ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 451
ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 
здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон
1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі – залізничні транспортні засоби і товари), у пунктах пропуску (пунктах контролю) для залізничного сполучення через державний кордон (далі – пункти пропуску).
2. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.
3. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.
4. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється митними органами у взаємодії з державними органами, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю залізничних транспортних засобів і товарів, у встановленому законодавством порядку. Митні органи координують роботу із здійснення інших видів контролю у пунктах пропуску (пунктах контролю).
5. Терміни, що використовуються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:
відправка – товар, прийнятий до перевезення від одного вантажовідправника за однією залізничною накладною на одній станції відправлення на адресу одного вантажоодержувача на одну станцію призначення;
залізнична накладна – основний перевізний документ установленої форми, що подається залізниці вантажовідправником разом з товаром і супроводжує товар на всьому шляху перевезення до станції призначення. Накладна є обов’язковою двосторонньою письмовою формою угоди про перевезення товару, яка укладається між вантажовідправником і залізницею на користь третьої сторони – вантажоодержувача, та одночасно є договором на заставу товару для забезпечення гарантії внесення належної провізної плати та інших платежів за перевезення;
календарний штемпель станції – штемпель з найменуванням (кодом) залізничної станції та датою, відбиток якого проставляється працівниками залізничної станції на перевізних документах, що підтверджує виконання залізницею операцій з приймання товару до перевезення, його прибуття на станцію призначення, вивантаження та оформлення видачі;
митниця відправлення (станція відправлення) – митний орган (залізнична станція) на території України, де починається переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;
митниця призначення (станція призначення) – митний орган (залізнична станція) на території України, де закінчується переміщення товарів, що перебувають під митним контролем;
натурний лист – документ, який використовується для номерного обліку вагонів на залізничних станціях у разі передачі вагонів однією залізницею іншій і який містить дані про склад поїзда (номера вагонів), його масу, умовну довжину, станцію відправлення та призначення, відомості про засоби ідентифікації;
прикордонна передавальна станція – остання перед кордоном із суміжною державою під час вивезення товарів, перша – під час їх ввезення дільнична чи сортувальна залізнична станція, на якій виконуються операції з огляду вагонів, оформлення перевізних документів, а також здійснюються всі передбачені законодавством види контролю для товарів, що переміщуються залізничним транспортом;
технологічна схема роботи станції – документ, у якому визначається порядок організації роботи станції, зокрема послідовність і строки виконання операцій з огляду залізничних транспортних засобів, їх завантаження і розвантаження, оформлення перевізних документів.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
6. У випадках, передбачених міжнародними договорами, залізничний транспортний засіб (завантажений або порожній) переміщується через митний кордон України без декларування.
7. Митний контроль та митне оформлення військових залізничних транспортних засобів, військової техніки, товарів, що перевозяться підприємствами спецзв’язку, здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням специфіки перевезення.
8. Товари, ввезення яких заборонено законодавством, не пропускаються на митну територію України та в установленому порядку підлягають поверненню за кордон, як правило, в день їх ввезення. У разі відсутності технічних і технологічних можливостей вивезти такі товари протягом доби залізниця надає митниці відправлення письмове підтвердження даного факту.
9. Порядок взаємодії посадових осіб митних органів, які здійснюють митні формальності з товарами, що переміщуються залізничними транспортними засобами, і працівників залізниць України встановлюється Мінфіном разом з Мінінфраструктури у разі:
переадресування, аварії, відчеплення вагонів або дії обставин, що мають характер непереборної сили, та повернення помилково відправлених товарів;
здійснення митного контролю залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього);
переміщення багажу (вантажобагажу), що в пасажирських поїздах міжнародного сполучення, у складі якого є багажні вагони;
застосування електронного документообігу тощо.
10. Декларування залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього), що використовується для перевезення у міжнародному сполученні товарів, пасажирів і для технічного обслуговування ділянок залізниць України, що проходять територією інших держав, здійснюється шляхом подання митному органові в пункті пропуску (пункті контролю) або на прикордонній передавальній станції, або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу інформації про такі залізничні транспортні засоби та мету їх переміщення (під навантаження, повернення, технічне обслуговування ділянок залізниць України тощо), зазначені у передатній відомості, перевізних документах чи натурному листі.
Декларування залізничного рухомого складу, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, оренди (у тому числі приписаних до залізниць інших держав), лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації, заповненої в установленому порядку.
