг строку тимчасового ввезення цих товарів зупиняється на час такого арешту (вилучення).
4. Передача права використання митного режиму тимчасового ввезення
1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою подаються:
письмова заява особи, що має намір прийняти право використання митного режиму тимчасового ввезення, про прийняття на себе зобов’язань особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового ввезення;
письмова згода особи – нерезидента – сторони зовнішньоекономічного договору, згідно з яким товари тимчасово ввезені на митну територію України, на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення.
2. Рішення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення або про відмову в наданні такого дозволу приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згідно з положеннями статті 109 Кодексу та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві.
Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.
5. Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового ввезення
1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового ввезення покладається на митницю оформлення.
2. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають тимчасово ввезені товари, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заінтересованої особи в разі наміру цієї особи ініціювати продовження строку тимчасового ввезення товарів, зміну їх митного режиму тощо.
3. Особа, відповідальна за дотримання режиму тимчасового ввезення, на письмовий запит митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення.
4. Наявність, стан товарів, що перебувають у режимі тимчасового ввезення, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу.
Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається відповідно до положень статті 320 Кодексу, характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у режимі тимчасового ввезення.
5. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового ввезення, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.
До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно тимчасово ввезених товарів, зокрема про:
поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення;
засоби, застосовані для ідентифікації товарів;
дозволи, надані митним органом на неодноразове переміщення через митний кордон України товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового ввезення;
дозволи (загальні дозволи) на тимчасове ввезення контейнерів, пiддонiв, упаковок без оформлення МД або книжки А.Т.А.;
продовження строку тимчасового ввезення;
строк, установлений митним органом для реекспорту;
передачу права використання митного режиму тимчасового ввезення;
проведення митного огляду;
складення протоколу про порушення митних правил;
накладення арешту або тимчасове вилучення тимчасово ввезених товарів у справі про порушення митних правил;
завершення режиму тимчасового ввезення;
припинення режиму тимчасового ввезення.
Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.
ІІІ. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму тимчасового вивезення
1. Загальні положення
1. Для митного оформлення товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, митному органу подаються МД, книжка А.Т.А. або інший документ, передбачений законодавством України з питань державної митної справи.
2. Якщо особа має намір неодноразово на одних і тих самих умовах тимчасово вивозити одні й ті самі товари за межі митної території України з подальшим їх реімпортом на митну територію України, за заявою цієї особи митниця оформлення може надати дозвіл на неодноразове переміщення через митний кордон України цих товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення.
Засвідчена митним органом в установленому порядку копія МД, оформленої при поміщенні товарів у митний режим тимчасового вивезення, із записом митного органу про дозвіл на неодноразове переміщення їх через митний кордон України є підставою для вивезення з митної території України та ввезення на митну територію України товарів, задекларованих у цій МД, протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення.
3. Тимчасове вивезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення за заявою особи, що має намір користуватися митним режимом тимчасового вивезення, та з дозволу митного органу може здійснюватися на підставі письмового зобов’язання цієї особи щодо подальшого реімпорту таких товарів без оформлення МД або книжки А.Т.А.
Особам, якi регулярно користуються режимом тимчасового вивезення, митним органом може бути надано загальний дозвіл на тимчасове вивезення контейнерів, пiддонiв, упаковок на умовах та відповідно до положень Конвенції про тимчасове ввезення зі строком дії до одного року.
2. Забезпечення ідентифікації товарів при застосуванні митного режиму тимчасового вивезення
1. Засоби ідентифікації товарів, що поміщуються у митний режим тимчасового вивезення, обираються відповідно до статті 326 Кодексу та з урахуванням індивідуальних характеристик та особливостей товарів.
Відомості про ідентифікаційні ознаки товарів та/або застосовані засоби ідентифікації в установленому порядку вносяться до МД, або книжки А.Т.А., або іншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи.
2. Застосування засобів ідентифікації здійснюється в порядку, визначеному пунктами 2-4 глави 2 розділу ІІ цього Порядку.
3. Строк тимчасового вивезення та його продовження
1. Строк тимчасового вивезення товарів установлюється митним органом у кожному конкретному випадку під час їх митного оформлення з урахуванням пропозиції Декларанта, зазначеної в установленому порядку в МД, але не повинен перевищувати трьох років з дати поміщення товарів у зазначений митний режим.
