Category Митне право

ПОРЯДОК застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 447
ПОРЯДОК 
застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору
1. Цей Порядок визначає механізм застосування митних процедур для реалізації спеціальних спрощень, які надаються уповноваженому економічному оператору (далі – оператор).
2. Для оператора, якому видано сертифікат щодо надійності і безпеки, спеціальні спрощення застосовуються в такому порядку:
1) спеціальне спрощення щодо зменшеного обсягу відомостей, які необхідно подати митному органу до прибуття на митну територію України та/або вибуття за межі митної території України товарів, транспортних засобів комерційного призначення, застосовується згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, якими встановлені відповідні вимоги.
Митний орган приймає рішення про необхідність виконання митних формальностей під час ввезення товарів з урахуванням інформації, яка міститься в митних деклараціях, оформлених на зазначені товари, та на підставі результатів обробки інформації системою управління ризиками і результатів митного контролю під час пропуску таких товарів на митну територію України. Рішення щодо виконання митних формальностей під час вивезення товарів приймається відповідно до підпункту 4 цього пункту;
2) спеціальне спрощення щодо тимчасового зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, у приміщеннях, на відкритих та критих майданчиках оператора реалізується шляхом виконання передбачених пунктом 5 цього Порядку митних формальностей та направлення відповідно до статті 202 Митного кодексу України митному органу протягом однієї години з моменту фактичного розміщення товарів у таких приміщеннях, на відкритих та критих майданчиках електронного уніфікованого документа з електронним цифровим підписом;
3) спеціальне спрощення у вигляді зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці використовується оператором виключно після виконання митних формальностей, передбачених пунктом 5 цього Порядку.
Посадова особа оператора має право зняти митне забезпечення без дозволу митного органу виключно в разі, коли ідентифікаційні ознаки митного забезпечення відповідають відомостям про нього, зазначеним у товаросупровідних документах та оформлених митних деклараціях (витягах).
Митне забезпечення знімається посадовими особами оператора у спосіб, що дає змогу зберегти всі унікальні ідентифікаційні ознаки такого митного забезпечення.
У разі наявності розбіжностей між фактичним митним забезпеченням та відомостями про нього в товаросупровідних, митних документах, а також у разі неможливості збереження ідентифікаційних ознак митного забезпечення зняття такого забезпечення без дозволу митного органу не дозволяється.
Оператор інформує митний орган про обставини, що перешкоджають застосуванню спеціального спрощення у вигляді зняття митного забезпечення без отримання дозволу митниці, шляхом надіслання електронного повідомлення з електронним цифровим підписом. Якщо митний орган протягом чотирьох робочих годин з моменту отримання зазначеного повідомлення не поінформував оператора про намір здійснити митний огляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення шляхом надіслання електронного повідомлення з електронним цифровим підписом оператор має право зняти митне забезпечення.
Оператор забезпечує ведення обліку та зберігання засобів митного забезпечення, знятого самостійно, не менш як 1095 днів;
4) спеціальне спрощення у вигляді відправки товарів з приміщень, відкритих та критих майданчиків оператора без пред’явлення їх митному органу відправлення застосовується оператором у разі електронного декларування товарів для вивезення їх за межі митної території України у відповідному митному режимі або в разі відправлення товарів внутрішнім транзитом.
У разі формування системою управління ризиками завдань на проведення заходів митного контролю, що передбачають, зокрема, огляд товарів, відбір зразків, такі заходи вживаються митним органом, до якого відправлені зазначені товари. Якщо митний орган відправлення одночасно є митним органом пропуску товарів через митний кордон України, всі заходи митного контролю здійснюються таким органом.
3. Для оператора, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур, спеціальні спрощення застосовуються в такому порядку:
1) митний контроль в першочерговому порядку здійснюється шляхом:
переміщення електронних копій митних декларацій, електронних документів, відомостей, поданих в установленому порядку митному органу оператором, на початок черги в автоматизованій системі митного оформлення та інших електронних системах митних органів;
розгляду заяв, прийняття рішень, здійснення митного контролю в першочерговому порядку після отримання митним органом від оператора передбачених Митним кодексом України та іншими актами законодавства документів і відомостей;
2) розміщення товарів на складі тимчасового зберігання закритого типу без отримання дозволу митного органу здійснюється шляхом виконання передбачених пунктом 5 цього Порядку митних формальностей та направлення відповідно до статті 202 Митного кодексу України оператором протягом однієї години з моменту фактичного розміщення товарів на складі тимчасового зберігання оператора митному органу електронного уніфікованого документа з електронним цифровим підписом.