11. Митний контроль за переміщенням через митний кордон України залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього) здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки відомостей, зазначених у документах, що подаються для здійснення митних процедур. Для цілей митного контролю використовується інформація, що міститься в автоматизованому банку даних Укрзалізниці. Порядок подання такої інформації встановлюється наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, та центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту.
12. Митне оформлення товарів, що перевозяться залізничними транспортними засобами, здійснюється в будь-якому митному органі з їх пред’явленням.
13. Наявність на транспортних документах відбитка календарного штемпеля станції, що приймає товари до перевезення, свідчить про зобов’язання залізниці щодо перевезення цих товарів та дотримання митних правил, установлених законодавством.
14. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення залізничних транспортних засобів і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.
Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що ввозяться на митну територію України
15. Працівники прикордонної передавальної станції інформують митний орган про перетинання митного кордону залізничними транспортними засобами.
Для здійснення митного контролю працівники прикордонної передавальної станції подають посадовим особам митного органу документи, визначені Митним кодексом України.
16. Посадові особи митного органу і працівники прикордонної передавальної станції проводять перевірку кількості та номерів залізничних транспортних засобів, що надходять, цілісності пломб, запірно-пломбувальних пристроїв, стану збереження товарів на відкритому рухомому складі в порядку і строки, встановлені технологічною схемою роботи станції, погодженою з відповідним митним органом та органом охорони державного кордону.
17. Посадова особа митного органу реєструє подані для здійснення митного контролю документи, перевіряє відповідність даних, зазначених у них, даним, що містяться в передатній відомості, а також комплектність необхідних товаросупровідних документів.
18. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю) у разі переміщення їх через митний кордон України, та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).
У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення цих видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.
19. За результатами митного контролю посадова особа митного органу приймає рішення про:
здійснення митного оформлення товарів;
відправлення товарів на митну територію України у митницю призначення під митним контролем;
повернення товарів за межі митного кордону України (у тому числі за заявою вантажовласника або вантажоперевізника);
неможливість пропуску товарів на митну територію України.
20. У разі прийняття рішення про здійснення митного оформлення посадова особа митного органу здійснює митні формальності відповідно до вимог Митного кодексу України.
21. У разі прийняття рішення про відправлення товарів у митницю призначення під митним контролем посадова особа митниці відправлення здійснює митні формальності щодо таких товарів відповідно до вимог Митного кодексу України.
На всіх перевізних, товаросупровідних документах і документах контролю доставки посадова особа митниці відправлення проставляє підпис і відбиток штампа \”Під митним контролем”, крім випадків використання електронного документообігу.
22. У разі прийняття рішення про повернення товарів за кордон посадова особа митниці відправлення вчиняє запис \”Підлягає поверненню” у передатній відомості і накладній під найменуванням товару, зазначає підстави для повернення та оформлює вмотивовану письмову відмову відповідно до Митного кодексу України. У разі повернення товарів з технічних чи комерційних причин, а також у випадках, зазначених у статті 21 Угоди про міжнародне вантажне сполучення, до перевізних документів додається акт загальної форми.
23. У разі прийняття рішення про неможливість пропуску товарів на митну територію Україну посадова особа митниці відправлення вчиняє запис \”Пропуск заборонено” у передатній відомості і відповідних графах накладних під найменуванням товару і оформлює картку відмови, у якій зазначає підстави для прийняття такого рішення; запис завіряється підписом і відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи. Такі товари (вантажі) перебувають під митним контролем та під охороною залізниці до їх вивезення за межі митної території України.
Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що вивозяться за межі митної території України
24. Для здійснення митного оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України, декларант повинен подати митниці відправлення митну декларацію, заповнену відповідно до обраного митного режиму.
Митне оформлення товарів проводять посадові особи митниці відправлення.
Крім випадків застосування електронної митної декларації, підтвердженням надання права на переміщення товарів у митницю призначення є наявність відбитка особистої номерної печатки і штампа \”Під митним контролем” посадової особи митниці відправлення у відповідних графах накладних, призначених для перевезення.
У разі оформлення електронної митної декларації відповідні відмітки на накладних, призначених для станції відправлення, митним органом не проставляються.
25. Працівник прикордонної передавальної станції інформує митний орган про прибуття товарів на станцію та подає документи для здійснення митного контролю відповідно до вимог Митного кодексу України.
