Archives Вересень 2023

4. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії

4. Порядок подання та розгляду документів 
                      для отримання ліцензії 
     4.1.  Заява про видачу ліцензії разом з усіма документами, що 
подаються для отримання ліцензії,  та описом  (переліком)  поданих 
документів  повинні бути наскрізно пронумеровані,  прошнуровані та 
засвідчені відбитком печатки  та  підписом  керівника  заявника  і 
подаються  у  швидкозшивачі.  Опис  (перелік)  поданих  документів 
повинен містити посилання на номери сторінок згідно  з  наскрізною 
нумерацією.
{  Пункт  4.1 глави 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  372  (  z0804-11 ) від 
16.06.2011 } 
     4.2. Заяву про видачу ліцензії (дубліката ліцензії)  разом  з 
усіма необхідними документами заявники направляють поштою, подають 
особисто або через уповноважену особу до Нацкомфінпослуг. 
     4.3. Заявник   несе   відповідальність   згідно   з    чинним 
законодавством  за  достовірність інформації,  указаної в заяві та 
документах, поданих для отримання ліцензії (дубліката ліцензії). 
     4.4. Заява про видачу ліцензії та документи,  що додаються до 
неї, приймаються за описом. 
     4.5. Не  приймаються  документи з підчищеннями або дописками, 
закресленими словами та цифрами,  іншими  не  обумовленими  в  них 
виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не 
дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. 
     4.6. Заява   про   видачу   ліцензії   (дубліката   ліцензії) 
залишається без розгляду, якщо:
     4.6.1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
     4.6.2)  документи  оформлені  та подані до Нацкомфінпослуг із 
порушенням цих Ліцензійних умов;
     4.6.3) в  описі відсутні всі необхідні для отримання ліцензії 
документи або опис подано з порушенням пункту 4.1 цих  Ліцензійних 
умов. 
     4.7. Про  залишення  заяви  про  видачу ліцензії без розгляду 
заявник повідомляється у письмовій формі  із  зазначенням  підстав 
залишення  заяви  про  видачу  ліцензії  без  розгляду  і в строк, 
передбачений для видачі ліцензії (не більше 30 календарних днів  з 
дати одержання передбачених цими Ліцензійними умовами документів). 
     4.8. Не  пізніше  30  днів  з  дня  надходження заяви та всіх 
необхідних документів від заявника Нацкомфінпослуг приймає рішення 
про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії.
     Повідомлення про прийняття рішення про  видачу  ліцензії  або 
відмову  у  видачі  ліцензії надсилається (видається) заявникові в 
письмовій формі не пізніше третього робочого дня з дати  прийняття 
відповідного  рішення.  У  рішенні  про  відмову у видачі ліцензії 
зазначаються підстави такої відмови. 
     4.9. Підставами для прийняття рішення про  відмову  у  видачі 
ліцензії є:
     4.9.1) невідповідність заявника згідно з поданими документами 
вимогам цих Ліцензійних умов;
     4.9.2) недостовірність  інформації  у   документах,   поданих 
заявником для отримання ліцензії;
     4.9.3) наявність порушень,  які не було усунено  у  зв\’язку з 
попереднім залишенням заяви про видачу ліцензії без розгляду. 
     4.10. У  разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення 
завідомо недостовірних даних у документах,  поданих для  отримання 
ліцензії,  заявник  може  подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про 
видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці  з  дати  прийняття 
рішення про відмову у видачі ліцензії.
     В  інших випадках заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову 
заяву   про  видачу  ліцензії  після  усунення  причин,  що  стали 
підставою для відмови у видачі ліцензії. 
     4.11. Рішення  про  відмову  у  видачі  ліцензії  може   бути 
оскаржене в суді. 
     4.12.  У  разі  прийняття  Нацкомфінпослуг рішення про видачу 
ліцензії її оформлення здійснюється не  пізніше  п\’ятого  робочого 
дня з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за 
видачу ліцензії. 
     4.13.  Якщо  заявник протягом тридцяти календарних днів з дня 
направлення  йому  повідомлення  про  прийняття рішення про видачу 
ліцензії не подав документа,  що  підтверджує  внесення  плати  за 
видачу   ліцензії,  або  не  звернувся  для  отримання  оформленої 
ліцензії,  Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про  видачу 
такої ліцензії.