Для застосування спеціального спрощення, наведеного в цьому підпункті, виконуються митні формальності щодо зняття митного забезпечення, передбачені підпунктом 3 пункту 2 цього Порядку;
3) звільнення від надання гарантії застосовується щодо товарів, декларантом яких є оператор, шляхом подання в установленому порядку митної декларації або документа, що її замінює, із зазначенням в них відомостей про оператора;
4) митне оформлення товарів на об’єктах оператора здійснюється шляхом виконання митним органом митних формальностей у спеціально облаштованих приміщеннях і на робочих місцях посадових осіб митних органів на території оператора. Перебування посадових осіб митного органу на зазначеній території може бути постійним або тимчасовим.
Режим роботи посадових осіб митних органів на території оператора узгоджується оператором та керівником митного органу з урахуванням обсягу митних формальностей та фактичної штатної чисельності митного органу.
Митні формальності на об’єктах оператора, на яких не перебувають на постійній основі посадові особи митного органу, виконуються із справлянням плати за виконання митними органами митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для таких органів, відповідно до статті 247 Митного кодексу України. Внесення такої плати здійснюється оператором до 15 числа наступного місяця в розмірі всієї нарахованої за попередній місяць плати. Контроль за правильністю нарахування та справляння зазначеної плати здійснюється митним органом та оператором з урахуванням положень пункту 7 цього Порядку;
5) у разі коли протягом певного часу, погодженого з митним органом, товари неодноразово ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі однією особою за одним зовнішньоекономічним договором, допускається подання однієї митної декларації за рішенням оператора. Для цілей цього спеціального спрощення поняття \”неодноразово” означає два і більше випадків ввезення на митну територію України або вивезення за її межі товарів, у тому числі таких, що плануються до ввезення (вивезення).
4. Для оператора, якому видано сертифікат на спрощення митних процедур та сертифікат щодо надійності і безпеки, спеціальні спрощення застосовуються відповідно до пунктів 2 і 3 цього Порядку.
5. Митні формальності щодо прибуття (відправлення) товарів оператора виконуються в такому порядку:
1) оператор, який очікує прибуття чи планує відправлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на об’єкти оператора, повідомляє про це митному органу шляхом надіслання електронного повідомлення з електронним цифровим підписом про:
реквізити митної декларації, відповідно до якої здійснюється переміщення товарів;
опис та вагу товарів, що прибувають (відправляються);
номери транспортних засобів, які здійснюють переміщення товарів;
дату та час очікуваного прибуття (відправлення) товарів, транспортних засобів комерційного призначення на об’єкти (з об’єктів) оператора;
код місця прибуття (відправлення) товарів, транспортних засобів комерційного призначення;
наміри щодо подальшого використання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що прибувають (розміщення на тимчасове зберігання, розміщення в митний режим, відбір зразків, відправка товарів внутрішнім транзитом тощо);
2) митний орган протягом чотирьох робочих годин після отримання електронного повідомлення від оператора проводить аналіз інформації, зокрема тієї, що міститься у митній декларації, відповідно до якої здійснюється переміщення товарів, та в повідомленні оператора, та інформує оператора шляхом надіслання електронного повідомлення з електронним цифровим підписом про заходи митного контролю, які будуть здійснені щодо відповідної партії товарів, або про відсутність необхідності здійснення таких заходів;
3) відсутність інформації від митного органу протягом чотирьох робочих годин після надсилання оператором електронного повідомлення, передбаченого підпунктом 2 цього пункту, надає право оператору, який отримав сертифікат щодо надійності і безпеки, на застосування спеціальних спрощень, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 15 Митного кодексу України.
У разі надіслання митним органом оператору повідомлення про намір оглянути товари (здійснити інші заходи митного контролю) такі заходи проводяться на об’єктах оператора невідкладно, але не пізніше чотирьох робочих годин з моменту надіслання відповідного повідомлення оператору;
4) митні формальності, передбачені спеціальним спрощенням, передбаченим у підпункті 4 пункту 2 цього Порядку, можуть виконуватися також щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення оператора, який отримав сертифікат на спрощення митних процедур.
6. Обмін електронними повідомленнями та електронними документами згідно з цим Порядком здійснюється з автоматичним підтвердженням їх отримання іншою стороною. Підтвердження отримання інформаційного повідомлення іншою стороною повинне містити відомості про дату і час. Облік часу виконання митних формальностей, встановлених цим Порядком, здійснюється з урахуванням дати і часу отримання інформаційного повідомлення відповідною стороною.
7. Взаємовідносини оператора з митним органом визначаються погодженою керівником митного органу та оператором процедурою з дотриманням вимог частини п’ятої статті 12 Митного кодексу України.

Read More