ПОРЯДОК подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів 
України 
08.06.2012 № 692
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 червня 2012 р. 
за № 1080/21392
ПОРЯДОК 
подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі
1. Цей Порядок регламентує подання та розгляд Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі (далі – МБТ), а також надання, зупинення дії й анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію МБТ.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України.
3. З метою одержання дозволу на відкриття та експлуатацію МБТ до митного органу та органу охорони державного кордону, у зоні діяльності яких планується відкрити МБТ, підприємством подається заява на відкриття та експлуатацію МБТ (далі – Заява) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 08 червня 2012 року № 692 „Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1080/21392.
{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1234 від 28.11.2012}
4. До Заяви додаються такі документи:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і копії установчих документів;
довідка банку (банків) про поточні рахунки заявника в національній та/або іноземній валюті;
план пункту пропуску через державний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити МБТ (у разі відкриття МБТ у пункті пропуску через державний кордон України);
копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщенням, у якому плануються відкриття та експлуатація МБТ;
{Абзац п\’ятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1234 від 28.11.2012}
згода заявника на обробку його персональних даних відповідно до законодавства України;
{Абзац шостий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1234 від 28.11.2012}
план приміщення МБТ;
довідка органу державної податкової служби про відсутність у юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців заборгованості із сплати податків та зборів до державного та місцевих бюджетів.
5. Заява реєструється в день її надходження і розглядається митним органом та органом охорони державного кордону протягом 5 робочих днів після її реєстрації. Під час розгляду Заяви перевіряється достовірність відомостей, зазначених у поданих заявником документах. Митним органом також перевіряється відповідність передбачуваного для МБТ приміщення вимогам статей 420 та 421 Митного кодексу України.
6. Мотивовані висновки щодо можливості або неможливості відкриття МБТ разом з документами, зазначеними у пунктах 3 та 4 цього Порядку, митний орган та орган охорони державного кордону подають відповідно до Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України. Висновок митного органу, зокрема, має містити повні відомості про МБТ та організацію в ньому митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України. Копії документів зберігаються у митному органі та органі охорони державного кордону.
7. Подані до Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України документи розглядаються спільною робочою групою, створеною відповідно до наказу Держмитслужби України та Адміністрації Держприкордонслужби України. Якщо документи відповідають вимогам, установленим Митним кодексом України та законодавством України з питань охорони державного кордону, наказом Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України протягом 15 робочих днів після надходження документів до Держмитслужби України заявнику надається дозвіл на відкриття та експлуатацію МБТ (далі – дозвіл).
{Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1234 від 28.11.2012}
8. На підставі наказу Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України про надання дозволу на відкриття та експлуатацію МБТ підприємство включається Держмитслужбою України до реєстру МБТ. Ведення реєстру МБТ забезпечується Держмитслужбою України. Уповноважена посадова особа Держмитслужби України вносить до реєстру МБТ таку інформацію:
реєстраційний номер МБТ;
код митниці, яка здійснює контроль за МБТ;
код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
організаційно-правова форма господарювання юридичної особи;
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця;
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи – підприємця;
адреса місця провадження діяльності підприємства або фізичної особи -підприємця;
назва пункту пропуску, у якому провадить діяльність МБТ;
площа МБТ;
дата припинення строку дії договору користування приміщенням, у якому розташовано МБТ (у разі якщо утримувач МБТ не є власником приміщення);
найменування митниці, яка здійснює контроль за діяльністю МБТ;
найменування митного поста, який здійснює контроль за діяльністю МБТ;
номер та дата наказу щодо надання дозволу;
дата, з якої зупиняється дія дозволу, причини такого зупинення, реквізити наказу про зупинення дії дозволу (у разі зупинення);
дата, до якої зупиняється дія дозволу (у разі зупинення);
дата анулювання дозволу, підстави для анулювання, реквізити наказу про анулювання дозволу (у разі анулювання);
дата виключення МБТ з реєстру МБТ (у разі виключення);
реквізити судового рішення щодо поновлення дозволу в реєстрі МБТ (у разі отримання такого рішення).
Реєстраційний номер МБТ формується за такою схемою:
D/XXXX/AА,
де D – маркер, який вказує про належність цього реєстраційного номера МБТ (зазначається як „D”);
XXXX – (символи 2-5 реєстраційного номера МБТ формуються в порядку зростання, починаючи з 0001) – порядковий номер МБТ у загальному переліку таких магазинів;
AА – (символи 6-7) – відображають історію дозволу. Порядкові номери переоформлених дозволів присвоюються у порядку зростання, починаючи з 01. Символи 6-7 реєстраційного номера МБТ формуються таким чином: при отриманні підприємством дозволу зазначається „00”, при переоформленні дозволу вперше – „01”, при переоформленні дозволу вдруге – „02” і т. д.
Дані щодо місця проживання фізичної особи – підприємця – утримувача МБТ, реєстраційний номер його облікової картки платника податків, серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) оприлюдненню не підлягають.
Витяг з реєстру МБТ видається підприємству Держмитслужбою України протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу.
Витяг з реєстру МБТ містить таку інформацію:
назва реєстру;
реєстраційний номер МБТ;
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця;
місцезнаходження юридичної особи;
код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
адреса місця провадження діяльності підприємства або фізичної особи -підприємця;
площа МБТ;
реквізити рішення щодо надання дозволу.
{Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1234 від 28.11.2012}
9. У наданні дозволу може бути відмовлено за результатами засідання спільної робочої групи Держмитслужби України й Адміністрації Держприкордонслужби України у разі:
коли приміщення МБТ не відповідає вимогам статей 420 та 421 Митного кодексу України;
відсутності документів, зазначених у пунктах 3 та 4 цього Порядку, або коли у цих документах містяться неправдиві відомості;
коли розташування такого магазину в пункті пропуску через державний кордон України ускладнюватиме забезпечення режиму, установленого у цьому пункті пропуску відповідно до законодавства.
10. Мотивована відмова в наданні дозволу надсилається Держмитслужбою України заявникові в письмовій формі. Оскарження рішення про відмову у наданні дозволу здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України.
11. Держмитслужба України в 10-денний строк від дня надання дозволу інформує про це орган державної податкової служби за місцем реєстрації заявника як платника податків та відповідний орган державної статистики.
12. Дозвіл може бути переоформлений, анульований або його дія може зупинятись на строк до 30 днів органами, уповноваженими надавати ці дозволи.
13. Переоформлення дозволу, зупинення дії дозволу та анулювання дозволу здійснюються відповідно до статей 412 та 413 Митного кодексу України.
14. Про зупинення дії або анулювання дозволу органами, зазначеними у пункті 7 цього Порядку, видається наказ.
15. Завірена копія наказу про зупинення дії або анулювання дозволу видається заявникові або надсилається йому рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати видання такого наказу.
16. Оскарження наказу про зупинення дії чи про анулювання дозволу здійснюється у порядку, встановленому законом.
17. Держмитслужба України протягом 10 календарних днів від дня анулювання дозволу подає відповідну інформацію органові державної податкової служби та органові державної статистики за місцем реєстрації МБТ або його утримувача як платника податку.
18. Протягом 30 днів з дня анулювання дозволу товари, які знаходяться у цьому магазині та перебувають в митному режимі безмитної торгівлі, підлягають декларуванню утримувачем магазину до іншого митного режиму або розміщенню в установленому Митним кодексом України порядку в іншому МБТ.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code