ПЕРЕЛІК видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

ПЕРЕЛІК видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб

                          Додаток 
                         до постанови Кабінету Міністрів України 
                              від 26 лютого 1993 р. N 146 
                              ПЕРЕЛІК 
          видів доходів, які враховуються при визначенні 
          розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, 
                       батьків, інших осіб 
             { Назва Переліку в редакції Постанови КМ 
               N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 } 
     1. Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів 
заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за 
роботою за сумісництвом, в тому числі з:
     1) основної заробітної плати за посадовим  окладом,  тарифною 
ставкою, відрядними розцінками тощо;
     2) усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
     3) грошових і натуральних премій;
     4) оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі 
та вихідні дні;
     5) заробітної плати, що зберігається  під  час  відпустки,  а 
також  з  одержуваної  при звільненні компенсації за невикористану 
протягом  кількох  років  відпустку;  {  Підпункт  5  пункту  1 із 
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 135 ( 135-2000-п ) від 
24.01.2000 }
     6)  заробітної  плати,  що  зберігається  під  час  виконання 
державних і громадських обов\’язків, та в інших випадках збереження 
середньої заробітної плати;
     7) винагороди за загальні річні підсумки  роботи  підприємств 
та організацій;
     8)   винагороди,   що   виплачується   штатним   літературним 
працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із 
фонду  літературного  гонорару,  а  також  нештатним  літературним 
працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
     9) одноразової винагороди (відсоткових надбавок)  за  вислугу 
років;
     10) допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з 
допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності,   що   встановлені   в 
колективних сільськогосподарських підприємствах;
     11) доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, 
виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
     12) сум, виплачуваних для відшкодування збитків у  зв\’язку  з 
втратою працездатності внаслідок каліцтва або  іншого  пошкодження 
здоров\’я, за винятком сум для відшкодування витрат  на  догляд  за 
ними,  на  додаткове  харчування,   санаторно-курортне   лікування 
(включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
     13) допомоги по безробіттю;
     14) одержуваної пенсії, за винятком надбавок  до  пенсії,  що 
виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;
     14-1)  державної  соціальної  допомоги інвалідам з дитинства, 
призначеної  відповідно  до Закону України \”Про державну соціальну 
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам\” ( 2109-14 );
{ Пункт  1  доповнено підпунктом 14-1 згідно з Постановою КМ N 744 
( 744-2011-п ) від 13.07.2011 }
     15) стипендій, виплачуваних студентам  в  період  навчання  у 
вищих навчальних  закладах, учням  професійних  навчально-виховних 
закладів та слухачам навчальних закладів  підвищення  кваліфікації 
та перепідготовки кадрів;
     16)  доходів  від  підприємницької   діяльності,   селянських 
(фермерських) господарств,  кооперативів,  об\’єднань  громадян,  а 
також доходів, що припадають  на  частку  платника  аліментів  від 
присадибної ділянки або підсобного господарства;
     17) усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в 
юридичних консультаціях;
     18) плати,  отриманої  за передачу в оренду земельної ділянки 
або  земельної  частки  (паю);  {  Пункт 1 доповнено підпунктом 18 
згідно з Постановою КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     19) інших видів заробітку. 
     2. З  членів  колективних  сільськогосподарських  підприємств 
утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в 
цих господарствах (включаючи вартість натуральних видач). 
     3. З письменників, композиторів, художників та  інших творчих 
працівників утримання  аліментів  провадиться  з  сум  авторського 
гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а 
з тих, що одержують заробітну плату, – із заробітної плати.
     З позаштатних лекторів – з  оплати,  одержуваної  за  читання 
лекцій. 
     4. З  членів  кооперативів,  спільних  підприємств  утримання 
аліментів провадиться з  усіх  видів  заробітку,  одержуваного  за 
роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в  тому  числі  із 
заробітку у валюті). 
     5. З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві 
за  сімейним  підрядом,  утримання  аліментів  провадиться   після 
реалізації продукції з власного господарства в кінці року. 
     6. З осіб, що  відбувають  покарання  на  виправних  роботах, 
аліменти  утримуються із  загальної суми заробітку  без врахування 
утримань, передбачених вироком або постановою суду. 
     7. До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з 
осіб, що відбувають покарання в установах виконання  покарання,  а 
також   з   осіб,   що  перебувають  у  наркологічних  відділеннях 
психіатричних   диспансерів,   лікарень   та   на   підприємствах, 
включається  та частина суми, що стягується для покриття витрат на 
утримання цих осіб у вказаній установі.
{  Пункт  7  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1290 
( 1290-2009-п ) від 02.12.2009 } 
     8.  З  військовослужбовців  Збройних  Сил  України  та  інших 
військ,   осіб   рядового   і   начальницького  складу  органів  і 
підрозділів   внутрішніх   справ,   Держспецзв\’язку  та  Державної 
кримінально-виконавчої  служби  утримання  аліментів провадиться з 
усіх  видів  грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад 
за  штатною  посадою,  оклад  за  військове або спеціальне звання, 
відсоткова  надбавка  за  вислугу  років,  вчене звання і науковий 
ступінь, кваліфікацію та умови служби).
{  Пункт  8  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 
(  1074-2006-п  )  від  01.08.2006,  N  537  (  537-2008-п  )  від 
11.06.2008 } 
     9. Особи, які  працюють  в  установах  України  за  кордоном, 
виплачують аліменти на користь осіб, які проживають в  Україні,  з 
подвійного заробітку з установленими  надбавками,  одержуваного  в 
Україні у національній валюті. 