{  Пункт  4.13  глави  4  в  редакції  Розпорядження  Національної 
комісії,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
                    5. Переоформлення ліцензії 
     5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:
     5.1.1) зміна   найменування  страховика,  якщо  ця  зміна  не 
пов\’язана з реорганізацією страховика;
     5.1.2) зміна місцезнаходження страховика. 
     5.2. У  разі  виникнення  підстав для переоформлення ліцензії 
страховик зобов\’язаний не пізніше десятого  робочого  дня  з  дати 
виникнення   підстави   для   переоформлення  ліцензії  подати  до 
Нацкомфінпослуг  заяву  про  переоформлення  ліцензії  (додаток 5) 
разом  із  ліцензією,  що  підлягає  переоформленню,  засвідчені в 
установленому порядку копії відповідних документів, що засвідчують 
зазначені   зміни,   та   копію  повідомлення  в  засобах  масової 
інформації (за місцезнаходженням страховика) про зазначені зміни. 
     5.3. Нацкомфінпослуг протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати 
надходження  заяви  про  переоформлення ліцензії та документів, що 
додаються  до  неї,  в  разі  прийняття рішення про переоформлення 
ліцензії   видає   переоформлену   на  новому  бланку  ліцензію  з 
урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
     У   переоформленні   ліцензії  може  бути  відмовлено,  якщо:
     заява  про  переоформлення  ліцензії підписана особою, яка не 
має на це повноважень;
     документи  оформлені  з  порушенням  вимог пункту 5.2 глави 5 
Ліцензійних умов.
     У   розпорядженні   про  відмову  в  переоформленні  ліцензії 
зазначаються підстави для такої відмови.
     Протягом  трьох  робочих  днів  з  дня,  наступного  за  днем 
прийняття  рішення Нацкомфінпослуг про переоформлення ліцензії або 
про   відмову   у   переоформленні  ліцензії,  страховик  письмово 
повідомляється  про  результати  розгляду заяви про переоформлення 
ліцензії.
{  Пункт 5.3 глави 5 в редакції Розпоряджень Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N  2421  (  z2172-12  )  від  27.11.2012,  N 2667 ( z0034-13 ) від 
11.12.2012 } 
     5.4.  У  разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг уносить 
відповідні  зміни до Державного реєстру фінансових установ України 
не пізніше третього робочого дня  з  дати  прийняття  рішення  про 
переоформлення ліцензії. 
     5.5.  Нацкомфінпослуг  має  право  відмовити в переоформленні 
ліцензії у разі неподання страховиком оригіналу  бланка  ліцензії, 
оформлених   належним   чином  копій  документів,  що  засвідчують 
відповідні зміни. 
                   6. Видача дубліката ліцензії 
     6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
     6.1.1) втрата ліцензії;
     6.1.2) пошкодження ліцензії. 
     6.2. У разі втрати ліцензії страховик зобов\’язаний звернутися 
до Нацкомфінпослуг та подати:
     6.2.1) заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 6);
     6.2.2) інформацію про публікацію оголошення в засобах масової 
інформації про втрату чи пошкодження ліцензії;
     6.2.3) документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за видачу 
дубліката ліцензії. 
     6.3.   Якщо   бланк  ліцензії  непридатний  для  використання 
внаслідок його пошкодження, страховик подає до Нацкомфінпослуг:
     6.3.1) заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 6);
     6.3.2) непридатну для користування ліцензію;
     6.3.3) документ,  що підтверджує  внесення  плати  за  видачу 
дубліката ліцензії. 
     6.4.  Нацкомфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати 
надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів,  що 
додаються до неї, приймає рішення про видачу дубліката ліцензії.
     Нацкомфінпослуг (за    умови     подання     заявником     до 
Нацкомфінпослуг  документа  про внесення плати за видачу дубліката 
ліцензії) видає не пізніше десятого робочого дня з дати  прийняття 
рішення  Нацкомфінпослуг  про видачу дубліката ліцензії заявникові 
дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.
{ Пункт 6.4 глави 6 в редакції Розпорядження Національної комісії, 
що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     6.5. У  разі  видачі дубліката ліцензії замість втраченої або 
пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною 
ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних 
змін до Державного реєстру фінансових установ України  не  пізніше 
наступного робочого дня. 
     7. Зупинення, обмеження дії та анулювання (відкликання) 
                             ліцензії 
{  Назва  глави  7  в  редакції  Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  566  (  z0690-10 ) від 
09.07.2010 } 
     7.1.   Зупиненням   дії   ліцензії  є  тимчасове  позбавлення 
страховика   права   на   провадження   обов\’язкового  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів.