Кінцева дата строку тимчасового вивезення товарів зазначається посадовою особою митного органу, яка здійснює випуск товарів, що тимчасово вивозяться за межі митної території України, у документі, за яким здійснюється митне оформлення товарів (МД, книжка А.Т.А. тощо)
2. Строк тимчасового вивезення товарів, поміщених у митний режим тимчасового вивезення, може бути продовжений митницею оформлення з урахуванням мети вивезення товарів та інших обставин і з дотриманням вимог, установлених Кодексом.
Для продовження строку тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою за наявності подаються:
документи, які підтверджують наявність обставин, що обумовлюють необхідність такого продовження;
нова книжка А.Т.А.
3. Рішення про продовження строку тимчасового вивезення товарів або про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення цих товарів приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві щодо продовження строку тимчасового вивезення.
Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову у продовженні строку тимчасового вивезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.
4. У разі прийняття митним органом рішення про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення товари повинні бути реімпортовані у строк, установлений митним органом, або заявлені до іншого митного режиму, який допускається щодо таких товарів з додержанням вимог Кодексу та інших законодавчих актів.
Строк реімпорту товарів встановлюється митним органом у рішенні про відмову в продовженні строку тимчасового вивезення товарів з урахуванням часу, потрібного для демонтажу, навантаження, транспортування (з урахуванням виду транспорту) тощо тимчасово вивезених товарів.
5. Інформація про продовження строку тимчасового вивезення товарів вноситься до ЄАІС в установленому порядку.
6. Якщо товари, які перебувають у митному режимі тимчасового вивезення, не можуть бути своєчасно реімпортовані унаслідок накладення на них арешту, то перебіг строку тимчасового вивезення цих товарів зупиняється на час такого арешту.
4. Передача права використання митного режиму тимчасового вивезення
1. Для отримання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає до митниці оформлення відповідну заяву. Разом із заявою подається письмова заява особи – резидента, що має намір прийняти право використання митного режиму тимчасового вивезення, про прийняття на себе зобов’язань особи, відповідальної за дотримання митного режиму тимчасового вивезення.
2. Рішення про надання дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення або про відмову в наданні такого дозволу приймається керівником митного органу або вповноваженою ним посадовою особою згідно з положеннями статті 117 Кодексу та оформлюється шляхом накладення відповідної резолюції на заяві.
Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення митний орган зобов’язаний невідкладно повідомити про причини та підстави такої відмови.
5. Здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму тимчасового вивезення
1. Контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового вивезення покладається на митницю оформлення.
2. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені у режим тимчасового вивезення, за рішенням цього органу, або за зверненням Декларанта чи митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заінтересованої особи в разі наміру цієї особи ініціювати продовження строку тимчасового вивезення товарів, зміну їх митного режиму тощо.
3. Особа, відповідальна за дотримання режиму тимчасового вивезення, на письмовий запит митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, що перебувають у митному режимі тимчасового вивезення.
4. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі тимчасового вивезення, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.
До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно тимчасово вивезених товарів, зокрема про:
поміщення товарів у митний режим тимчасового вивезення;
засоби, застосовані для ідентифікації товарів;
дозволи, надані митним органом на неодноразове переміщення через митний кордон України товарів протягом строку дії митного режиму тимчасового вивезення;
дозволи (загальні дозволи) на тимчасове вивезення контейнерів, пiддонiв, упаковок без оформлення МД або книжки А.Т.А.;
продовження строку тимчасового вивезення;
строк, установлений митним органом для реімпорту;
передачу права використання митного режиму тимчасового вивезення;
проведення митного огляду;
складення протоколу про порушення митних правил;
накладення арешту на тимчасово вивезені товари;
завершення режиму тимчасового вивезення;
припинення режиму тимчасового вивезення.
Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.
5. Для забезпечення контролю за тимчасовим вивезенням марок акцизного податку та їх реімпортом разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, до ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно таких марок акцизного податку, їх тип та кількість у розрізі підприємств за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.
Відомості про тип та кількість невикористаних чи пошкоджених марок акцизного податку або тип та кількість марок акцизного податку, що реімпортуються на митну територію України разом з товарами, для маркування яких вони тимчасово вивозилися, вносяться Декларантом у встановленому порядку до МД при декларуванні таких марок або маркованих ними підакцизних товарів.
У разі безповоротної втрати марок акцизного податку під час виробництва підакцизних товарів за межами митної території України для припинення митного режиму тимчасового вивезення Декларант надає митниці оформлення належним чином засвідчену копію документа, виданого Торгово-промисловою палатою або іншим уповноваженим органом країни-виробника на підтвердження цього факту, з обов\’язковим зазначенням кількості таких марок.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code