     10. З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях 
і  одержують  заробітну  плату  тільки   за   кордоном,   аліменти 
утримуються  із  100  відсотків  заробітної  плати,  яку   платник 
аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи  із  його 
заробітної плати за останній місяць роботи на момент від\’їзду, або 
з  п\’ятикратного  розміру  неоподатковуваного   мінімуму   доходів 
громадян  на  час  проведення  розрахунків.
{  Пункт  10  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 769 
( 769-95-п ) від 27.09.95 } 
     11.  Аліменти  з  осіб,  що  одержують  заробітну  плату як у 
гривнях,   так   і   у   валюті  на  підприємствах,  в  установах, 
організаціях,   розташованих  на  території  України,  утримуються 
бухгалтеріями   (розрахунковими  відділами)  за  місцем  роботи  у 
розмірах,  встановлених  рішеннями  судів,  як із гривень, так і з 
валюти.
{  Пункт  11  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 869 
( 869-2002-п ) від 01.07.2002 } 
     12. Утримання аліментів не провадиться з:
     1) вихідної допомоги при звільненні  і  сум  неоподаткованого 
розміру матеріальної допомоги;
     2)  компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім 
випадків,  коли  особа  при  звільненні  одержує  компенсацію   за 
відпустку,  не  використану  протягом  кількох років; { Підпункт 2 
пункту  12  в  редакції  Постанови  КМ  N  135  ( 135-2000-п ) від 
24.01.2000 }
     3)  допомоги  на лікування; { Підпункт 3 пункту 12 в редакції 
Постанови КМ N 135 ( 135-2000-п ) від 24.01.2000 }
     4)  допомоги у зв\’язку з вагітністю та пологами; { Підпункт 4 
пункту  12  в  редакції  Постанов  КМ  N  135  (  135-2000-п ) від 
24.01.2000, N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     5) компенсаційних виплат при відрядженнях  і  переведенні  на 
роботу в іншу місцевість;
     6) польового забезпечення, надбавок  до  заробітної  плати  й 
інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;
     7)  компенсаційних  сум,  які  виплачуються  за   амортизацію 
інструментів і зношеність одягу;
     8) матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу 
по безробіттю;
     9) вартості  безкоштовного  надання  квартир  та  комунальних 
послуг;
     10) одноразової допомоги при народженні дитини; { Підпункт 10 
пункту  12  в  редакції  Постанови  КМ  N  135  ( 135-2000-п ) від 
24.01.2000 }
     11) державної допомоги на поховання;
     12) допомоги   по  догляду  за  дитиною  до  досягнення   нею 
трирічного  віку;  {  Підпункт 12 пункту 12 в редакції Постанов КМ 
N  135  (  135-2000-п  )  від 24.01.2000, N 869 ( 869-2002-п ) від 
01.07.2002 }
     13) допомоги   на   дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи 
піклуванням; { Підпункт 13 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 
( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     14)  допомоги малозабезпеченим сім\’ям з дітьми; { Підпункт 14 
пункту  12  в  редакції  Постанови  КМ  N  869  ( 869-2002-п ) від 
01.07.2002 }
     15)  соціальної  допомоги малозабезпеченим сім\’ям; { Підпункт 
15  пункту  12  в  редакції  Постанови КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 
01.07.2002 }
     16) державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, а також 
надбавки  на догляд за інвалідом з дитинства та дитиною-інвалідом, 
що  передбачені  Законом  України \”Про державну соціальну допомогу 
інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам\” ( 2109-14 ); { Підпункт 
16  пункту  12  в  редакції  Постанов  КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 
01.07.2002, N 744 ( 744-2011-п ) від 13.07.2011 }
     17) допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності  по догляду за 
хворою  дитиною  віком  до  14  років;  {  Підпункт 17 пункту 12 в 
редакції Постанови КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     18) тимчасової  державної  допомоги,  якщо  місце  проживання 
батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не 
мають  можливості  утримувати  дитину;  {  Підпункт 18 пункту 12 в 
редакції Постанови КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     19) субсидій готівкою для відшкодування витрат  на  придбання 
скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива; 
{   Підпункт   19   пункту  12  в  редакції  Постанови  КМ  N  869 
( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     20) щомісячної  грошової  допомоги  у  зв\’язку  з  обмеженням 
споживання   продуктів   харчування   місцевого   виробництва   та 
особистого  підсобного  господарства  громадян,  які проживають на 
територіях  радіоактивного  забруднення; { Підпункт 20 пункту 12 в 
редакції Постанови КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     21) вартості речового,  продовольчого забезпечення  або  його 
грошової компенсації; { Підпункт 21 пункту 12 в редакції Постанови 
КМ N 869 ( 869-2002-п ) від 01.07.2002 }
     22) дотацій  на  обіди,  вартості  путівок  до  санаторіїв  і 
будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та 
організацій. { Підпункт 22 пункту 12 в редакції Постанови КМ N 869 
( 869-2002-п ) від 01.07.2002 } 
     З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького 
складу  органів  внутрішніх  справ,  Держспецзв\’язку  та Державної 
кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться з 
вихідної  допомоги  при звільненні з військової служби і з органів 
внутрішніх      справ,      Держспецзв\’язку      та      Державної 
кримінально-виконавчої  служби,  а  також  інших  видів  грошового 
забезпечення, що не має постійного характеру. { Абзац пункту 12 із 
змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 1074 ( 1074-2006-п ) 
від 01.08.2006, N 537 ( 537-2008-п ) від 11.06.2008 } 
     13.  Утримання  аліментів  провадиться   з   суми   заробітку 
(доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання 
з цього заробітку (доходу) податків. 
     14. Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів 
через  відділення  зв\’язку   провадиться   за   рахунок   платника 
аліментів. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code