ПОРЯДОК здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України

ПОРЯДОК здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 жовтня 2011 р. № 1030
ПОРЯДОК 
здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України
1. Цей Порядок відповідно до частини шостої статті 319 Митного кодексу України, абзацу другого пункту \”н\” частини першої статті 20 Закону України \”Про охорону навколишнього природного середовища\”, частини другої статті 21 Закону України \”Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей\”, частини третьої статті 44 та частини четвертої статті 45 Закону України \”Про безпечність та якість харчових продуктів\”, частини другої статті 38 Закону України \”Про карантин рослин\”, частини шостої статті 18 Закону України \”Про ветеринарну медицину\” визначає процедуру здійснення митними органами у пунктах пропуску через державний кордон України санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю окремих товарів та контролю за переміщенням культурних цінностей у формі попереднього документального контролю (далі – попередній документальний контроль), що ввозяться на митну територію України (зокрема з метою транзиту).
{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 449 від 21.05.2012}
Дія цього Порядку не поширюється:
на товари, митне оформлення яких у відповідний режим (крім транзиту) завершується в пунктах пропуску через державний кордон України;
на товари, які надходять на митну територію України і визнані в установленому порядку гуманітарною допомогою.
2. Перевізник або експедитор, чи уповноважена особа, подають митним органам документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю, у тому числі ті, що передбачені пунктом 4 цього Порядку.
{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 449 від 21.05.2012}
3. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).
Попередній документальний контроль здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки та аналізу інформації, яка міститься в товаросупровідних (товаротранспортних) документах, документах та/або відомостях, наданих відповідно до пункту 4 цього Порядку, переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.
{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 449 від 21.05.2012}
4. Для здійснення попереднього документального контролю товарів перевізник або експедитор чи уповноважена особа надає посадовій особі митного органу документи та/або відомості, необхідні для здійснення відповідного виду державного контролю, зокрема:
1) для здійснення санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту) – міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа), якщо такий сертифікат вимагається санітарними заходами;
2) для здійснення ветеринарно-санітарного контролю товарів:
міжнародний ветеринарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа) (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту);
реквізити дозволу на ввезення в Україну об\’єктів ветеринарно-санітарного контролю у випадках, визначених статтею 83 Закону України \”Про ветеринарну медицину” (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);
відомості про включення товарів до державного реєстру ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів, а саме: номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);
3) для здійснення фітосанітарного контролю товарів, крім дерев\’яного пакувального матеріалу як супровідного матеріалу для товарів, що класифікується у товарній позиції 4415 згідно з УКТЗЕД (під час ввезення товарів на митну територію України або транзиту):
фітосанітарний сертифікат, який видається державним органом з карантину і захисту рослин країни-експортера, що засвідчує фітосанітарний стан товару (оригінал документа);
реквізити карантинного дозволу, що видається Держветфітослужбою згідно із статтею 37 Закону України \”Про карантин рослин”;
4) для здійснення екологічного контролю товарів:
свідоцтво про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із Законом України \”Про перевезення небезпечних вантажів”);
свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (оригінал документа) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних вантажів згідно із Законом України \”Про перевезення небезпечних вантажів”);
реквізити висновку Мінприроди про те, що відходи, які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. № 1120 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1217) (під час ввезення на митну територію України або транзиту небезпечних відходів);
відомості про включення товарів до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, а саме: серія, номер реєстраційного посвідчення та дата реєстрації (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту);
5) для здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей (під час ввезення товарів на митну територію України, крім транзиту) – свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, якщо це передбачено законодавством держави, з якої культурні цінності ввозяться на митну територію України.
Реквізити передбачених цим пунктом документів (крім тих, що видаються компетентними органами іноземних держав, а також свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі) зазначаються у попередній митній декларації.
{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
5. Під час здійснення попереднього документального контролю товарів перевіряється:
наявність документів для здійснення контролю;
відсутність заборон чи обмежень на ввезення на митну територію України або транзит товарів;
наявність державної реєстрації товарів у випадках, визначених законодавством;
відповідність відомостей, зазначених у документах для здійснення контролю (форми, реквізити документів), наявним зразкам;
наявність інформації про видачу контролюючими органами України документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, в єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби (крім свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі).
{Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 449 від 21.05.2012}
6. Факт здійснення попереднього документального контролю засвідчується шляхом проставлення посадовою особою митного органу на товаросупровідних (товаротранспортних) документах на товар відміток у формі відбитків штампа за формою і описом згідно з додатками 1 і 2, та особистої номерної печатки. Інформація про проведення попереднього документального контролю заноситься до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.
7. Здійснення попереднього документального контролю припиняється, якщо:
відсутній хоча б один документ, необхідний для здійснення попереднього документального контролю, або інформація про видачу контролюючими органами України документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, в єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби;
{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
державними органами запроваджено заборону на ввезення на митну територію України товарів (у тому числі з метою транзиту), здійснюються протиепідемічні заходи, ветеринарно-санітарні заходи відповідно до рішень державних надзвичайних протиепізоотичних комісій щодо сприйнятливих до хвороби тварин, продукції та сировини з них під час переміщення їх через митний кордон України або карантину тварин, запроваджено карантинний режим, виявлено вогнище карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту;
{Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
під час проведення митного огляду товарів і транспортних засобів виявлено:
{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
– пошкодження упаковки, яка безпосередньо контактує з товаром;
{Абзац п\’ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
– закінчення строку придатності товару;
{Абзац шостий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
– ознаки псування товару (наявність в транспортному засобі комах, невластивого для товару запаху тощо);
{Абзац сьомий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
– невідповідність транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі, вимогам екологічної безпеки (для автомобільних транспортних засобів.
{Абзац восьмий пункту 7 в редакції Постанови КМ № 449 від 21.05.2012}
У разі припинення здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного органу негайно вживає заходів для залучення посадової особи контролюючого органу, яка для здійснення відповідного виду державного контролю товару прибуває в пункт пропуску через державний кордон України.
8. Митне оформлення у відповідний митний режим ввезених на митну територію України товарів, які пройшли в пункті пропуску через державний кордон України попередній документальний контроль, завершується після проведення встановлених законодавством відповідних видів державного контролю посадовими особами контролюючих органів.
Пропуск транзитних товарів у пункті пропуску через державний кордон України – пункті вивезення за межі митної території України, які пройшли в пункті пропуску через державний кордон України – пункті ввезення на митну територію України попередній документальний контроль, здійснюється посадовими особами митних органів на підставі результатів проведеного в пункті ввезення на митну територію України попереднього документального контролю без залучення посадових осіб контролюючих органів.
9. Під час здійснення в пунктах пропуску через державний кордон України посадовими особами контролюючих органів відповідних видів державного контролю або посадовими особами митних органів попереднього документального контролю товарів не перевіряється наявність маркування дерев\’яного пакувального матеріалу, що супроводжує такі товари, яким є загальновизнаний у світі штамп або клеймо, що наноситься на такий пакувальний матеріал з метою засвідчення його фітосанітарного стану.
10. Організація роботи посадових осіб митних органів під час здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється згідно з інструкцією, що затверджується Мінфіном.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code