Стаття 180. Обов\’язок батьків утримувати дитину

Стаття 180. Обов\’язок батьків утримувати дитину

    Глава 15 
            ОБОВ\’ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ 
                        ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
     Стаття 180. Обов\’язок батьків утримувати дитину 
     1. Батьки зобов\’язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею 
повноліття. 
     Стаття 181.  Способи  виконання батьками обов\’язку утримувати 
                  дитину 
     1. Способи виконання  батьками  обов\’язку  утримувати  дитину 
визначаються за домовленістю між ними. 
     2. За  домовленістю  між  батьками  дитини  той  із них,  хто 
проживає окремо від дитини,  може брати участь у  її  утриманні  в 
грошовій і (або) натуральній формі. 
     3. За  рішенням  суду  кошти  на  утримання дитини (аліменти) 
присуджуються у частці від доходу її  матері,  батька  і  (або)  у 
твердій грошовій сумі. 
     4. У  разі  виїзду  одного  з  батьків  за кордон на постійне 
проживання у державу,  з якою Україна не має договору про  надання 
правової  допомоги, аліменти стягуються в порядку ( 1203-2002-п ), 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     5.  Якщо  після  виконання  аліментних  зобов\’язань  згідно з 
частиною    четвертою    цієї    статті    один   з   батьків   не 
виїхав  на  постійне  проживання у державу,  з якою Україна не має 
договорів про правову допомогу,  та залишився або  повернувся  для 
постійного  проживання  в  Україну,  порядок стягнення аліментів з 
урахуванням сплаченої суми встановлюється законодавством.
{  Статтю  181  доповнено  частиною  згідно  із  Законом N 3539-IV 
( 3539-15 ) від 15.03.2006 } 
     6. Якщо після набрання рішенням суду законної сили,  згідно з 
яким  з  одного  із батьків стягуються аліменти,  він виїжджає для 
постійного проживання у державу,  з якою Україна не  має  договору 
про  правову допомогу,  з нього за рішенням суду до його виїзду за 
межі України  може  бути  стягнуто  аліменти  за  весь  період  до 
досягнення дитиною повноліття.
{  Статтю  181  доповнено  частиною  згідно  із  Законом N 3539-IV 
( 3539-15 ) від 15.03.2006 } 
     7. Якщо після набрання законної сили рішенням суду про сплату 
аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття особа, з 
якої  стягуються аліменти,  продовжує постійно проживати в Україні 
або повертається в Україну для постійного проживання та змінюються 
обставини,   які  вплинули  на  визначення  розміру  аліментів,  у 
судовому  порядку  може  бути  встановлено  періодичне   стягнення 
аліментів з урахуванням сплаченої суми.
     8. Якщо місце проживання чи перебування батьків невідоме, або 
вони  ухиляються  від  сплати  аліментів,  або не мають можливості 
утримувати   дитину,   дитині   призначається  тимчасова  державна 
допомога,  яка  не  може бути меншою ніж 30 відсотків прожиткового 
мінімуму   для   дитини   відповідного  віку.  Виплата  тимчасової 
державної  допомоги  здійснюється  за  рахунок  коштів  Державного 
бюджету України.
{  Частина  статті  181  із  змінами,  внесеними згідно із Законом 
N 2901-IV  ( 2901-15 ) від 22.09.2005; в редакції Закону N 2853-IV 
(  2853-15  )  від  08.09.2005;  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 
     9.   Порядок  призначення  та  виплати  тимчасової  державної 
допомоги ( 189-2006-п ) визначається Кабінетом Міністрів України. 
     Роботу  щодо  призначення  та  виплати  тимчасової  державної 
допомоги  дітям,  батьки  яких ухиляються від сплати аліментів, не 
мають   можливості  утримувати  дитину  або  місце  проживання  їх 
невідоме,  організовує  центральний  орган  виконавчої  влади,  що 
забезпечує  формування  державної  політики у сфері усиновлення та 
захисту прав дітей. { Частину дев\’яту статті 181 доповнено абзацом 
другим згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
(  Статтю  181  доповнено  частиною  згідно  із  Законом N 2853-IV 
( 2853-15 ) від 08.09.2005 ) 
     10.   Суми   наданої  дитині  тимчасової  державної  допомоги 
підлягають стягненню з платника аліментів  до  Державного  бюджету 
України у судовому порядку.
(  Статтю  181  доповнено  частиною  згідно  із  Законом N 2853-IV 
( 2853-15 ) від 08.09.2005 ) 
     Стаття 182.  Обставини, які враховуються судом при визначенні 
                  розміру аліментів 
     1. При визначенні розміру аліментів суд враховує: 
     1) стан здоров\’я та матеріальне становище дитини; 
     2) стан здоров\’я та матеріальне становище платника аліментів; 
     3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних 
чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина; 
     4) інші обставини, що мають істотне значення. 
     2.  Мінімальний  розмір аліментів на одну дитину не може бути 
меншим,   ніж   30  відсотків  прожиткового  мінімуму  для  дитини 
відповідного  віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 
цього  Кодексу.  (  Частина  друга  статті  182  в редакції Закону 
N 2901-IV ( 2901-15 ) від 22.09.2005 ) 
     Стаття 183.   Визначення   розміру  аліментів  у  частці  від 
                   заробітку (доходу) матері, батька дитини 
     1. Частка  заробітку  (доходу)  матері,  батька,   яка   буде 
стягуватися як аліменти на дитину, визначається судом. 
     2. Якщо  стягуються  аліменти  на  двох  і більше дітей,  суд 
визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері,  батька на їх 
утримання,  яка  буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною 
повноліття. 
     3. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною  ніхто 
з  батьків  не  звернувся до суду з позовом про визначення розміру 
аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї 
рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття. 
 
     {  Частину  четверту  статті 183 виключено на підставі Закону 
N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 } 
 
     Стаття 184.  Визначення  розміру аліментів у твердій грошовій 
                  сумі 
     1. Якщо платник аліментів має нерегулярний,  мінливий  дохід, 
частину  доходу  одержує  в  натурі,  а  також  за наявності інших 
обставин,  що мають істотне значення,  суд за заявою платника  або 
одержувача  може  визначити  розмір  аліментів  у твердій грошовій 
сумі. 
     2. Розмір аліментів,  визначений  судом  у  твердій  грошовій 
сумі, підлягає індексації відповідно до закону. 
 
     3. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій 
сумі,  менше  мінімального  розміру, передбаченого частиною другою 
статті  182  цього  Кодексу, то дитині призначається відповідно до 
закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром 
аліментів   і  30  відсотками  прожиткового  мінімуму  для  дитини 
відповідного  віку. ( Статтю 184 доповнено частиною третьою згідно 
із Законом N 2901-IV ( 2901-15 ) від 22.09.2005 ) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code