     Зупинення дії  ліцензії  передбачає  можливість  на  підставі 
відповідного   рішення   Нацкомфінпослуг   відновлення   права  на 
провадження     обов\’язкового     страхування    цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних  засобів  у  разі 
усунення  причин,  які стали підставою для зупинення дії ліцензії, 
без отримання нової ліцензії.
     Обмеженням дії  ліцензії  є  обмеження  права  страховика  на 
провадження    обов\’язкового     страхування     цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів за певним 
колом  суб\’єктів   (страхувальників).   Обмеження   дії   ліцензії 
передбачає    можливість    відновлення   права   на   провадження 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників  наземних  транспортних  засобів у повному обсязі у разі 
усунення причин,  які стали підставою для обмеження дії  ліцензії, 
без отримання нової ліцензії.
{  Пункт  7.1 глави 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  566  (  z0690-10 ) від 
09.07.2010 } 
     7.2. Анулюванням  ліцензії  є позбавлення страховика права на 
провадження    обов\’язкового     страхування     цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
     У разі анулювання ліцензії страховик має право отримати  нову 
ліцензію  на  загальних  підставах,  але не раніше ніж через рік з 
дати  прийняття  рішення  Держфінпослуг  або  Нацкомфінпослуг  про 
анулювання попередньої ліцензії. { Абзац другий пункту 7.2 глави 7 
із   змінами,   внесеними  згідно  з  Розпорядженням  Національної 
комісії,   що   здійснює   державне  регулювання  у  сфері  ринків 
фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 } 
     7.3.  Зупинення,  обмеження  дії або анулювання (відкликання) 
ліцензії  не звільняє страховика від обов\’язку виконання укладених 
договорів      обов\’язкового     страхування     цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
{  Пункт  7.3 глави 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  566  (  z0690-10 ) від 
09.07.2010 } 
     7.4. Підставами для анулювання (відкликання) можуть бути:
     7.4.1. Заява   про    анулювання    (відкликання)    ліцензії 
(додаток 7).
     7.4.2. Рішення про припинення страховика як юридичної особи.
     7.4.3. Виявлення   недостовірної   інформації  в  документах, 
поданих страховиком для одержання ліцензії,  якщо така  інформація 
вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії.
     7.4.4. Неукладання   страховиком  договорів  з  обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних 
транспортних засобів  відповідно  до  виданої  ліцензії   протягом 
12 місяців поспіль.
     7.4.5.  Систематичне  порушення страховиком законодавства про 
фінансові  послуги  у разі застосування до нього не менше ніж двох 
заходів впливу протягом року.
{  Підпункт  7.4.5  пункту  7.4  глави  7 в редакції Розпорядження 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2667 ( z0034-13 ) від 11.12.2012 }
     7.4.6. Виключення   страховика   з   членів   МТСБУ,   втрата 
страховиком   статусу   асоційованого  або  повного  члена  МТСБУ, 
позбавлення членства в МТСБУ.
     7.4.7. Невиконання страховиком  раніше  застосованого  заходу 
впливу у зв\’язку з:
     1) встановленням,  що  вартість  чистих  активів  страховика, 
створеного  у  формі  акціонерного  товариства  або  товариства  з 
додатковою  відповідальністю,  після закінчення другого та кожного 
наступного  фінансового  року  з  дати  внесення  інформації   про 
страховика  до  Державного реєстру фінансових установ є меншою від 
розміру зареєстрованого статутного капіталу страховика;
     2) виявленням більш як  одного  порушення  страховиком  вимог 
Закону   України   \”Про   запобігання   та   протидію  легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму\” ( 249-15 ) протягом року;
     3) наданням   страховиком    недостовірної    звітності    до 
Держфінпослуг  або  Нацкомфінпослуг;  { Підпункт 3 підпункту 7.4.7 
пункту  7.4  глави 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
     4) відмовою страховиком будь-якому страхувальнику в укладанні 
договору      обов\’язкового      страхування     цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів;
{  Підпункт  4  підпункту  7.4.7  пункту  7.4  глави  7 в редакції 
Розпорядження   Національної   комісії,   що   здійснює   державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від 
07.02.2012 }
     5) встановленням  Антимонопольним комітетом України або судом 
фактів домовленостей та/або узгоджених дій страховика  з  органами 
державної   влади  та  управління  щодо  нав\’язування  послуг  при 
укладанні договорів  обов\’язкового  страхування  цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів;