26. Після прийняття рішення про пропуск товарів через митний кордон України примірники митної декларації у разі подання її на паперовому носії і передатної відомості залишаються в митниці призначення, а перевізні і супровідні документи повертаються прикордонній передавальній станції для подальшого перевезення.
{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}
27. Залізничний транспортний засіб з товарами, який не був прийнятий суміжною державою і повернувся на прикордонну передавальну станцію, перебуває на коліях станції під митним контролем та охороною залізниці на підставі перевізних документів, згідно з якими він переміщувався за межі митної території України, до з’ясування обставин повернення і прийняття рішення щодо подальшого перевезення товарів.
Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що переміщуються територією України транзитом
28. Пропуск через митний кордон України транзитних товарів та залізничних транспортних засобів, що здійснюють транзитні перевезення, а також контроль за їх переміщенням здійснюються в спрощеному режимі у встановленому законодавством та міжнародними договорами порядку.
29. Митне оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення, заявлених до митного режиму транзиту, здійснюється митним органом, у зоні діяльності якого починається транзитне переміщення.
30. У разі надходження у митницю призначення частини партії товару, яка оформлена митницею відправлення в режимі транзиту по одному документу контролю доставки або накладній, допускається випуск за межі митної території України частини цієї партії за ксерокопією документа контролю доставки з поставленням її на контроль до повного випуску всієї партії товару з використанням наявної інформації в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби.
31. Зміна митного режиму транзиту на митний режим імпорту здійснюється відповідно до Митного кодексу України.
Така зміна режиму може бути здійснена тільки під час перебування товарів на станції (вузловій чи сортувальній), розташованій на шляху транзиту, визначеному митницею відправлення.
Митний огляд залізничних транспортних засобів і товарів
32. Митні органи мають право проводити митний огляд та переогляд залізничних транспортних засобів і товарів з метою перевірки законності переміщення, відповідності даних, наведених у перевізних та товаросупровідних документах, фактичним.
Посадова особа митного органу за результатами системи управління ризиками у порядку, визначеному Мінфіном, приймає рішення про проведення огляду залізничних транспортних засобів і товарів, що перебувають під митним контролем, багажу (вантажобагажу) та обсяг його проведення.
33. У разі виявлення пошкодження або втрати митного забезпечення, накладеного на товари та транспортні засоби, чи за наявності інших видимих ознак можливого несанкціонованого доступу до товарів, що перебувають під митним контролем, а також за наявності достатніх підстав вважати, що переміщення таких залізничних транспортних засобів і товарів через митний кордон України здійснюється поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, у тому числі в разі отримання відповідної інформації від правоохоронних органів, може проводитися переогляд залізничних транспортних засобів і товарів.
34. Про результати огляду (переогляду) складається акт за формою, встановленою Мінфіном.
35. Підприємства залізниці, які переміщують через митний кордон товари, на вимогу митного органу здійснюють завантаження, розвантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування та перепакування товарів, що підлягають митному контролю, а також відкривають приміщення, місткості та інші місця, де можуть перебувати такі товари.
36. Перевантаження товарів з одного виду транспорту на інший, а також з вагонів, що стоять на одній колії, у вагони, що стоять на іншій, через склад, рампу чи майданчик здійснюється під контролем митного органу, у зоні діяльності якого воно проводиться. Порядок перевантаження і контролю визначається технологічною схемою роботи станції, погодженою з митним органом і органом охорони державного кордону.
Здійснення митних формальностей у міжнародному пасажирському залізничному транспорті
37. Митний контроль та митне оформлення товарів (особистих речей), що належать пасажирам, і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється посадовими особами митних органів у зонах митного контролю в межах пунктів пропуску (пунктів контролю):
в оглядових залах, на перонах вокзалів залізничних станцій, у вагонах поїздів міжнародного пасажирського сполучення;
у приміщеннях для огляду товарів, що переміщуються через митний кордон України у несупроводжуваному багажі та вантажобагажі, – у багажних відділеннях залізничних станцій;
в інших місцях уздовж маршруту руху залізничного транспортного засобу, визначених за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону та центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
38. Посадка і висадка пасажирів, що пройшли митний контроль та митне оформлення, а також завантаження і розвантаження товарів, відправлення пасажирських поїздів з місць стоянки здійснюються з дозволу митного органу і органу охорони державного кордону.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code