Archives Лютий 2014

Науково-практичний коментар до ст. 198 Сімейного кодексу України

Стаття 198. Підстави виникнення обов\’язку батьків утриму-

вати повнолітніх дочку, сина

 

1. Батьки зобов\’язані утримувати своїх повнолітніх не-

працездатних дочку, сина, які потребують матеріальної

допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу

надавати.

 

1. Відповідно до Конвенції про права дитини, правовий
ста-

тус дитини має особа до досягнення нею повноліття. У
зв\’язку

з цим постало питання, чи правильним буде, з юридичної
точ-

ки зору, називати у Сімейному кодексі дитиною того, хто
має

двадцять чи навіть п\’ятдесят років. Певно, що ні.

 

Батько називає свого сорокарічного сина дитиною хіба що

за неофіційних обставин. Слова \”син\”, \”дочка\” – вираз
пова-

ги, в той час як \”дитина\” стосовно дорослої людини – це
на-

че повернення до минулого. З іншого боку, слово \”дитина\”,

сказане, наприклад, щодо одруженого чоловіка, може звуча-

ти і як ознака загальмованості його психічного та
розумового

розвитку.

 

Сімейний кодекс України усіх учасників сімейних відно-

син називає в однині. Якщо у множині слово \”діти\” не
пов\’я-

зується стовідсотково з періодом неповноліття, то в
однині

слово \”дитина\” має мати для вжитку строго визначену
вікову

межу – 18 років.

 

З цих міркувань у Сімейному кодексі започатковане вживан-

ня не лише терміна \”дитина\”, а й термінів \”дочка\” та \”син\”.

 

До речі, якби в Сімейному кодексі РФ усі учасники сімей-

них відносин називалися б в однині, а не у множині,
викорис-

тання слова \”ребенок\” щодо тридцятирічної жінки виглядало

би недоречно.

 

2. Для виникнення обов\’язку матері, батька утримувати

повнолітніх дочку, сина потрібні три умови:

 

1) дочка, син мають бути непрацездатними;

 

2) дочка, син мають потребувати матеріальної допомоги;

 

3) мати, батько мають бути матеріально забезпеченими,

здатними утримувати сина або дочку.

 

3. Дочка, син вважаються непрацездатними у разі досяг-

нення ними пенсійного віку або настання інвалідності.

 

4. Потреба в матеріальній допомозі визначається залежно

від наявності прожиткового мінімуму.

 

5. Аліментний обов\’язок матері, батька не пов\’язується з

їхньою працездатністю, а лише з їх матеріальним станом.

 

6. Обов\’язок матері, батька утримувати дочку, сина – це

індивідуальний обов\’язок кожного з них, а не єдиний
солідар-

ний обов\’язок, тому, якщо позов про стягнення аліментів

пред\’явлено одночасно до матері і батька, сума аліментів,
на-

лежних до сплати, має визначатися з кожного з них окремо.

Read More