     6) укладенням страховиком договорів обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів   у   місцях   проведення   реєстрації    (перереєстрації) 
транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях 
контролю наявності страхових полісів,  крім пунктів пропуску через 
державний кордон України;
     7) укладенням страховиком договорів обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів  на  умовах,  що  передбачають сплату страхових платежів у 
розмірі,  меншому  або  більшому,  ніж  такий  платіж   має   бути 
розрахований   з  використанням  базового  страхового  платежу  та 
коригуючих коефіцієнтів, передбачених законодавством;
     8)  укладенням     страховиком     договорів    обов\’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників  наземних 
транспортних  засобів  на  інших  умовах,  ніж  визначені  Законом 
України    \”Про    обов\’язкове    страхування    цивільно-правової 
відповідальності власників    наземних    транспортних    засобів\” 
( 1961-15 );
{  Підпункт  8  підпункту  7.4.7  пункту  7.4  глави  7 в редакції 
Розпорядження   Національної   комісії,   що   здійснює   державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від 
07.02.2012 }
     9) несвоєчасною та неповною сплатою страховиком протягом двох 
місяців  внесків  та  відрахувань  до  фондів   МТСБУ,   створених 
відповідно   до   Закону   України  \”Про  обов\’язкове  страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів\” ( 1961-15 );
     10) ненаданням   страховиком   інформації,   необхідної   для 
формування єдиної централізованої бази  даних  щодо  обов\’язкового 
страхування   цивільно-правової   відповідальності   (за  поданням 
МТСБУ);
     11) ненаданням  страховиком  на  запити Державтоінспекції МВС 
України відомостей про укладені, недійсні та ті, що припинили свою 
дію,    договори   обов\’язкового   страхування   цивільно-правової 
відповідальності;
     12) ненаданням страховиком в десятиденний строк (ураховується 
дата штемпеля поштового відділення відправника або дата реєстрації 
у   Нацкомфінпослуг)  документів,  необхідних  для  переоформлення 
ліцензії,  після виявлення документально підтверджених підстав для 
переоформлення ліцензії;
     13) установленням страховиком розміру франшизи більшого,  ніж 
передбачено статтею 12 Закону України \”Про обов\’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів\” ( 1961-15 );
     14)  установленням  страховиком  страхових  сум  та страхових 
лімітів  нижчих,  ніж  встановлені  Нацкомфінпослуг  за договорами 
обов\’язкового   страхування   цивільно-правової   відповідальності 
власників наземних транспортних засобів;
{  Підпункт  14 підпункту  7.4.7  пункту  7.4  глави  7 в редакції 
Розпорядження   Національної   комісії,   що   здійснює   державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 85 ( z0287-12 ) від 
07.02.2012 }
     15) ненаданням  страховиком на письмову вимогу страхувальника 
інформації  про  всі   відокремлені   підрозділи   страховика   та 
інформації  про  осіб,  з  якими укладено договори на врегулювання 
збитків відповідно до статті  12  Закону  України  \”Про  фінансові 
послуги та  державне   регулювання   ринків   фінансових   послуг\” 
( 2664-14 );
     16) невиконанням  страховиком  зобов\’язань  щодо   формування 
централізованих страхових резервних фондів у розмірах,  визначених 
МТСБУ відповідно до статті  43  Закону  України  \”Про  обов\’язкове 
страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів\” ( 1961-15 ) (за поданням МТСБУ);
     17) невиконанням    страховиком    вимог   щодо   перевищення 
фактичного   запасу    платоспроможності    (нетто-активів)    над 
розрахунковим  нормативним запасом платоспроможності відповідно до 
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов;
     18) незабезпеченням    страховиком   можливості   опрацювання 
претензій на всій території України відповідно до підпункту  2.1.4 
пункту 2.1 глави 2 цих Ліцензійних умов;
     19) невиконанням страховиком судового  рішення,  яке  набрало 
законної  сили,  або  припису Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг 
про    виплату    страхового    відшкодування   протягом   строку, 
установленого  в цьому рішенні чи приписі; { Підпункт 19 підпункту 
7.4.7   пункту   7.4  глави  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з 
Розпорядженням   Національної   комісії,   що   здійснює  державне 
регулювання  у  сфері ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) 
від 27.11.2012 }
     20) порушенням  встановлених  чинним  законодавством  України 
норм щодо формування,  розміщення страхових резервів, критеріїв та 
нормативів  достатності,  диверсифікованості  та  якості  активів, 
якими представлені страхові резерви з видів страхування інших, ніж 
страхування життя.
     Анулювання (відкликання)    ліцензії    як    захід    впливу 
застосовується   Нацкомфінпослуг   на   основі  аналізу  даних  та 
інформації  стосовно  порушення,  враховуючи наслідки порушення та 
наслідки застосування таких заходів.
{  Пункт  7.4 глави 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  566  (  z0690-10 ) від 
09.07.2010 } 
     7.5. У  разі  анулювання  ліцензії   за   заявою   страховика 
(додаток 7) до неї необхідно додати:
     7.5.1. Копію документа (рішення,  протокол тощо) відповідного 
органу   управління   фінансової  установи,  що  підтверджує  факт 
прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання 
ліцензії   з   обов\’язковим  розкриттям  причин  прийняття  такого 
рішення.
{ Підпункт 7.5.1 пункту 7.5 глави 7 із змінами, внесеними згідно з 
Розпорядженням  Державної  комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг N 566 ( z0690-10 ) від 09.07.2010 }
     7.5.2. Копію повідомлення в засобах  масової  інформації  про 
прийняття рішення про звернення до Нацкомфінпослуг щодо анулювання 
ліцензії.
     7.5.3.   Аудиторський   висновок   аудитора  щодо  фінансової 
звітності  страховика  станом  на  останню звітну дату, що передує 
даті  подання заяви про анулювання ліцензії, а також висновок щодо 
можливості   страховика   здійснювати   подальшу   діяльність   на 
безперервній основі.
{  Підпункт  7.5.3  пункту  7.5  глави  7 в редакції Розпорядження 
Державної  комісії  з  регулювання  ринків фінансових послуг N 566 
( z0690-10 ) від 09.07.2010 }
     7.5.4.   Підписані   керівником  і  головним  бухгалтером  та 
засвідчені  печаткою  страховика баланс за останній звітний період 
та довідку про виконання всіх зобов\’язань перед страхувальниками – 
клієнтами  страховика  при  провадженні  обов\’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів.
{  Підпункт  7.5.4  пункту  7.5  глави  7 в редакції Розпорядження 
Державної  комісії  з  регулювання  ринків фінансових послуг N 566 
( z0690-10 ) від 09.07.2010 }
     7.5.5. Оригінал ліцензії, яка підлягає анулюванню.
     Нацкомфінпослуг  має право провести перевірку страховика щодо 
виконання його зобов\’язань перед  страхувальниками  за  укладеними 
договорами     обов\’язкового     страхування     цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
     7.6. Нацкомфінпослуг у разі отримання в установленому порядку 
заяви  страховика  (з   доданням   відповідних   документів)   про 
анулювання   ліцензії   або   рішення   про  скасування  державної 
реєстрації  страховика  як  суб\’єкта  підприємницької   діяльності 
протягом  тридцяти  днів  з  дати  надходження вказаних документів 
приймає рішення про анулювання ліцензії. 
     7.7. Рішення про анулювання ліцензії може  бути  оскаржене  в 
суді. 
       8. Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов 
     8.1. Контроль  за  дотриманням  Ліцензійних  умов є складовою 
частиною  здійснення  Нацкомфінпослуг державного регулювання ринку 
страхових послуг та нагляду за страховою діяльністю. 
     8.2. Контроль  за  дотриманням  Ліцензійних умов здійснюється 
Нацкомфінпослуг  шляхом  проведення  виїзних перевірок (інспекцій) 
та/або та безвиїзних перевірок. 
     8.3. Про  внесення  змін  та  (або)  доповнень до документів, 
поданих для одержання ліцензії,  страховик  зобов\’язаний  письмово 
повідомити Нацкомфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати 
реєстрації цих  змін  у  встановленому  порядку,  а  також  надати 
відповідні підтверджувальні документи. 
     8.4. Страховик  зобов\’язаний не пізніше десятого робочого дня 
після  застосування  іншими  органами  державної  влади   санкцій, 
пов\’язаних   із   провадженням   страхової   діяльності,  письмово 
повідомити   про   це   Нацкомфінпослуг   та   надати   відповідні 
підтверджувальні документи. 
     8.5. У  разі  виявлення  порушень  при здійсненні контролю за 
дотриманням цих Ліцензійних  умов  застосовуються  заходи  впливу, 
передбачені законодавством України. 

Read More